Κλινική Άσκηση Χειρουργικής

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

κωδ.Πρ. ΚΛ.Β

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

9ο – 10ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
-Υπεύθ. Μαθήματος:
Ο. Ζώρας
- Γ. Χαλκιαδάκης - Ε. Χρυσός

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ects)

Πρακτική εξάσκηση

40

28

 

 

 

ΩΔΕ Προγράμματος Σπουδών:        640

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Οι προϋποθέσεις εγγραφής και συμμετοχής στις Ασκήσεις αναγράφονται στον ετήσιο Οδηγό Σπουδών τον Τμήματος Ιατρικής και η εφαρμογή τους θεωρείται αυτονόητη. Συνεπώς κάθε φοιτητής με την εγγραφή του στην Άσκηση οφείλει να προσκομίζει στη Γραμματεία του Τομέα Χειρουργικής την ενυπόγραφη κατάσταση των Σπουδών του από τη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eschool.med.uoc.gr/course/category.php?id=41

 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

1.  Εμπλουτισμός των θεωρητικών γνώσεων
Οι μέχρι τώρα γνώσεις των Φοιτητών αποκτήθηκαν με την εκμάθηση ενοτήτων ( π.χ. παθήσεις του στομάχου, των χοληφόρων κ.λ.π. ). Στην Κλινική Άσκηση ο Φοιτητής θα πρέπει:
1.1.   Να μάθει να αξιολογεί τα στοιχεία του ιστορικού και της φυσικής εξέτασης προκειμένου να καταρτίσει κατάλογο των πιθανών αιτίων που προκαλούν το πρόβλημα στον ασθενή (από το σύμπτωμα στη νόσο ).
1.2.    Να προχωρήσει στη διαφορική διαγνωστική των πιθανών αιτίων με κατάλληλη ιεράρχηση του παρακλινικού ελέγχου.
1.3.    Να έχει αιτιολογημένη άποψη για τη θεραπευτική αγωγή του ασθενούς και τις εναλλακτικές λύσεις.
1.4.    Να γνωρίζει τις συνηθέστερες εγχειρητικές τεχνικές της Γενικής Χειρουργικής, τουλάχιστον από πλευρά ονομασίας και στόχου της εγχείρησης.
1.5.    Να είναι σε θέση να παρακολουθεί μετεγχειρητικώς ένα ασθενή και να γνωρίζει τις πιθανές μετεγχειρητικές επιπλοκές της συγκεκριμένης εγχείρησης.
1.6.    Να μπορεί να διακρίνει εάν υπάρχει σοβαρή διαταραχή της ομοιόστασης του ασθενούς και να την ιεραρχεί από πλευράς επειγοντότητας.
1.7.    Να εκτιμά την πρόγνωση των διάφορων νοσηρών καταστάσεων και να προγραμματίζει τη μακρόχρονη μετεγχειρητική παρακολούθηση τους.
1.8.    Να μπορεί να εφαρμόσει τις παραπάνω γνώσεις για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών και οξέων χειρουργικών καταστάσεων.

2.  Απόκτηση βασικών εγχειρητικών δεξιοτήτων

 • Να αναγνωρίζει τα βασικά χειρουργικά εργαλεία και τη χρήση τους.
 • Να γνωρίζει να χειρίζεται αποστειρωμένο χειρουργικό υλικό και να κυκλοφορεί στο χειρουργείο.
 • Να εξοικειωθεί με τη διαδικασία της προεγχειρητικής ετοιμασίας του ασθενούς, την προετοιμασία τον βοηθού μιας εγχείρησης και να είναι σε θέση να βοηθήσει αποτελεσματικά σε μία επέμβαση.
 • Να είναι σε θέση να εκτελεί με άνεση μικρές χειρουργικές πράξεις, όπως φλεβοκέντηση, αρτηριοκέντηση, αλλαγή τραύματος, κοπή ραμμάτων, συρραφή τραυμάτων, τοποθέτηση καθετήρων, αφαίρεση παροχετεύσεων, παροχέτευση συλλογών, επίσχεση εξωτερικής αιμορραγίας κ.λπ.
 • Να μπορεί να φανεί χρήσιμος και αποτελεσματικός στη λειτουργία των Εξωτερικών Ιατρείων, του Τ.Ε.Π., στους θαλάμους της Κλινικής και στο Χειρουργείο, βοηθώντας στη διεκπεραίωση της ρουτίνας και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες.

 

3.  Απόκτηση πρακτικής εμπειρίας
Ο Φοιτητής κατά τη διάρκεια της Κλινικής τον Άσκησης θα πρέπει μάθει να χειρίζεται , υπό επίβλεψη και καθοδήγηση, χειρουργικούς ασθενείς. Δηλαδή να παραγγέλνει, να υποδέχεται και να εξετάζει τις απαραίτητες παρακλινικές εξετάσεις, να προγραμματίζει το χειρουργείο, να συλλέγει τις ιστολογικές απαντήσεις να αναγράφει εξιτήρια, να παρακολουθεί τα φύλλα Νοσηλείας και τις οδηγίες φαρμακευτικής αγωγής. Γενικά, να εξοικειώνεται με το χειρισμό και τη διεκπεραίωση των ασθενών σε μια Χειρουργική Κλινική.

 

 

 

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιστατικά Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, Ολοκλήρωση φακέλου ασθενών,                               
Αλλαγές χειρουργικών τραυμάτων, Περιστατικά αυξημένης φροντίδας,
Τοποθέτηση καθετήρα Foley, Τοποθέτηση φλεβικής ή αρτηριακής «γραμμής»,
Παρακολούθηση των τακτικών επισκέψεων στους θαλάμους νοσηλείας
από τον Δ/ντή της Κλινικής, Τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα,
Παρουσίαση περιστατικών, Συμμετοχή σε εγχείρηση τακτικού χειρουργείου   
Συμμετοχή σε εφημερίες, Διεκπεραίωση επείγοντος ιστορικού και επείγουσας κλινικής
Εξέτασης, Συρραφή τραυμάτων μαλακών μορίων,         
Συμμετοχή σε επείγουσα εγχείρηση, Παρακολούθηση διαλέξεων και

 • Σ   συζήτηση ενδιαφερόντων περιστατικών,Παρακολούθηση συζητήσεων επιπλοκών
 •     και θανάτων, Συμπλήρωση ερευνητικού πρωτοκόλλου, Παρουσίαση εκπαιδευτικού θέματος
 •  
 •         
 •                                         

       
1

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Άσκηση στη Γενική Χειρουργική (8 εβδομάδες – Υποχρεωτικό και 4 εβδομάδες στην Ορθοπαιδική - Υποχρεωτικό)
- Κατ’ επιλογήν υποχρεωτική άσκηση σε 1 από τα παρακάτω αντικείμενα (4 εβδομάδες)

α. Ουρολογία,
β. Αναισθησιολογία, 
γ. Αγγειοχειρουργική. 
δ. Θωρακοχειρουργική,
ε. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
στ. Παιδοχειρουργική      

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Κλινική άσκηση

 

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

 

διαλέξεις

 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

 

 

Προφορικές Εξετάσεις γνώσεων χειρουργικής, εξετάσεις παρά την κλίνη του ασθενούς που αφορούν την κλινική εξέταση του ασθενούς, παρουσίαση διάλεξης με σύγχρονη βιβλιογραφία.

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :Αρχές Γενικής Χειρουργικής, SchwartzS.
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: