Μητρώο Εκλεκτόρων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ

Το Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών μελών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας επικαιροποιήθηκε και εγκρίθηκε με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης (Συνεδρίαση: 380/07-12-2017) και έχει ως ακολούθως: