Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Εγγραφής Νεοεισαχθέντων (Πρωτοετών) Φοιτητών

 • Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής (παραδίδεται εκτυπωμένη)
 • Στην περίπτωση που υπάρχουν λάθη στα στοιχεία του φοιτητή στην ηλεκτρονική αίτηση, η τελευταία να συνοδεύεται από βεβαίωση ταυτοπροσωπίας στοιχείων από το ΚΕΠ.

 

 • Βεβαίωση Διαγραφής
 • (Η Βεβαίωση Διαγραφής θα αποστέλλεται, υπηρεσιακά, από τη Σχολή – Τμήμα προέλευσης. Θα κατατίθεται από τον φοιτητή μόνο στην περίπτωση που έχει ολοκληρώσει ο ίδιος τη διαδικασία διαγραφής του από την προηγούμενη Σχολή - Τμήμα εγγραφής του).

 

 • Φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης

 

 • Μία (1) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

 

 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου.

 

 • Πιστοποιητικό Γέννησης (μόνο για άρρενες)
 • που θα χρειαστούν πιστοποιητικό για αναβολή στράτευσης (την έκδοση του οποίου μπορείτε να ζητήσετε από τον αρμόδιο Δήμο ή από κάποιο Κ.Ε.Π.), ή κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο όπου να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων.

 

 • Οι εισαγόμενοι-επιτυχόντες Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης
 • οφείλουν να υποβάλλουν στη γραμματεία εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, επιπλέον βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι.