Μητρώο Εκλεκτόρων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ

Το Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών μελών της Ιατρικής Σχολής επικαιροποιήθηκε και εγκρίθηκε με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης (Συνεδρίαση: 408/16-05-2019) και έχει ως ακολούθως: