Κλινικές Ασκήσεις

ΕΞΑΜΗΝΑ ΕΝΑΤΟ, ΔΕΚΑΤΟ, ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

  EBΔOMAΔEΣ Ω.Δ.E. Δ.M. E.C.T.S.
Α΄ Ομάδα
76. Παθολογία
16 640 40 28
Β΄ Ομάδα
77. Xειρουργική
16 640 40 28
Γ΄ Ομάδα
78. Παιδιατρική
79. Mαιευτική - Γυναικολογία
80. Κλινική Άσκηση ΤΕΠ (Επείγουσα Ιατρική)
  9
  4
  3
360
160
120
22
10
  8
16
  6
  6
Δ΄ Ομάδα
81. Nευρολογία
82. Ψυχιατρική
83. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
84. ΩPΛ
85. Oφθαλμολογία
  4
  4
  4
  2
  2
 160
 160
 160
  80
  80
10
10
10
  5
  5
  7
  7
  8
  3
  3
86. Κατ’ επιλογήν Κλινική Άσκηση Αυγούστου   4

68

 160

2720

  0   4