Εφαρμογή της Πληροφορικής στην Ιατρική

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΧΕ10.8

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

10o

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Ιατρική
-Υπεύθ. Μαθήματος: Ε. ντε Μπρε

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ects)

Διαλέξεις

2

2

 

 

 

ΩΔΕ Προγράμματος Σπουδών:        15

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eschool.med.uoc.gr/course/view.php?id=104

 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα για τους φοιτητές αφορούν ποικίλα ζητήματα (κλινικά, ερευνητικά, εκπαιδευτικά, διοικητικά) της Ιατρικής και ευρύτερα της Υγείας, όπως αυτά διαμορφώνονται με βάση τις νέες δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη ψηφιακή εποχή, και είναι:

 • Η εξοικείωση με χρήσιμη βασική ορολογία.
 • Η κατανόηση του θεωρητικού (μαθηματικού, στατιστικού) υπόβαθρου συγκεκριμένων θεμάτων.
 • Η γνώση των βασικών τεχνολογικών επιτευγμάτων στα οποία βασίζονται οι επιμέρους πρόοδοι.
 • Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο διαρθρώνονται και λειτουργούν σύγχρονα ψηφιακά περιβάλλοντα εργασίας (π.χ. νοσοκομειακά πληροφορικά συστήματα) στα οποία θα κληθούν να υπηρετήσουν ως επαγγελματίες.
 • Η ενημέρωση για ψηφιακές κλινικές εφαρμογές (προγράμματα, τεχνικές) που σήμερα χρησιμοποιούνται στην ιατρική πράξη ή που είναι στο στάδιο της δοκιμής.
 • Η συνειδητοποίηση για τα οφέλη που προκύπτουν τόσο για τον ασθενή ή για κοινωνικά σύνολα όσο και σε σχέση με ζητήματα οικονομικού κόστους.
 • Η ευαισθητοποίηση αναφορικά με ζητήματα ασφάλειας στην ηλεκτρονική υγεία.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ψηφιακά ιατρικά δεδομένα, πρόσκτηση δεδομένων, μετάδοση ιατρικής πληροφορίας ενσύρματη και ασύρματη, ανάλυση δεδομένων, λήψη αντικειμενικών ιατρικών αποφάσεων, υπολογιστικά υποβοηθούμενη διάγνωση, στατιστικά μοντέλα, τεχνητή νοημοσύνη, νευρωνικά δίκτυα, συστήματα υποστήριξης κλινικών αποφάσεων, συστήματα εμπειρογνωμόνων, βιοϊατρικά σήματα και εικόνες, ψηφιακά απεικονιστικά συστήματα, αναγνώριση προτύπων, τηλεϊατρική, ηλεκτρονική κάρτα υγείας, βάσεις βιοϊατρικών δεδομένων, ιατρικές εφαρμογές πολυμέσων, δίκτυα ιατρικών πληροφοριών, υπολογιστικά πρωτόκολλα, ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος, προστασία προσωπικών δεδομένων και άλλα σχετικά ηθικά, νομικά και φιλοσοφικά θέματα, μεταβολές συστημάτων υγείας, πληροφορικό σύστημα νοσοκομείου και υποσυστήματα, μεταβολές στην ιατρική εκπαίδευση, αποτελεσματική αναζήτηση πληροφορίας στο Διαδίκτυο κ.α.

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 • Γραπτή εργασία ή Παρουσίαση στην τάξη (συντελεστής 50%)
 • Προφορική εξέταση (συντελεστής 50%)

 

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 • Νικήτα Ν. Καρανικόλα, «Πληροφορική και Επαγγέλματα Υγείας». Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN 978-960-6759-57-4, 2010.
 • Παντελής Αγγελίδης, «Ιατρική Πληροφορική». Εκδόσεις Σοφία, ISBN  978-960-670-643-1, 2011.
 • Δημήτρης Γ. Καπόπουλος, «Η Συμβολή της Πληροφορικής στην Υγεία». Τόμος Α, Εκδότης Δίαυλος, ISBN 978-960-531-292-3, Σεπτέμβριος 2012.
 • Γκορτζής Ελευθέριος, «Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής». Έκδοση 2η, Εκδόσεις Ελευθέριος Γκορτζής, ISBN: 78-960-934-515-6, 2012.
 • Ασπασία Β. Γούλα, Ασπασία Β., «Οργανωσιακή κουλτούρα υπηρεσιών υγείας». Εκδόσεις Παπαζήση, ISBN 978-960-023-001-7, Ιούλιος 2014.