Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος 3/Μελούς

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ (ΕΚΛΟΓΕΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  ΜΕΛΩΝ  ΔΕΠ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ   ΣΩΜΑΤΟΣ   ΟΡΙΣΜΟΥ   3/ΜΕΛΩΝ   ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΩΝ   ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΕΚΛΟΓΗΣ-ΕΞΕΛΙΞΗΣ  ΜΕΛΩΝ  ΔΕΠ