Όργανα του Τμήματος

  • Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Υγείας
  • Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αν η σχολή είναι μονοτμηματική, η κοσμητεία αποτελείται από τον κοσμήτορα, ο οποίος εκτελεί και χρέη προέδρου τμήματος από τρεις εκλεγμένους από τη γενική συνέλευση της σχολής καθηγητές και από έναν εκπρόσωπο των φοιτητών. Στην περίπτωση αυτή, η γενική συνέλευση της σχολής ασκεί και τις αρμοδιότητες της συνέλευσης τμήματος.

 

  • Γενική Συνέλευση Τμήματος Ιατρικής
  • Σύμφωνα με το Νόμο 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 3 παρ 8 του Νόμου 4076/2012, η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τους Καθηγητές και τους Υπηρετούντες Λέκτορες της Σχολής καθώς και έναν εκπρόσωπο ανά κατηγορία των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που ορίζονται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία μεταξύ του προσωπικού των οικείων κατηγοριών.

    Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας όταν ασκεί αρμοδιότητες που η κείμενη νομοθεσία απονέμει στη Συνέλευση του Τμήματος, συγκροτείται και συνεδριάζει με τη σύνθεση που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 10, παράγραφος 5 του Ν. 4009/2011όπως ισχύει.

    Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Σχολής Επιστημών Υγείας