Κλινική Αλκοολογία

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
 2. ΣΧΟΛΗ

  ΙΑΤΡΙΚΗ

  ΤΜΗΜΑ

  ΙΑΤΡΙΚΗ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  10ο

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Κλινική Αλκοολογία
  -Υπεύθ. Μαθήματος: Ι. Μουζάς

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ Δ
  ΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ects)

  Διαλέξεις

  2

  2

   

   

   

  ΩΔΕ Προγράμματος Σπουδών:        15

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

  Επιστημονικής Περιοχής

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Βασικού κύκλου σπουδών, Παθολογία, Προπαιδευτική Κλινική άσκηση.

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ (στην Αγγλική)

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://eschool.med.uoc.gr/course/view.php?id=128

 3. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 4. Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης
  και Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  -Απόκτηση γνώσεων για τις παθήσεις και τα προβλήματα που 
σχετίζονται με το αλκοόλ.

  -Εξοικείωση με την έγκαιρη αναγνώριση, κλινική εκτίμηση 
και στοιχειώδη αντιμετώπιση κλινικών προβλημάτων που σχετίζονται με το 
αλκοόλ.

  -Κατανόηση και χρήση της μεθοδολογίας υποστήριξης της κινητοποίησης για αλλαγή μέσα από την συνέντευξη κινητοποίησης (motivational interview).
  -Βιωματική προσέγγιση στην μεθοδολογία Ομάδων Αυτοβοήθειας.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  Λήψη αποφάσεων
  Αυτόνομη εργασία
  Ομαδική εργασία
  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  Λήψη αποφάσεων

 5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  -Κατανόηση και ορολογία των σχετικών με την χρήση του αλκοόλ εννοιών (WHO, DSM-IV). Φυσιολογικά δεδομένα για το αλκοόλ (απορρόφηση, δράση στο ΚΝΣ, μεταβολισμός στο ήπαρ, απέκκριση).
  
-Αλκοόλ και συστήματα (πεπτικό, ανοσολογικό, καρδιαγγειακό σύστημα). ---
  -Καρκίνος και αλκοόλ.
  
-Διάγνωση των παθήσεων και προβλημάτων που σχετίζονται με το αλκοόλ από τον κλινικό γιατρό. Εργαστηριακά εργαλεία και ερωτηματολόγια.
  -Εξάρτηση από το αλκοόλ. Σύνδρομο στερήσεως και η αντιμετώπισή του.
  
-Τα στάδια της αλλαγής και το διαθεωρητικό μοντέλο.
  -Η συνέντευξη κινητοποίησης (motivational interview) και η προσωποκεντρική προσέγγιση.
  -Το Αλκοολογικό Ιατρείο. Η πρώτη συνάντηση με την αλκοολική οικογένεια.
  
-Βραχεία παρέμβαση στον ασθενή με προβλήματα από το αλκοόλ.
  -Η ταξινόμηση-τυπολογία Lesch και η κλινική σημασία της.

  -Η διεπιστημονική Ομάδα Αλκοολογίας. Δίκτυο Υπηρεσιών για τα άτομα με προβλήματα από το αλκοόλ.
  
-Ομάδες αυτοβοήθειας για τα εξαρτημένα από το αλκοόλ άτομα. Οι κοινότητες των “κλαμπ οικογενειών”.

 6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  επικοινωνία με φοιτητές μέσω e-schooling

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  9

  Σεμινάριο με συμμετοχή εθελοντών από τα κλαμπ οικογενειών

  2

  Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Αλκοολογικό Ιατρείο

  1

  Συγγραφή εργασίας

  6

  Προετοιμασία για τις τρεις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής (τεστ) 

  4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

  Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

  Γλώσσα: ελληνική
  Μέθοδος: -ενδιάμεσες δοκιμασίες (τεστ) πολλαπλών επιλογών
  - γραπτή εργασία και δημόσια παρουσίαση εργασίας
  Κριτήρια: προσβάσιμα στο https://eschool.med.uoc.gr/

 7. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
   ΙΑ Μουζάς, Αλκοολογία για τον Κλινικό Γιατρό, Αθήνα 2005
  W Miller, S Rollnick, Motivational Interview - Preparing People for Change, 2nd Ed, Guilford, New York, 2002
  N Heather, Treatment approaches to alcohol problems, WHO, Copenhagen, 1995
  A Streissguth,  Fetal alcohol syndrome : a guide for families and communities, Brooks, Baltimore, 1997
  National Center on Addiction and Substance Abuse at Columbia University, Women under the influence, Johns Hopkins UP, Baltimore, 2006
  -Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά: Alcohol and Alcoholism, Alcohol, Alcoholism-Clinical and Experimental Tesearch, Alcohol Research-Current views.