Ιστορία

| Ίδρυση | Στελέχωση Ιατρικής Σχολής | Διοικητικές Υπηρεσίες |

Ίδρυση

Ίδρυση Ιατρικής ΣχολήςΗ Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΚ) και ιδρύθηκε με το ΠΔ 653/76 αρχικά ως Ιατρική Σχολή εξαετούς φοίτησης. Μετά την Εισαγωγή του Νόμου Πλαισίου για τα ανώτερα εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Ν. 1268/82, η Ιατρική Σχολή μετονομάστηκε σε Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Παν/μίου Κρήτης. Το Τμήμα Ιατρικής του ΠΚ αρχικά στεγάστηκε σε προκατασκευασμένα κτίρια του Πανεπιστημίου που ευρίσκονται 4 χιλιόμετρα νοτίως του Ηρακλείου, κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1984-85 με την εισαγωγή των πρώτων 91 φοιτητών του. Κατά τα δύο πρώτα έτη της λειτουργίας του Τμήματος, το διδακτικό έργο ασκούσαν μέλη Δ.Ε.Π. άλλων σχολών του Πανεπιστημίου, όπως της Σχολής Θετικών Επιστημών ή συμβασιούχοι με ΠΔ 407. Με το υπαριθμ. Π.Δ 96/2013 το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας μετονομάστηκε σε μονοτμηματική Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής και με απόφαση της Συγκλήτου και του Συμβουλίου του Ιδρύματος μετονομάστηκε σε Ιατρική Σχολή. (ΦΕΚ1413/τ. Β'/25-04-2018).

Tο Δεκέμβριο του 1989 τo Τμήμα Ιατρικής του ΠΚ μεταφέρθηκε στις νεόδμητες εγκαταστάσεις του στην Πανεπιστημιούπολη των Βουτών. Παράλληλα προχώρησε ταχέως και η δόμηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑ.Γ.Ν.Η.) σε γειτνιάζον οικόπεδο 62.000 τ.μ., το μεγαλύτερο μέρος του οποίου παραχωρήθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η χωροθέτηση αυτή του Τμήματος Ιατρικής και του ΠΑ.Γ.Ν.Η. διευκολύνει το κλινικό και διδακτικό έργο των μελών Δ.Ε.Π. και την κλινική άσκηση των φοιτητών Ιατρικής. Σήμερα, το κτιριακό συγκρότημα της Ιατρικής Σχολής περιλαμβάνει 10 πτέρυγες. Το κτίριο της Ιατρικής καλύπΤ.Ε.Ι. 26.000 τμ περίπου. Αποτελείται από τον κεντρικό πυρήνα που περιέχει τα αμφιθέατρα και άλλες αίθουσες διδασκαλίας, και τις Διοικητικές υπηρεσίες και το Μουσείο Ιατρικής. Στις πτέρυγες αναπτύσσονται τα Εργαστήρια (Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά), γραφεία προσωπικού και βοηθητικοί χώροι. Η πτέρυγα 7Α η οποία κατασκευάστηκε μεταγενέστερα, φιλοξενεί κυρίως τις δραστηριότητες των Μεταπτυχιακών Σπουδών, ενώ περιλαμβάνει και αίθουσες διδασκαλίας.

 

Στελέχωση Ιατρικής Σχολής

Ιστορία Ιατρικής ΣχολήςΗ Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1984-85 με την εισαγωγή 91 φοιτητών. Το Νοέμβριο-Δεκέμβριο 1984 έγιναν οι πρώτες εκλογές μελών Δ.Ε.Π. της Ιατρικής από ειδική εκλεκτορική επιτροπή στην οποίαν συμμετείχαν καθηγητές Ελληνικών, Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Πανεπιστημίων. Οι επόμενες εκλογές των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος έγιναν τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 1986 από μικτές επιτροπές εκλεκτόρων που περιελάμβαναν τους νεοεκλεγέντες καθηγητές και διακεκριμένους επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σήμερα στην Ιατρική Σχολή υπηρετούν 118 μέλη Δ.Ε.Π. κατανεμημένα σε 10 Τομείς. Εξ αυτών 54 είναι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας, 40 είναι Αναπληρωτές Καθηγητές και 24 είναι Επίκουροι Καθηγητές.

Η Ιατρική Σχολή δέχεται κάθε χρόνο περίπου 150 φοιτητές, οι οποίοι προέρχονται από Πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς και από ειδικές κατηγορίες εισαγωγής (ομογενείς, αλλογενείς, αθλητές, λόγω υγείας, κατατακτήριες κ.τ.λ.).

Η εγγραφή των πρώτων μεταπτυχιακών φοιτητών στα Π.Μ.Σ. για Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) έγινε το 2003-2004. Σήμερα λειτουργούν οργανωμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα που παρέχουν υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων.

Η Ιατρική Σχολή παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε μεγάλο φάσμα γνωστικών αντικειμένων σε απόφοιτους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Το πρώτο Διδακτορικό Δίπλωμα απονεμήθηκε από την Ιατρική Σχολή κατά το Ακαδημαϊκό έτος 1986-1987.

 

Διοικητικές Υπηρεσίες

Γραμματεία
Ιστορία Ιατρικής ΣχολήςΣτη Γραμματεία της Σχολής εκτός της Γραμματέως υπηρετούν 2 γραμματείς ΠΕ. Στη Γραμματεία της Σχολής υπάγονται η Γραμματεία Προπτυχιακών σπουδών (3 γραμματείς) και η Γραμματεία Μεταπτυχιακών σπουδών η οποία περιλαμβάνει: τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών για τις Διδακτορικές Διατριβές (2 γραμματείς ΠΕ) και η Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων (3 γραμματείς εκ των οποίων 2 ΠΕ και 1 ΔΕ) για την υποστήριξη 8 Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών που συντονίζει το Τμήμα Ιατρικής.

Τους 10 Τομείς υποστηρίζουν Γραμματείς που έχουν ως έργο τη διεκπεραίωση των θεμάτων αρμοδιότητας του Τομέα, τη γραμμαΤ.Ε.Ι.ακή υποστήριξη συλλογικών του οργάνων και την υποστήριξη της εκπαιδευτικής του διαδικασίας. Οι γραμματείες υπάγονται ιεραρχικά στον Προϊστάμενο Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής.

Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης που ασχολείται με τη σύνταξη προϋπολογισμού του Τμήματος και διαχειρίζεται δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού και δημοσίων επενδύσεων όταν υπάρχει επιχορήγηση.

 

Διοικητικό Προσωπικό

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Σύνολο

Δ.Π. ΜΟΝΙΜΟΙ

2

-

-

2

Ι.Δ.Α.Χ

10

1

7

18

 

Δ.Π. ....: Διοικητικό Προσωπικό;
Ι.Δ.Α.Χ: Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου