Κλινική Άσκηση ΤΕΠ (Επείγουσα Ιατρική)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΠ

 • ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΛ.Γ3

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

11Ο – 12Ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ
-Υπεύθ. Μαθήματος: Π. Αγγουριδάκης

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ects)

 

40 ώρες
Χ 3  ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

6

 

 

 

ΩΔΕ Προγράμματος Σπουδών:        120

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ:
Κλινική εξέταση, εξασφάλιση αεραγωγού, χρήση μηχανικού αερισμού, τοποθέτηση φλεβικών καθετήρων, χρήση των monitors και του απινιδωτή, συρραφή τραυμάτων, αντιμετώπιση πολυτραυματία

Εκπαίδευση στην κλινική πράξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής και την Εξειδικευμένη Υποστήριξη του Πολυτραυματία

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΟΧΙ


 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησηςκαι το Παράρτημα Β
 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Στόχος του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην κλινική πράξη (διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών) στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτών τους (ΔΕΠ και εφημερεύοντες ιατροί του ΤΕΠ)

Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στις βασικές εκείνες δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται για την Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής με την χρήση προσομοιωτών και στην χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού ο οποίος απαιτείται για την αντιμετώπιση των ασθενών (π.χ πολυαναλυτής αερίων αίματος, monitors, αναπνευστήρες κλπ)

Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην λειτουργία τους ως επικεφαλείς (leaders) αλλά και ως μέλη των Ομάδων Αντιμετώπισης Επειγόντων (Medical Emergency Team)

Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στον σεβασμό του ασθενών, στην προσπάθεια ανακούφησης τους από το άλγος και την δυσπραγία, στην ενημέρωση και στην σύνταξη – μεταφορά οδηγιών και στην αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων (διεγερτικός ή επιθετικός ασθενής ή συνοδός, μεταφορά δυσάρεστων ειδήσεων, αναγγελία θανάτου ασθενούς)

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
……
Άλλες…
…….

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων  /  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Αυτόνομη εργασία  / Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

 

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Βασικές αρχές της Επείγουσας Ιατρικής

Συστήματα Επείγουσας Ιατρικής Φροντίδας  (γνωριμία με το ΕΚΑΒ και την λειτουργία του Συντονιστικού Κέντρου και των Ασθενοφόρων)

Αρχές βασικής και εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής

Ανά συστήματα προσέγγιση του ασθενούς με απειλητικές για την ζωή καταστάσεις

Οξείες ανεπάρκειες οργάνων και συστημάτων

Βασικές αρχές στην αντιμετώπιση του πολυτραυματία

Εκπαίδευση στην κλινική εξέταση σε τραύμα και μη τραύμα

Εκπαίδευση σε απλές καθημερινές πράξεις (φλεβοκεντήσεις, τοποθέτηση φλεβικών καθετήρων, ρινογαστρικών σωλήνων, ουροκαθετήρων, λήψεις αρτηριακού αίματος κλπ)

Εκπαίδευση στην λειτουργία των απλών συσκευών (πιεσόμετρα, οξύμετρα, συσκευές ορών, μετάγγισης, ανάλυση αερίων αίματος)

Εκπαίδευση στην λειτουργία και την χρήση των συσκευών διάγνωσης – παρακολούθησης – υποστήριξης (υπέρηχο, Monitors, απινιδωτές, αναπνευστήρες)

Εκπαίδευση στην λήψη ιστορικού, αξιολόγηση σημείων και συμπτωμάτων του ασθενούς, παραγγελία και αξιολόγηση στοχευμένων εξετάσεων και ακτινογραφιών,  σύνταξη του ιστορικού, οικοδόμηση διαγνωστικής σκέψης και  σύνταξη διαγνωστικού και θεραπευτικού πλάνου.  Εκπαίδευση στην σύνταξη, περιγραφή, αναγραφή και προφορική μεταφορά των οδηγιών εξόδου στον ασθενή ή τους οικείους του

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο Διαλέξεις
Πρακτικό Σεμινάριa (Hands – on practice)
Διαδραστικές παρουσιάσεις περιστατικών
Συμμετοχή στις συναντήσεις – συζητήσεις και επικρίσεις των περιστατικών (Audit) της εφημερίας

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Power point presentation

Προσωμοιωτές

Απλές Συσκευές και ιατρικός εξοπλισμός του ΤΕΠ

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

8 δίωρες διαδραστικές διαλέξεις

8 χ 2 = 16

8 τρίωρες πρακτικές ασκήσεις  
8 ωριαίες συζητήσεις περιστατικών

8 χ 3 = 24

8 χ 1 = 8

9 οκτάωρες εφημερίες στο ΤΕΠ

9 χ 8 =72 ώρες

Σύνολο Μαθήματος

 

120

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Απόκτηση δεξιοτήτων στις πρακτικές ασκήσεις

Απόκτηση ευχέρειας στην κλινική εξέταση και στην λήψη ιστορικού

Παρουσίαση περιστατικών στις συναντήσεις παρουσίασης και  επίκρισης των περιστατικών

Γραπτές εξετάσεις σύντομης απάντησης 

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Αναρτημένες διαλέξεις του μαθήματος

Αναρτημένες Σημειώσεις και Εγχειρίδιο για το Μάθημα Uptodate.com
(https://www.google.com/#q=uptodate)            

 • -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Tintinalli’s EMERGENCY MEDICINE  A Comprehensive Study Guide 7th edition 2011,Mc Graw Hill Medical
 • Current σύγχρονη επειγοντολογία:  Γεώργιος Μπαλτόπουλος, C. K. Stone, R. L. HumphriesΙατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, 2012 Εύδοξος: Κωδικός Επείγουσας   13256205
 • Εγχειρίδιο Βασικών Γνώσεων Επείγουσας Ιατρικής: Ε. Ασκητοπούλου, Εκδόσεις Κύβος (2007)
 • Σημειώσεις Επείγουσας Ιατρικής  Π. Αγγουριδάκης και συνεργάτες