Κλινική Άσκηση Νευρολογίας

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κλινική Άσκηση στη Νευρολογία
-Υπεύθ. Μαθήματος: Κ. Σπανάκη

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ects)

 

 

7

 

 

 

ΩΔΕ Προγράμματος Σπουδών:        160

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eschool.med.uoc.gr/course/view.php?id=89

 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Περίγραμμα του μαθήματος «Κλινική Άσκηση Νευρολογίας» 2014-2015

 

 

 

Τα νευρολογικά νοσήματα προσβάλλουν ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού και αποτελούν μία από τις κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας στις σύγχρονες Δυτικές κοινωνίες. Επειδή εμφανίζονται κυρίως σε μεγάλη ηλικία, η συνεχιζόμενη γήρανση του πληθυσμού αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τον επιπολασμό τους και να δημιουργήσει πιεστικές υγειονομικές ανάγκες. Επομένως είναι απαραίτητο οι νέες γενιές γιατρών, ανεξαρτήτως της ειδικότητας την οποία θα ακολουθήσουν, να εξοικειωθούν με την ορολογία και τη σημειολογία της νευρολογικής εξέτασης και με τα συχνότερα τουλάχιστον νευρολογικά νοσήματα.
Η Νευρολογία συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό συχνών καθώς και σπάνιων νευρολογικών παθήσεων, οι οποίες στην πλειονότητά τους είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες και συχνά δύσκολο να διαγνωστούν. Μέχρι πρότινος, σε πολλές από αυτές η θεραπεία ήταν ανύπαρκτη ή στην καλύτερη περίπτωση ανεπαρκής. Σήμερα πλέον με τις προόδους της μοριακής γενετικής, της μοριακής βιολογίας και της τεχνολογίας, τόσο η διαγνωστική όσο και η θεραπευτική των νευρολογικών νοσημάτων εμφανίζει ραγδαία ανάπτυξη. Νέες διαγνωστικές μέθοδοι (exome sequencing) και νέες θεραπείες γίνονται διαθέσιμες στην καθημερινή κλινική πράξη, διευρύνοντας ελπιδοφόρα, τη δυνατότητα αντιμετώπισης των νευρολογικών ασθενών.
Βασικοί στόχοι της κλινικής άσκησης στη Νευρολογία, είναι η εξοικείωση του φοιτητή με τον ασθενή με νευρολογικό νόσημα. Αυτή περιλαμβάνει την εκμάθηση της λήψης νευρολογικού ιατρικού ιστορικού, την εξοικείωση με τη νευρολογική εξέταση και τη χρήση των νευρολογικών εργαλείων, την αναγνώριση των παθολογικών νευρολογικών σημείων και την εξοικείωση με τη νευρολογική ορολογία και σημειολογία. Οι φοιτητές στη συνέχεια διδάσκονται τον τρόπο που τα κλινικά συμπτώματα και τα ευρήματα της νευρολογικής εξέτασης (νευρολογικά σημεία) αξιολογούνται με βάση τη νευροανατομία για να τεθεί η ανατομική διάγνωση, δηλαδή να γίνει ο εντοπισμός της βλάβης (ή των βλαβών) στο νευρικό σύστημα. Για την αιτιολογική διάγνωση, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθολογική θεραπεία, συνδυάζονται οι πληροφορίες από την ανατομική εντόπιση, την πορεία της νόσου και τις εργαστηριακές εξετάσεις. Ως εκ τούτου, επιτυχής εκπαίδευση στην νευρολογία προϋποθέτει γνώσεις βασικών νευροεπιστημών όπως της νευροανατομίας, νευροφυσιολογίας, βιοχημείας, νευροφαρμακολογία, μοριακής νευροβιολογίας, κ.α.. Επειδή πολλά από τα νευρολογικά νοσήματα είναι γενετικής αρχής, απαραίτητες είναι και γνώσεις μοριακής νευρογενετικής.
Οι στόχοι της Κλινικής Άσκησης στην Νευρολογία κατά σειρά ιεράρχησης:

