Προκηρύξεις Θέσεων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  ΘΕΣΕΩΝ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

 • To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση (4) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) για το Τμήμα Ιατρικής.
  01. Αριθμός προκήρυξης: 5008/04-05-2017, Φ.Ε.Κ. 791/11-08-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: 61ΔΩ469Β7Γ-3Μ9, ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2748, ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.
  - Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ουρολογία».
  02. Αριθμός προκήρυξης: 5007/04-05-2017, Φ.Ε.Κ. 791/11-08-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6ΩΡΓ469Β7Γ-ΥΒΓ, ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2749, ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ.
  - Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ανατομική».
  03.Αριθμός προκήρυξης: 5005/04-05-2017, Φ.Ε.Κ. 791/11-08-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6ΘΔΚ469Β7Γ-ΖΛΕ, ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2750, ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.
  - Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Χημεία».
  04. Αριθμός προκήρυξης: 5006/04-05-2017, Φ.Ε.Κ. 791/11-08-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: 7ΓΨΒ469Β7Γ-1ΚΡ, ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2751, ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.
  - Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 06-11-2017. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr/).
  Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη ...

 •  

 • To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση (16) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) για το Τμήμα Ιατρικής.
  01. Αριθμός προκήρυξης: Αριθμός προκήρυξης: 16341/12-12-2016 Φ.Ε.Κ. 155/20-02-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6ΨΔΩ469Β7Γ-ΨΜ2 ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2412 ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.
  - Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Δερματολογία».
  02. Αριθμός προκήρυξης: Αριθμός προκήρυξης: 13940/10-11-2016 Φ.Ε.Κ. 155/20-02-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: 7ΙΤΡ469Β7Γ-Υ9Λ ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2417 ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.
  - - Μία (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοστατιστική»
  03. Αριθμός προκήρυξης: Αριθμός προκήρυξης: 3553/14-03-2017 Φ.Ε.Κ. 331/06-04-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: 96ΜΝ469Β7Γ-ΕΞ4 ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2419 ΤOΜΕΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ – ΠΑΙΔΙΟΥ.
  - - Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική».
  04. Αριθμός προκήρυξης: Αριθμός προκήρυξης: 14450 π.ε΄/18-05-2017 Φ.Ε.Κ. 540/13-06-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: 70ΥΤ469Β7Γ-ΡΥΙ ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2420 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ - ΠΑΙΔΙΟΥ.
  - - Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εντατική Θεραπεία Παίδων».
  05. Αριθμός προκήρυξης: Αριθμός προκήρυξης: 14449 π.ε΄/18-05-2017 Φ.Ε.Κ. 540/13-06-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΩΘΤ7469Β7Γ-62Υ ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2423 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ - ΠΑΙΔΙΟΥ.
  - - Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Νεογνολογία».
  06. Αριθμός προκήρυξης: Αριθμός προκήρυξης: 14455 π.ε΄/18-05-2017 Φ.Ε.Κ. 540/13-06-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: 7Μ3Ο469Β7Γ-ΦΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2424 ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.
  - - Μια (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γαστρεντερολογία».
  07. Αριθμός προκήρυξης: Αριθμός προκήρυξης: 14448 π.ε΄/18-05-2017 Φ.Ε.Κ. 540/13-06-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6ΩΒΞ469Β7Γ-ΔΘ7 ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2425 ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ.
  - - Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ιατροδικαστική».
  08. Αριθμός προκήρυξης: Αριθμός προκήρυξης: 14451 π.ε΄/18-05-2017 Φ.Ε.Κ. 547/13-06-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΨΚΒΓ469Β7Γ-ΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2426 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ - ΠΑΙΔΙΟΥ.
  - - Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - Γυναικολογία».
  09. Αριθμός προκήρυξης: Αριθμός προκήρυξης: 14453 π.ε΄/18-05-2017 Φ.Ε.Κ. 547/13-06-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΩΛΕΠ469Β7Γ-ΥΟΔ ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2428 ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.
  - - Μια (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ενδοκρινολογία».
  10. Αριθμός προκήρυξης: Αριθμός προκήρυξης: 14454 π.ε΄/18-05-2017 Φ.Ε.Κ. 547/13-06-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6ΕΔΠ469Β7Γ-ΓΟΦ ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2429 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.
  - - Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία».
  11. Αριθμός προκήρυξης: Αριθμός προκήρυξης: 4925/10-04-2017 Φ.Ε.Κ. 617/29-06-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6ΗΚΦ469Β7Γ-ΦΜΠ ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2430 ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.
  - - Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πνευμονολογία».
  12. Αριθμός προκήρυξης: Αριθμός προκήρυξης: 2671/27-03-2017 Φ.Ε.Κ. 617/29-06-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: Ω3ΔΡ469Β7Γ-ΑΑ8 ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2432 ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.
  - - Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ωτορινολαρυγγολογία».
  13. Αριθμός προκήρυξης: Αριθμός προκήρυξης: 2669/27-03-2017 Φ.Ε.Κ. 617/29-06-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6Ξ5Χ469Β7Γ-6ΟΡ ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2433 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ - ΠΑΙΔΙΟΥ.
  - - Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική με έμφαση στην Παιδοκαρδιολογία».
  14. Αριθμός προκήρυξης: Αριθμός προκήρυξης: 2522/27-03-2017 Φ.Ε.Κ. 617/29-06-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6Σ4Π469Β7Γ-3ΚΕ ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2435 ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.
  - - Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οφθαλμολογία».
  15. Αριθμός προκήρυξης: Αριθμός προκήρυξης: 2530/27-03-2017 Φ.Ε.Κ. 617/29-06-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: Ω523469Β7Γ-ΟΟ0 ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2437 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.
  - - Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία».
  16. Αριθμός προκήρυξης: Αριθμός προκήρυξης: 4926/10-04-2017 Φ.Ε.Κ. 617/29-06-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΩΙ0Ω469Β7Γ-4ΚΘ ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2438 ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.
  - - Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό
  αντικείμενο «Καρδιολογία».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 20-09-2017. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής. Πληροφορίες, Τηλέφωνο: 2810-394762 - email: medsec@med.uoc.gr.
  Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη ...

 •  

   

 


 

 

 

2017

 • Προκήρυξη για πρόσκληση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, με σύμβαση ανάθεσης ιδιωτικού έργου ορισμένου χρόνου, για τη διεξαγωγή κλινικού και ερευνητικού έργου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στην προκηρυσσόμενη θέση μπορούν να προσληφθούν άτομα με ελάχιστο τυπικό προσόν την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου , με γνωστικό αντικείμενο την Οφθαλμολογία.
  Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής. Πληροφορίες, Τηλέφωνο: 2810.39.4801 - email: medsec@med.uoc.gr.
  Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη ...
  Προμηθευτείτε την απαιτούμενη Αίτηση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου ...
 • Προκήρυξη για πρόσκληση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, με σύμβαση ανάθεσης έργου, για τη διεξαγωγή κλινικού, ερευνητικού και διδακτικού στην Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4009/2011. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής. Πληροφορίες, Τηλέφωνο: 2810.39.4801 - email: medsec@med.uoc.gr.
  Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη ...
  Προμηθευτείτε την απαιτούμενη Αίτηση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου ...
 • Προκήρυξη για πρόσκληση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, με σύμβαση ανάθεσης έργου, για τη διεξαγωγή κλινικού και διδακτικού έργου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4009/2011. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής. Πληροφορίες, Τηλέφωνο: 2810.39.4801 - email: medsec@med.uoc.gr.
  Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη ...
  Πίνακας Επιτυχόντων (ΑΔΑ)...
  Προμηθευτείτε την απαιτούμενη Αίτηση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου ...
 • To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση (5) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) για το Τμήμα Ιατρικής.
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 06-02-2017. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής. Πληροφορίες, Τηλέφωνο: 2810-394762 - email: medsec@med.uoc.gr.
  Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη ...
 •  

   

  2016

 • Προκήρυξη για την πρόσκληση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, με σύμβαση ανάθεσης έργου, για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Χειρουργικής Α» και «Χειρουργική Γ» και συναφούς κλινικού και ερευνητικού έργου στο γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική-Ογκολογία» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (εαρινό εξάμηνο), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4009/2011.
  Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής. Πληροφορίες, Τηλέφωνο: 2810.39.4801 - email: medsec@med.uoc.gr.
  Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη (Α') ...
  Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη (Β') ...
  Πίνακας Επιτυχόντων (ΑΔΑ)...
  Προμηθευτείτε την απαιτούμενη Αίτηση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου ...
 • To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση (4) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) για το Τμήμα Ιατρικής.
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 27-12-2016. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής. Πληροφορίες, Τηλέφωνο: 2810-394762 - email: medsec@med.uoc.gr.
  Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη ...
 • Προκήρυξη για την πρόσκληση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, με σύμβαση ανάθεσης έργου, για τη διεξαγωγή του παρακάτω έργου: Κλινικό έργο, έρευνα και διδασκαλία στην Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική με έμφαση τις παθήσεις του αμφιβληστροειδούς για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4009/2011όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής. Πληροφορίες, Τηλέφωνο: 2810.39.4801 - email: medsec@med.uoc.gr.
  Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη ...
  Προμηθευτείτε την απαιτούμενη Αίτηση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου ...
 • To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση (2) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) για το Τμήμα Ιατρικής.
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 27-09-2016. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής. Πληροφορίες, Τηλέφωνο: 2810-394762 - email: medsec@med.uoc.gr.
  Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη ...
 • To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση (4) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) για το Τμήμα Ιατρικής.
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 02-08-2016. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής. Πληροφορίες, Τηλέφωνο: 2810-394762 - email: medsec@med.uoc.gr.
  Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη ...
 • To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση (3) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) για το Τμήμα Ιατρικής.
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 20-06-2016. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής. Πληροφορίες, Τηλέφωνο: 2810-394762 - email: medsec@med.uoc.gr.
  Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη ...
 • Προκήρυξη για την πρόσληψη Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη διεξαγωγή Ερευνητικού, Κλινικού και Εκπαιδευτικού έργου (3938 Ερευνητικές και Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4009/2011.
  Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής. Πληροφορίες, Τηλέφωνο: 2810.39.4801 - email: medsec@med.uoc.gr.
  Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη ...
  Προμηθευτείτε την απαιτούμενη Αίτηση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου ...
 • Προκήρυξη για την πρόσληψη Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη διεξαγωγή διδακτικού και ερευνητικού έργου (στη νεφρολογία) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4009/2011.
  Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής. Πληροφορίες, Τηλέφωνο: 2810.39.4801 - email: medsec@med.uoc.gr.
  Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη ...
  Διαβάστε αναλυτικά την αίτηση ...
 • Προκήρυξη για την πρόσληψη Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη διεξαγωγή κλινικού, διδακτικού, ερευνητικού έργου στην Κλινική Αιματολογία για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4009/2011.
  Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής. Πληροφορίες, Τηλέφωνο: 2810.39.4801 - email: medsec@med.uoc.gr.
  Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη ...
  Διαβάστε αναλυτικά την αίτηση ...
 • To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση (3) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) για το Τμήμα Ιατρικής. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 15-02-2016. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής. Πληροφορίες, Τηλέφωνο: 2810-394762 - email: medsec@med.uoc.gr.
  Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη ...
 • To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) για το Τμήμα Ιατρικής. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 30-01-2016. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής. Πληροφορίες, Τηλέφωνο: 2810-394762 - email: medsec@med.uoc.gr.
  Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη ...

 

 

2015