Πράξεις Συγκρότησης Γενικών Συνελεύσεων Τομέων Ιατρικής Σχολής