 • Να διδαχτούν οι φοιτητές την κλινική νευρολογική μέθοδο που στηρίζεται στη λήψη λεπτομερούς ιστορικού, και τη νευρολογική εξέταση.
 • Να εξοικειωθούν με τη χρήση των νευρολογικών εργαλείων
 • Να αποκτήσουν δεξιότητες στην οφθαλμοσκόπηση
 • Στη νευρολογική εξέταση να μάθουν να αναγνωρίζει τα παθολογικά ευρήματα από τα φυσιολογικά.
 • Να μάθουν να περιγράφουν με την ορθή ορολογία τα νευρολογικά συμπτώματα που αναφέρει ο ασθενής και τα νευρολογικά σημεία που αναδεικνύονται στη νευρολογική εξέταση
 • Να εξοικειωθούν με τις βασικές νευρολογικές συνδρομές (πυραμιδική, εξωπυραμιδική, παρεγκεφαλιδική, συνδρομή περιφερικού νευρώνα, δυσαυτονομία, γνωστική δυσλειτουργία, κα)
 • Να μάθουν τις ειδικές νευρολογικές εξετάσεις και τη χρησιμότητά τους (οσφυονωτιαία παρακέντηση, ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, ηλεκτρονευρογράφημα, αξονικές, μαγνητικές, σπινθηρογραφήματα)
 • Να μάθουν να συσχετίζουν τα κλινικά ευρήματα με γνώσεις νευροανατομίας- και νευροφυσιολογίας για να εντοπίζουν την βλάβη στο νευρικό σύστημα και έτσι να μπορούν να θέτουν την ανατομική διάγνωση.
 • Να μπορούν να ολοκληρώνουν τις πληροφορίες σχετικά με το τρόπον έναρξης και πορείας της νόσου με τα νευρολογικά κλινικά ευρήματα και τα ευρήματα από τις παρακλινικές-εργαστηριακές εξετάσεις για να θέτουν την αιτιολογική διάγνωση.
 • Να μπορούν να χρησιμοποιούν τις γνώσεις βασικών νευροεπιστημών, συμπεριλαμβανομένης της μοριακής νευροβιολογίας, νευρογενετικής και νευροφαρμακολογίας για την κατανόηση των νευρολογικών νοσημάτων και την ανάπτυξη ορθολογικής θεραπείας
 • Να ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν κριτική σκέψη και να καθοδηγούνται στο να αναζητούν την βοήθεια των σύγχρονων διαγνωστικών μέσων και της βιβλιογραφίας ως συμπλήρωμα της κλινικής εξέτασης.
 • Να διδάσκονται οι φοιτητές τον τρόπο ομαδικής εργασίας μέσω της ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ των μελών της κάθε κλινικής ομάδας (φοιτητές, επιμελητές, ειδικευόμενοι) ώστε να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το κάθε κλινικό πρόβλημα.
 • Να αποκτήσουν ικανότητες να αξιολογούν και να αντιμετωπίζουν τα οξέα νευρολογικά νοσήματα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με την συμμετοχή τους στις εφημερίες του Νοσοκομείου. Να μάθουν να διερευνούν και αντιμετωπίζουν καταστάσεις που προκαλούν διαταραχές του επιπέδου συνείδησης, όπως κώμα, επιληπτικό status, εγκεφαλικά και άλλα οξέα νευρολογικά περιστατικά.
 • Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Μονάδας Οξέων Εγκεφαλικών της Νευρολογικής Κλινική όπου γίνεται η αντιμετώπιση των νοσημάτων αυτών καθώς και άλλων σοβαρών παθήσεων όπως η οξεία συμπίεση του νωτιαίου μυελού, το σύνδρομο Guillain Barre, οι οξείες εγκεφαλίτιδες και μηνιγγίτιδες και το Status Epilepticus.
 • Να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την συνεχιζόμενη φροντίδα των νευρολογικών ασθενών μέσω της συμμετοχής των στα εξωτερικά τακτικά νευρολογικά ιατρεία
 • Να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την σφαιρική προσέγγιση των ασθενών μέσω της συμμετοχής των στην γνωμοδοτική νευρολογική υπηρεσία (για νευρολογικούς ασθενείς άλλων κλινικών), στα ηλεκτροφυσιολογικά εργαστήρια, στις συναντήσεις με τους νευροακτινολόγους για την ερμηνεία των απεικονιστικών εξετάσεων.
 • Να παρακολουθούν διαλέξεις σε ειδικά θέματα νευρολογίας από προσκεκλημένους ειδικούς (Νευροφαρμακολογία, Νευρο-ανατομία, Νευρο-οφθαλμολογία, Εντατική Θεραπεία, Νευρο-ουρολογία κτλ), Grand Rounds όπου συζητούνται δύσκολα περιστατικά και συναντήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης που όχι μόνο συμβάλλει στον εμπλουτισμό των γνώσεων τους, αλλά οξύνει και την κλινική τους σκέψη.
 • Να μάθουν να αποκτούν την εμπιστοσύνη των ασθενών και των οικείων τους. Να δείχνουν συμπάθεια και απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα και τα συναισθήματα του ασθενή και των οικείων του.
 • Να διδάσκονται την σημασία της πρόληψης των νευρολογικών νοσημάτων, τόσο στην πρωτογενή όσο και στην δευτερογενή μορφή της (για παράδειγμα στους τρόπους πρόληψης των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων)
 • Να διδάσκονται τους τρόπους αποκατάστασης των νευρολογικών ελλειμμάτων των ασθενών και η αποφυγή των επιπλοκών που σχετίζονται με αυτά.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Ο κάθε φοιτητής κατά τη διάρκεια της κλινικής άσκησης αναλαμβάνει την παρακολούθηση και την φροντίδα ενός αριθμού ασθενών, ο οποίος ποικίλλει ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών και την πληρότητα της κλινικής. Μεγάλος επίσης είναι ο αριθμός των ασθενών τους οποίους εξετάζει ο κάθε φοιτητής στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, αλλά και κατά τη διάρκεια γνωμοδοτήσεων σε άλλες κλινικές. Οι φοιτητές, στο καθημερινό πρόγραμμα της κλινικής και πάντα σε συνεργασία με τον ειδικευόμενο στον οποίο έχει ανατεθεί η επίβλεψή τους, παρακολουθούν την πρωϊνή ενημέρωση, ακολουθούν την επίσκεψη στους θαλάμους με τον επιμελητή και την υπόλοιπη κλινική ομάδα, συμμετέχουν στην κλινική εξέταση και τη λήψη ιστορικού, βοηθούν στην επισκόπηση και οργάνωση του ιατρικού φακέλου, ενημερώνονται από τον νοσηλευτικό φάκελο για τα ζωτικά σημεία του ασθενούς και την φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει, παρακολουθούν την ενημέρωση των συγγενών, βοηθούν στην λήψη των αποτελεσμάτων των παρακλινικών εξετάσεων που διενεργήθηκαν και στην ενσωμάτωσή τους στον ιατρικό φάκελο, βοηθούν στον προγραμματισμό και την πραγματοποίηση απεικονιστικών και ηλεκτροφυσιολογικών εξετάσεων (ηλεκτρονευρογράφημα, ηλεκτρομυογράφημα, ηλεκτροεγκεφαλογράφημα), συνοδεύουν τους ασθενείς για τους οποίους είναι υπεύθυνοι σε κάθε διαγνωστική εξέταση που διενεργείται (αξονική, triplex, νευρογράφημα κλπ) και συμμετέχουν στην απογευματινή επίσκεψη για την ενημέρωση του εφημερεύοντος ειδικευομένου πριν αποχωρήσουν από το νοσοκομείο. Στις ημέρες που υπάρχουν μαθήματα με τον διδάσκοντα και ενίοτε στις επισκέψεις του Καθηγητή, αναλαμβάνουν να παρουσιάσουν τα περιστατικά που παρακολουθούν  ακολουθώντας ένα δομημένο πρότυπο (αιτία εισόδου, παρούσα νόσος, ατομικό και κληρονομικό αναμνηστικό, φαρμακευτική αγωγή, ευρήματα κλινικής εξέτασης, εργαστηριακά και απεικονιστικά ευρήματα, θεραπευτική αγωγή, προγραμματισμός). Έτσι, οι φοιτητές μαθαίνουν να εργάζονται υπεύθυνα και μεθοδικά και να αναλύουν σε βάθος τα δεδομένα που αφορούν τους ασθενείς που αναλαμβάνουν. Παράλληλα μαθαίνουν να δουλεύουν ομαδικά, να συνεργάζονται με άλλους επαγγελματίες υγείας και διοικητικούς υπαλλήλους.
Οι φοιτητές εκτός από την κλινική εξέταση των ασθενών αναλαμβάνουν έναν αριθμό από άλλες κλινικές πράξεις, πάντα υπό την επίβλεψη των ειδικευομένων και των υπόλοιπων διδασκόντων, όπως αιμοληψίες (φλεβικού και αρτηριακού αίματος), λήψη ζωτικών σημείων, αναρροφήσεις, εκτέλεση ηλεκτροκαρδιογραφήματων, τοποθετήσεις ουροκαθετήρων και ρινογραστρικών καθετήρων κτλ., ενώ παρακολουθούν και βοηθούν σε άλλες κλινικές πράξεις που πραγματοποιούν οι ειδικευόμενοι, όπως οσφυονωτιαίες παρακεντήσεις, αξιολογήσεις ασθενών με ειδικές κλίμακες (MMSE, MoCA UPDRS κλπ).
Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια της Νευρολογικής Κλινικής περιλαμβάνουν το Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο (όπου διενεργούνται ηλεκτρονευρογραφήματα και ηλεκτρομυογραφήματα) και το Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας. Επίσης, εφόσον το επιθυμούν, οι φοιτητές μπορούν να εργαστούν και στα ερευνητικά εργαστήρια της Νευρολογίας στα κτίρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο εργαστηριακός εξοπλισμός στα εργαστήρια αυτά είναι από τους πιο προηγμένους τεχνολογικά και δίνει δυνατότητα για σύνθετες εξετάσεις που αφορούν δυσχερέστατες να διαγνωσθούν νευρολογικές παθήσεις (μυοπάθειες, νευροπάθειες, επιληψίες κτλ). Τα εργαστήρια αυτά είναι διαθέσιμα εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Τα ειδικά θέματα που καλύπτονται μέσω της διδασκαλίας και της γενικότερης εκπαίδευσης στην κλινική άσκηση στην Νευρολογία και ανάλογα με τα περιστατικά που νοσηλεύονται στην κλινική είναι:

 • Απόκτηση ικανοτήτων (στην λήψη ιστορικού και στην πραγματοποίηση πλήρους φυσικής και νευρολογικής εξέτασης, με χρήση των λαμβανομένων πληροφοριών για να διαμορφωθεί η διαφορική διαγνωστική και να γίνει προγραμματισμός των εργαστηριακών εξετάσεων και της θεραπευτικής αντιμετώπισης)
 • Διαγνωστικές εξετάσεις στην Νευρολογία
 • Δυσλειτουργία ανώτερου και κατώτερου κινητικού νευρώνα
 • Διαταραχές Συντονισμού Κινήσεων
 • Κινητικές Διαταραχές
 • Αισθητικές Διαταραχές
 • Διαταραχές όρασης και οφθαλμικής κινητικότητας
 • Παροξυσμικές Διαταραχές
 • Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια
 • Πολλαπλή Σκλήρυνση
 • Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις
 • Ζάλη και διαταραχές ακοής
 • Διαταραχές ανώτερων φλοιϊκών λειτουργιών και επικοινωνίας
 • Διαταραχές επιπέδου συνείδησης
 • Κεφαλαλγίες και άλγη προσώπου
 • Αυχεναλγία, οσφυαλγία
 • Εγκεφαλικοί όγκοι
 • Λοιμώξεις
 • Νόσοι νωτιαίου μυελού
 • Διαταραχές περιφερικού νευρικού συστήματος
 • Διαταραχές σχετιζόμενες με το αλκοόλ
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Φροντιστηριακά μαθήματα με πρακτική εξάσκηση στη νευρολογική εξέταση και τη χρήση νευρολογικών εργαλείων.
Θεωρητικές διαλέξεις –και βιντεοπροβολές ασθενών
Φροντιστηριακά μαθήματα επείγουσας νευρολογίας
Εκπαιδευτικές επισκέψεις στους θαλάμους και τους ασθενείς.
Ανάθεση εργασιών σε φοιτητές που μπορεί να περιλαμβάνουν τη βιβλιογραφική έρευνα και παρουσίαση συγκεκριμένων επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με τη διαγνωστική προσπέλαση και θεραπεία των ασθενών τους.
Ανάθεση στο φοιτητή της σύνταξης ενημερωτικών σημειωμάτων των ασθενών τους που λαμβάνουν εξιτήριο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 • Interactive Neuranatomy, An atlas of Structures, Sections and Systems, version 2.0 (Lippincot, Williams and Wilkins, 2004). Διαδραστικός άτλας νευρανατομίας, για την εύκολη εκμάθησης των δομών του νευρικού συστήματος.
 • Practical Neurology DVD Review (Lippincot, Williams and Wilkins, 2004). Πάνω από 100 βίντεο πραγματικών ασθενών με διαφορετικές νευρολογικές παθήσεις με σχόλια πάνω στην περιγραφή και την εντοπιστική σημασία των ευρημάτων, την διαφοροδιάγνωση, την διαγνωστική διερεύνηση, την αντιμετώπιση και την συμβουλευτική. Επίσης, περιλαμβάνει συζήτηση και βιβλιογραφικές προτάσεις πάνω σε κάθε βίντεο. Τέλος, εκαντοντάδες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε σχέση με τα περιστατικά που παρουσιάζονται.
 • Neurologic Localization, Interactive Edition (S. Goldberg, MedMaster Inc. 2004): Λογισμικό που περιλαμβάνει χάρτες δομών στο νευρικό σύστημα με το όνομα και τις κλινικές επιπτώσεις από την βλάβη κάθε δομής, όπως και συσχέτιση νευρολογικών συμπτωμάτων και σημείων με αντίστοιχες ανατομικές δομές. Επίσης, πολλές ερωτήσεις εξάσκησης.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

1η εβδομάδα
Δευτέρα: Καλωσόρισμα, Ενημέρωση των φοιτητών για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της κλινικής, την οργάνωσή της, τις υποχρεώσεις τους και την τήρηση απουσιολογίου.
Σύνταξη πρόγραμμα εφημεριών και κατανομή φοιτητών σε ομάδες εργασίας ανά ειδικευόμενο. Διανομή των βασικών νευρολογικών εργαλειών ανά ομάδα φοιτητών
Τρίτη: 1ο μάθημα Νευρολογική Εξέταση-Ι (Διάλεξη με διαφάνειες, και επίδειξη ασθενών της κλιικής ή βίντεο)
Τετάρτη: Νευρολογική εξέταση-ΙΙ
Πρακτικό Φροντιστήριο: Εξοικειωση των φοιτητών με τη χρήση των βασικών νευρολογικών εργαλείων υπό επίβλεψη. Πρακτική εφαρμογή της νευρολογικής εξέτασης

 

2η εβδομάδα
Δευτέρα: Βασικές Νευρολογικές Συνδρομές: Ανώτερος και Κατώτερος κινητικός Νευρώνας Επίδειξη ασθενών που νοσηλεύονται στην κλινική
Τρίτη: Εξωπυραμιδική-Παρεγκεφαλιδική Συνδρομή Επίδειξη ασθενών
Τετάρτη: Ανοική Συνδρομή/ Στελεχιαία συνδρομή
Επίδειξη Ασθενών

 

3η εβδομάδα
Δευτέρα-Τετάρτη: Επείγουσα Νευρολογία με βάση τα περιστατικά των εφημεριών –
Θα καλυφθούν κεφαλαλγίες, ζάλη, ίλιγγος, εγκεφαλικά επεισόδια, statusepilepticus. Η θεματολογία των μαθημάτων θα καθοριστεί με βάση τα περιστατικά των εφημεριών των φοιτητών και της κλινικής  

 

4η εβδομάδα
Δευτέρα-Τετάρτη 11-12.30
Επίσκεψη στους θαλάμους με τους φοιτητές.
Παρουσίαση των περιστατικών από τους φοιτητές.
Παρουσιάσεις συγκεκριμένων επιστημονικών θεμάτων από τους φοιτητές
Επίδειξη νευρολογικής εξέτασης από τους φοιτητές
Παρασκευή :ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

Οργάνωση της Κλινικής Άσκησης στην Νευρολογία

Η κλινική άσκηση στην Νευρολογία περιλαμβάνει τη συμμετοχή ενός υπεύθυνου μέλους ΔΕΠ που καλύπτει τις ειδικές ανάγκες των φοιτητών και καθιστά την Κλινική Νευρολογία προσιτή στους φοιτητές. Την πρώτη ημέρα την κλινικής άσκησης ο διδάσκων καλωσορίζει τους φοιτητές και τους ενημερώνει για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της κλινικής (που μπορεί να αφορά είτε τους ίδιους είτε τους ειδικευόμενους και στο οποίο υποχρεούνται να συμμετέχουν) καθώς και για το πρόγραμμα λειτουργίας της και τους ξεναγεί στους διάφορους χώρους της (θαλάμους, εξωτερικά ιατρεία, εργαστήρια κλπ). Διαμορφώνονται οι ομάδες εργασίας, όπου οι φοιτητές κατανέμονται ανά ειδικευόμενο και ανά επιμελητή και τους οποίους οφείλουν να ακολουθούν και να συνδράμουν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους στην κλινική. Χορηγούνται στους φοιτητές ειδικά ιατρικά τσαντάκια εξοπλισμένα με τα βασικά νευρολογικά εργαλεία (σφυράκι, διαπασόν, φακός, παραμάνες) με τα οποία θα πραγματοποιούν την νευρολογική εξέταση των ασθενών τους και τα οποία οφείλουν να επιστρέψουν μετά το πέρας της κλινικής τους άσκησης. Παράλληλα διαμορφώνεται το πρόγραμμα εφημεριών των φοιτητών. Κάθε γενική εφημερία οφείλει να καλύπτεται από δύο τουλάχιστον φοιτητές οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν στο νοσοκομείο μέχρι τις 10 το βράδυ (τελευταία συγκοινωνία). Κάθε φοιτητής θα πρέπει να κάνει τρεις εφημερίες για να ολοκληρώσει την κλινική άσκηση. Ο διδάσκων ασχολείται αποκλειστικά με τους φοιτητές για 1.30 ώρα, τρείς φορές την εβδομάδα. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα πραγματοποιούνται μαθήματα τόσο σε μορφή διαλέξεων όσο και σε μορφή φροντιστηρίων με επιδείξεις ασθενών που σκοπό έχουν την εξοικείωση τους με τη νευρολογική εξέταση, τη νευρολογική σημειολογία, την διδασκαλία της κλινικής εικόνας και της παθογένειας των νευρολογικών νοσημάτων και τη σύζευξή της με την πρακτική διαδικασία διάγνωσή τους (εντοπιστική ανατομική διάγνωση, περιγραφική διάγνωση, ερμηνεία εργαστηριακών εξετάσεων, αιτιολογική διάγνωση, θεραπευτική αντιμετώπιση και παρακολούθηση μετά την έξοδο από την κλινική). Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, οι φοιτητές καλούνται να φέρουν οι ίδιοι προς συζήτηση ερωτήματα και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με τα περιστατικά των οποίων τη φροντίδα έχουν αναλάβει αλλά και προβλήματα συνεργασίας τους με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ή το προσωπικό της κλινικής προκειμένου να επιλυθούν. Ο διδάσκων ελέγχει καθημερινά το παρουσιολόγιο των φοιτητών στο οποίο είναι υποχρεωμένοι να υπογράφουν δύο φορές κατά την έλευση τους στο νοσοκομείο αλλά και κατά την αναχώρησή τους από αυτό.
Το διεθνές σύγγραμα που χρησιμοποιείται για την Κλινική άσκηση είναι το Clinical Neurology (Greenberg, Aminoff και Simon, Lange/McGraw-Hill), το οποίο αποτελεί μία προσέγγιση στην νευρολογία με βάση την κλινική πράξη. Επίσης, χρησιμοποιείται το σύγγραμμα Clinical Neuronatomy (Steven G. Waxman, Lange/McGraw-Hill, International Edition). Σκοπός του συγγράμματος είναι η ανανέωση των γνώσεων των φοιτητών στην Νευροανατομία, που είναι απαραίτητη για την εντόπιση της βλάβης στο νευρικό σύστημα (ανατομική διάγνωση). Επίσης, στους φοιτητές παρέχονται τα βασικά νευρολογικά εργαλεία (σφυράκια, διαπασών, παραμάνες κτλ), όπως και πρόσβαση σε ειδικά διαγνωστικά εργαλεία (πχ. οφθαλμοσκόπια) ώστε να μπορούν να εξετάζουν τους ασθενείς που παρακολουθούν.
Μεταξύ των εκπαιδευτικών λογισμικών που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση των φοιτητών περιλαμβάνονται:

 • Interactive Neuranatomy, An atlas of Structures, Sections and Systems, version 2.0 (Lippincot, Williams and Wilkins, 2004). Διαδραστικός άτλας νευρανατομίας, για την εύκολη εκμάθησης των δομών του νευρικού συστήματος.
 • Practical Neurology DVD Review (Lippincot, Williams and Wilkins, 2004). Πάνω από 100 βίντεο πραγματικών ασθενών με διαφορετικές νευρολογικές παθήσεις με σχόλια πάνω στην περιγραφή και την εντοπιστική σημασία των ευρημάτων, την διαφοροδιάγνωση, την διαγνωστική διερεύνηση, την αντιμετώπιση και την συμβουλευτική. Επίσης, περιλαμβάνει συζήτηση και βιβλιογραφικές προτάσεις πάνω σε κάθε βίντεο. Τέλος, εκαντοντάδες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε σχέση με τα περιστατικά που παρουσιάζονται.
 • Neurologic Localization, Interactive Edition (S. Goldberg, MedMaster Inc. 2004): Λογισμικό που περιλαμβάνει χάρτες δομών στο νευρικό σύστημα με το όνομα και τις κλινικές επιπτώσεις από την βλάβη κάθε δομής, όπως και συσχέτιση νευρολογικών συμπτωμάτων και σημείων με αντίστοιχες ανατομικές δομές. Επίσης, πολλές ερωτήσεις εξάσκησης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Ο φοιτητής αξιολογείται καθημερινά σε όλη τη διάρκεια της Κλινικής Άσκησης με βάση:

 1. Την συμμετοχική παρουσία του κατά τη διάρκεια όλων των δραστηριοτήτων της κλινικής
 2. Τη ενεργό συμμετοχή του στην φροντίδα των ασθενών
 3. Την ενεργό συμμετοχή του στα μαθήματα και τις εκπαιδευτικές διαδικασίες
 4. Το ήθος του και τη συμπεριφορά του απέναντι στον ασθενή, στους οικείους του, στο προσωπικό της κλινικής, στους δασκάλους και στους συμφοιτητές του
 5. Την ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων (νευρολογική εξέταση, ταυτοποίηση νευρολογικής σημειολογίας, αναγνώριση των βασικών νευρολογικών συνδρομών, εντοπιστική διαγνωστική)
 6. Την κριτική του σκέψη σχετικά με το διαγνωστικό πρόβλημα και τις μεθόδους θεραπείας των ασθενών που έχει αναλάβει
 7. Την συνεπή τήρηση του ωραρίου
 8. Το επίπεδο των θεωρητικών γνώσεων νευροανατομίας νευροφυσιολογίας και νοσολογίας που διαθέτει
 9. Τις παρουσιάσεις που τυχόν κάνει, το ενδιαφέρον του για την

Την τελευταία ημέρα της Κλινικής Άσκησης οι φοιτητές υποβάλλονται σε προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Κατά την προφορική εξέταση, ελέγχονται οι πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις που απέκτησαν οι φοιτητές, επιδεικνύοντας και εφαρμόζοντάς τις σε ασθενείς της κλινικής. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην εξοικείωση που έχουν αποκτήσει με τη λήψη νευρολογικού ιστορικού, τη νευρολογική εξέταση και τη νευρολογική σημειολογία και εντοπιστική. Η γραπτή αξιολόγηση περιλαμβάνει τη σύνταξη από τους φοιτητές πλήρους ενημερωτικού σημειώματος, ενός τουλάχιστον ασθενούς, από αυτούς των οποίων την ευθύνη είχαν αναλάβει κατά τη διάρκεια της άσκησής τους.
Για την όσο το δυνατόν αντικειμενικότερη και δίκαιη αξιολόγησή τους συνεκτιμάται στον τελικό βαθμό, η στοιχειοθετημένη άποψη του ειδικευομένου ιατρού (ενίοτε και του ειδικευμένου) που ήταν υπεύθυνος για τον φοιτητή κατά τη διάρκεια της άσκησής του. Η τελική βαθμολογία είναι συμψηφισμός όλων των ανωτέρω.

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-ΠροτεινόμενηΒιβλιογραφία :
"What should a graduating medical student know about neurology?" (NEUROLOGY, 1994, 44: 1170-1176)
Το διεθνές σύγγραμα που χρησιμοποιείται για την Κλινική άσκηση είναι το Clinical Neurology (Greenberg, Aminoff και Simon, Lange/McGraw-Hill), το οποίο αποτελεί μία προσέγγιση στην νευρολογία με βάση την κλινική πράξη. Επίσης, χρησιμοποιείται το σύγγραμμα Clinical Neuroanatomy (Steven G. Waxman, Lange/McGraw-Hill, International Edition). Σκοπός του συγγράμματος είναι η ανανέωση των γνώσεων των φοιτητών στην Νευροανατομία, που είναι απαραίτητη για την εντόπιση της βλάβης στο νευρικό σύστημα (ανατομική διάγνωση). Επίσης, στους φοιτητές παρέχονται τα βασικά νευρολογικά εργαλεία (σφυράκια, διαπασών, παραμάνες κτλ), όπως και πρόσβαση σε ειδικά διαγνωστικά εργαλεία (πχ. οφθαλμοσκόπια) ώστε να μπορούν να εξετάζουν τους ασθενείς που παρακολουθούν.
Μεταξύ των εκπαιδευτικών λογισμικών που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση των φοιτητών περιλαμβάνονται:

 • Interactive Neuranatomy, An atlas of Structures, Sections and Systems, version 2.0 (Lippincot, Williams and Wilkins, 2004). Διαδραστικός άτλας νευρανατομίας, για την εύκολη εκμάθησης των δομών του νευρικού συστήματος.
 • Practical Neurology DVD Review (Lippincot, Williams and Wilkins, 2004). Πάνω από 100 βίντεο πραγματικών ασθενών με διαφορετικές νευρολογικές παθήσεις με σχόλια πάνω στην περιγραφή και την εντοπιστική σημασία των ευρημάτων, την διαφοροδιάγνωση, την διαγνωστική διερεύνηση, την αντιμετώπιση και την συμβουλευτική. Επίσης, περιλαμβάνει συζήτηση και βιβλιογραφικές προτάσεις πάνω σε κάθε βίντεο. Τέλος, εκαντοντάδες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε σχέση με τα περιστατικά που παρουσιάζονται.
 • Neurologic Localization, Interactive Edition (S. Goldberg, MedMaster Inc. 2004): Λογισμικό που περιλαμβάνει χάρτες δομών στο νευρικό σύστημα με το όνομα και τις κλινικές επιπτώσεις από την βλάβη κάθε δομής, όπως και συσχέτιση νευρολογικών συμπτωμάτων και σημείων με αντίστοιχες ανατομικές δομές. Επίσης, πολλές ερωτήσεις εξάσκησης.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Neurology
 • LancetNeurology
 • Annals of Neurology
 • Stroke
 • JNNP