Υποτροφίες και Βραβεία

Υποτροφίες Ι.Κ.Υ.
α) Oι υποτροφίες επίδοσης χορηγούνται με αποκλειστικό κριτήριο την πανεπιστημιακή επίδοση του φοιτητή, ως ακολούθως: Στους δύο πρώτους κατά σειρά βαθμολογίας φοιτητή κάθε έτους σπουδών και κάθε τμήματος AEI, παρέχεται υποτροφία ποσού 1173,88 € αρκεί το προσωπικό εισόδημα
του φοιτητή να μην υπερβαίνει το ποσό των 11 740€ και το οικογενειακό το ποσό των 52 825 €.

β) Βραβείο χορηγείται στον πρώτο πτυχιούχο κατά σειρά βαθμολογίας φοιτητή κάθε έτους ύψους 234,78 € για αγορά βιβλίων.

 

Επίσης στο Τμήμα έχουν θεσμοθετηθεί οι ακόλουθες υποτροφίες:
α) Υποτροφία ύψους 5.870 € που προσφέρει η Εταιρεία Glaxo Wellcome για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό που χορηγείται στον 1ο πτυχιούχο κάθε ακαδημαϊκού έτους, ο οποίος έχει περατώσει τις σπουδές σε 12 εξάμηνα.

β) Υποτροφία Κ. Παρίτση ύψους 1.467 € που χορηγείται σε φοιτητή που προτείνει ο Σύλλογος φοιτητών

γ) Βραβείο από τις επιστημονικές εκδόσεις «Παρισιάνου Α.Ε.» ύψους 1.200 € που χορηγείται στον καλύτερο φοιτητή του 3ου έτους για αγορά βιβλίων από τις εκδόσεις Παρισιάνου και 500 € μετρητά.

δ) Βραβείο Δρετάκη ύψους 147 € στον 1ο πτυχιούχο κάθε ακαδημαϊκού έτους.

ε) 1 ετήσια υποτροφία στη μνήμη "Α. Κρανίδη", ύψους 381,50 € μηνιαίως για μεταπτυχιακές σπουδές.

στ) Ετήσιες υποτροφίες ύψους 500 € μηνιαίως από το κληροδότημα "Μ. Μανασάκη" για μεταπτυχιακές σπουδές.

ζ) 12 ετήσιες υποτροφίες προπτυχιακών σπουδών από το κληροδότημα Καλλιατάκη.

 

Ενημερωθείτε περισσότερο στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του πανεπιστημίου Κρήτης