Διοικητικές Υπηρεσίες

Γραμματεία
Στη Γραμματεία της Σχολής εκτός της Γραμματέως υπηρετούν 3 γραμματείς ΠΕ. Στη Γραμματεία της Σχολής υπάγονται η Γραμματεία Προπτυχιακών σπουδών (3 γραμματείς) και η Γραμματεία Μεταπτυχιακών σπουδών η οποία περιλαμβάνει: τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών για τις Διδακτορικές Διατριβές (2 γραμματείς ΠΕ) και η Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων (3 γραμματείς εκ των οποίων 2 ΠΕ και 1 ΔΕ) για την υποστήριξη 8 Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών που συντονίζει το Τμήμα Ιατρικής.

Τους 10 τομείς υποστηρίζουν Γραμματείς που έχουν ως έργο τη διεκπεραίωση των θεμάτων αρμοδιότητας του Τομέα, τη γραμματειακή υποστήριξη συλλογικών του οργάνων και την υποστήριξη της εκπαιδευτικής του διαδικασίας. Οι γραμματείες υπάγονται ιεραρχικά στον Προϊστάμενο Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής.

Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης που ασχολείται με τη σύνταξη προϋπολογισμού του Τμήματος και διαχειρίζεται δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού και δημοσίων επενδύσεων όταν υπάρχει επιχορήγηση.