Κλινικοεργαστηριακή Διερεύνηση συχνών Κλινικών Προβλημάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

10,13

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

10ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΧΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
-Υπεύθ. Μαθήματος: Γ. Νότας

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ (ects)

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης

 

2

 

 

 

ΩΔΕ Προγράμματος Σπουδών:        15

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eschool.med.uoc.gr/course/view.php?id=158

 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Το μάθημα αποσκοπέι στην ανάπτυξη της διαφοροδιαγνωστικής συλλογιστικής των φοιτητών σε μια σειρά από συχνά και καθημερινά κλινικά προβλήματα
Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάλυση διεθνώς αποδεκτών οδηγιών κλινικής πρακτικής και αλγορίθμων για την κλινικοεργαστηριακή διερεύνηση μιας σειράς από συχνά κλινικά προβλήματα
Τέλος στόχος του μαθήματος είναι να γίνετε εκπαίδευση των φοιτητών στην διαχείριση των διδασκόμενων κλινικών προβλημάτων με μια σειρά από σχετικά περιστατικά σε κάθε μάθημα (casebasedlearning ).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών της διαχείρισης της διαφορικής διάγνωσης των κλινικώνκαταστάσεων που αποτελούν αντικείμενο του μαθήματος
 • Κατανοεί την αξία, την χρησιμότητα και τους περιορισμούς των εργαστηριακών εργαλείων που έχει στην διάθεσή του για την διάγνωση και την διαχείριση των νοσημάτων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του μαθήματος
 • Κατανοεί τις έννοιες κόστους-οφέλους (cost-effectiveness)και ιατρικής βασισμένης σε αποδείξεις (evidencebasedmedicine)σχετιζόμενες με την χρήση των εργαστηριακών εξετάσεων σε κάθε κλινικό σενάριο
 • Μπορεί να αποδείξει ότι γνωρίζει να διαχειριστεί απλά κλινικά σενάρια.

 

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 • Κλινικοεργαστηριακή Διερεύνηση της αναιμίας
 • Κλινικοεργαστηριακή Διερεύνηση της οξείας νεφρικής βλάβης
 • Κλινικοεργαστηριακή Διερεύνηση των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας
 • Κλινικοεργαστηριακή Διερεύνηση του ασθενή με αρθρίτιδα
 • Κλινικοεργαστηριακή Διερεύνηση και παρακολούθηση του ασθενή με υψηλή γλυκόζη ορού
 • Κλινικοεργαστηριακή Διερεύνηση του ασθενή με αρτηριακή υπέρταση
 • Κλινικοεργαστηριακή Διερεύνηση του ασθενή με υπονατριαμία
 • Κλινικοεργαστηριακή Διερεύνηση του ασθενή με διαταραχές της ηπατικής βιοχημείας.
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις και Κλινικές  Ασκήσεις που εστιάζουν στην εφαρμογή των διδασκομένων τεχνικών

16

Κατ’ οίκον προετοιμασία επί τη βάση συγκεκριμένης βιβλιογραφίας/ασκήσεων και ελεύθερης αναζήτησης βιβλιογραφίας

16

Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Οι φοιτητές βαθμολογούνται σε κάθε μάθημα ανάλογα με τη προετοιμασία και τη συμμετοχή τους καθώς και με εργασία ή παρουσίαση περιστατικού (ανάλογα με το τι θα επιλέξουν οι ίδιοι)

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Επιστημονικά άρθρα, Διεθνείς οδηγίες (clinicalpracticeguidelines), σημειώσεις των διδασκόντων, κλινικά περιστατικά και προτεινόμενη βιβλιογραφία αποστέλλονται με mail στους φοιτητές πριν το κάθε μάθημα. Η επιλογή αυτή έχει γίνει για να καλυφθούν περιπτώσεις δημοσίευσης νέων δεδομένων στο κάθε αντικείμενο.