Διοίκηση Τμήματος

Διοίκηση Σχολής Επιστημών Υγείας

 

Kοσμήτορας / Kοσμητεία / Γενική Συνέλευση

Kοσμήτορας: Γεώργιος Μ. Κοντάκης,
Καθηγητής Ορθοπεδικής
Τηλέφωνο: 2810.39.4801
Fax: 2810 542115
e-mail: dean.kontak@med.uoc.gr , medsec@med.uoc.gr
Βιογραφικό: Γεώργιος Μ. Κοντάκης

 

 

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αν η σχολή είναι μονοτμηματική, η Kοσμητεία αποτελείται από τον Kοσμήτορα, ο οποίος εκτελεί και χρέη Προέδρου Τμήματος από τρεις εκλεγμένους από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής καθηγητές και από έναν εκπρόσωπο των φοιτητών. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση της Σχολής ασκεί και τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης Τμήματος.

 

Η Kοσμητεία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:

α) Τη Γενική εποπτεία της λειτουργίας της Σχολής και των προγραμμάτων σπουδών.

β) Τη χάραξη της Γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής της Σχολής, τον προγραμματισμό και τη στρατηγική της πορείας και της ανάπτυξής της και τον τακτικό απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο της πολιτικής του Ιδρύματος και των αποφάσεων του Συμβουλίου του, της Συγκλήτου και του Πρύτανη.

γ) Τον προγραμματισμό και την εισήγηση προς τον Πρύτανη για την προκήρυξη θέσεων καθηγητών, ύστερα από εισήγηση των Συνελεύσεων των Τμημάτων.

δ) Την κατάρτιση και τη δημοσίευση των μητρώων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19.

στ) Την πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών, την προκήρυξη θέσεων εντεταλμένων διδασκαλίας και τη συγκρότηση των οικείων επιτροπών επιλογής

η) Την κατάταξη των φοιτητών στα ειδικά προγράμματα σπουδών, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση του γενικού προγράμματος σπουδών, εφόσον προβλέπεται. Για την κατάταξη λαμβάνονται υπόψη η βαθμολογία των εισαγωγικών εξετάσεων, και οι προτιμήσεις τους, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Οργανισμού.

θ) Την έγκριση αλλαγής προγράμματος σπουδών από φοιτητές της Σχολής με μεταφορά πιστωτικών μονάδων, ύστερα από αίτηση των φοιτητών. Για την αλλαγή αυτή λαμβάνονται υπόψη η βαθμολογία των εισαγωγικών εξετάσεων, οι προτιμήσεις των φοιτητών και η διατήρηση του συνολικού αριθμού φοιτητών ανά πρόγραμμα σπουδών.

ια) Την απονομή τίτλων Επίτιμου Διδάκτορα, Ομότιμου και Επίτιμου Καθηγητή.

ιβ) Τη λήψη απόφασης για την οργάνωση προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα

ιγ) Τη διατύπωση γνώμης για τον προγραμματικό σχεδιασμό του Ιδρύματος, κατά το σκέλος που αφορά τη σχολή, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 62.

ιδ) Τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών της Kοσμητείας.

 

Γεώργιος Κοντάκης Καθηγητής,  Kοσμήτορας
Χρήστος Τσατσάνης Καθηγητής
Ιωάννης Δαλέζιος Αναπληρωτής Καθηγητής
Κατερίνα Αντωνίου Επίκουρη Καθηγήτρια
Ολυμπία Ξυλούρη Γραμματέας Σχολής Επιστημών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής

 

 

Γενική Συνέλευση Τμήματος Ιατρικής
Σύμφωνα με το Νόμο 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 3 παρ 8 του Νόμου 4076/2012, η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τους Καθηγητές και τους Υπηρετούντες Λέκτορες της Σχολής καθώς και έναν εκπρόσωπο ανά κατηγορία των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που ορίζονται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία μεταξύ του προσωπικού των οικείων κατηγοριών.

 

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας όταν ασκεί αρμοδιότητες που η κείμενη νομοθεσία απονέμει στη Συνέλευση του Τμήματος, συγκροτείται και συνεδριάζει με τη σύνθεση που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 10, παράγραφος 5 του Ν. 4009/2011όπως ισχύει.

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Σχολής Επιστημών Υγείας