Επεμβατική Ακτινολογία

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

IATΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

κωδ.Πρ.10.11

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

10ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
-Υπεύθ. Μαθήματος: Δ. Τσέτης

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ects)

  Διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση στη Μονάδα Αγγειογραφίας-Επεμβατικής Ακτινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Video, συζήτηση περιστατικών

 

2

 

 

 

ΩΔΕ Προγράμματος Σπουδών:        15

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υπόβαθρου, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Ακτινολογία-Ιατρική Απεικόνιση Α
Ακτινολογία-Ιατρική Απεικόνιση Β

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Θα μπορούσε να προσφερθεί, διότι διδάσκεται σε πολύ λίγες Ιατρικές Σχολές διεθνώς

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eschool.med.uoc.gr/course/view.php?id=101


 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησηςκαι το Παράρτημα Β
 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

-H ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές αρχές και την ιστορική διαδρομή της Επεμβατικής Ακτινολογίας, την εξοικείωση με την έννοια της απεικονιστικά καθοδηγούμενης διαδερμικής προσπέλασης τόσο του αγγειακού όσο και του μη-αγγειακού συστήματος, την κατανόηση των  θεραπευτικών πλεονεκτημάτων των Επεμβατικών Ακτινολογικών πράξεων καθώς επίσης και της απαιτούμενης ιδιαίτερης  προετοιμασίας των ασθενών πρίν απο την διενέργειά τους.

-Επίσης στοχεύει στην παρουσίαση τωνεπί μέρους κλινικών ενδείξεων και των ιδιαίτερων τεχνικών χαρακτηριστικώντων Επεμβατικών ακτινολογικών πράξεων του αγγειακού συστήματος (αρτηριακού και φλεβικού), των μη-αγγειακών επεμβάσεων, των επεμβάσεων στον ογκολογικό ασθενή και των επεμβάσεων στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση των βασικών αρχών του διακαθετηριακού εμβολισμού που αποτελεί ίσως την πλέον ανερχόμενη επεμβατική ακτινολογική τεχνική.

-Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση απο τους σπουδαστές του αυξανόμενου ρόλου της Επεμβατικής Ακτινολογίας στην Νοσοκομειακή Ιατρική, καθώς οιπράξεις αυτές αναπληρώνουν η συμπληρώνουν την ανοικτή χειρουργική θεραπεία, έχοντας λιγότερες επιπλοκές και μειώνοντας ταυτόχρονα τη διάρκεια και το κόστος νοσηλείας του ασθενούς.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

 • Εχει εξοικειωθεί θεωρητικά και πρακτικά με τις διάφορες απεικονιστικά καθοδηγούμενες ελάχιστα επεμβατικές διαδερμικές θεραπευτικές πράξεις
 • Exει γνώση των κλινικών  ενδείξεων των πράξεων αυτών, να είναι σε θέση να αναγνωρίσει  τυχόν επιπλοκές που τις συνοδεύουν και να γνωρίζει τον τρόπο αντιμετώπισής τους
 • Εχει συμπεριλάβει την Επεμβατική Ακτινολογία στις  επιλογές γιά ειδίκευση και επιστημονική σταδιοδρομία, αντιλαμβανόμενος/η τον σημαντικό και αυξανόμενο ρόλο που αυτή διαδραματίζει στην σύγχρονη Ιατρική. 

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
……
Άλλες…
…….

 

-Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις (Adapt to new situations)
-Λήψη αποφάσεων (Make decisions)
-Αυτόνομη εργασία (Work autonomously)
-Ομαδική εργασία (Work in teams)
-Εργασίασεδιεθνέςπεριβάλλον(Work in an international context)
-Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
-Παραγωγήνέωνερευνητικώνιδεών (Developmentofnewresearchideas)

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

-Bασικές αρχές Επεμβατικής Ακτινολογίας
-Ενδαγγειακή αποκατάσταση αποφρακτικής νόσου των αρτηριών των κάτω άκρων
-Ενδαγγειακή αποκατάσταση αποφρακτικής νόσου καρωτίδων, σπονδυλικών αρτηριών και αγγείων των άνω άκρων
-Ενδαγγειακές επεμβάσεις νεφρικών και σπ λαγχνικών αγγείων
-Ενδοαυλική αποκατάσταση ανευρυσμάτων αορτής- περιφερικών αγγείων
-Επεμβατική Ακτινολογία φλεβικού συστήματος
-Διακαθετηριακός Εμβολισμός
-Ενδαγγειακές επεμβάσεις στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα
-Διαδερμική βιοψία μαζών
-Διαδερμική παροχέτευση συλλογών
-Διαδερμική αντιμετώπιση παθήσεων χοληφόρων
-Διαδερμικές επεμβάσεις στο ουροποιογεννητικό σύστημα
-Διαδερμικός καυτηριασμός όγκων
-Διαδερμικές επεμβάσεις στο Μυοσκελετικό σύστημα
- Αντιμετώπιση Επιπλοκών στην Επεμβατική Ακτινολογία

 

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Παρουσιάσεις σε μορφή PowerPoint,  Επίδειξη video.

Δυνατότητα επικοινωνίας με e-mail.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

 

Πρακτική Ασκηση

 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣύνολοΜαθήματος(Total contact hours and training)

15

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Προφορική Εξέταση-Δημόσια Παρουσίαση

 

 

 

 

 

 

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. "Κλινική Ακτινολογία" Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας, 2012
2.  "Aγγειακή και Επεμβατική Ακτινολογία", Δ. Μουρίκης- Α. Χατζηιωάννου
3.  "Αbrams’ Angiography-Interventional Radiology" -2nd Edition. S. Baum, M.J. Pentecost

-Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:
“Cardiovascular and Interventional Radiology”
“Journal of Vascular and Interventional Radiology”
“ Journal of Endovascular Therapy”