Εικονικό Εργαστήριο Παιδοκαρδιολογίας

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

93 (κωδ πρ. 9.16)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

9ο
(κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό)

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
-Υπεύθ. Μαθήματος: Ι. Γερμανάκης

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ects)

Διαλέξεις & Εργαστηριακές Ασκήσεις

15

2

 

 

 

ΩΔΕ Προγράμματος Σπουδών:        15

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (Παιδιατρικής - Καρδιολογίας)
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (έμφαση στην ανάπτυξη και πιστοποίηση κλινικών δεξιοτήτων επάρκειας καρδιακής ακρόασης)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Όχι

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (στην Αγγλική).* Δυνατή η επανάληψη του μαθήματος και στην αγγλική για φοιτητές Erasmus εντός ακαδημαϊκού έτους, με προϋπόθεση την συμμετοχή τουλάχιστον 5 φοιτητών, έπειτα από συνεννόηση με διδάσκοντα. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eschool.med.uoc.gr/course/view.php?id=92

 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Απόκτηση βασικών γνώσεων και κλινικών ικανοτήτων για τη διάγνωση και αντιμετώπιση καρδιοπαθειών στη νεογνική-παιδική ηλικία.
Επάρκεια στην κλινική εξέταση του καρδιαγγειακού συστήματος στα παιδιά, λήψη ιστορικού
Εισαγωγή στην απεικόνιση του καρδιαγγειακού συστήματος με έμφαση τις συγγενείς καρδιοπάθειες
Αξιολόγηση ηλεκτροκαρδιογραφήματος στην παιδική ηλικία.
Κλινική επάρκεια στην παιδιατρική καρδιακή ακρόαση (και γενικότερα στην καρδιακή ακρόαση) με έμφαση στην διάκριση αθώων-λειτουργικών φυσημάτων παιδικής ηλικίας από παθολογικούς πρόσθετους ήχους και παθολογικά φυσήματα που σχετίζονται με οργανική καρδιοπάθεια.
Κλινική επάρκεια στην πρωτοβάθμια αξιολόγηση παιδιών για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες και στην ενδεδειγμένη (evidence-based) παραπομπή μεμονωμένων περιστατικών

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Λήψη αποφάσεων, αυτόνομη εργασία, ομαδική εργασία, αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών,

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Τμήμα: Γενετική βάση συγγενών καρδιοπαθειών, ανατομία και φυσιολογία εμβρυϊκής και περιγεννητικής κυκλοφορίας, παθοφυσιολογική ταξινόμηση συγγενών καρδιοπαθειών, διαγνωστικά μέσα και θεραπευτικές προσεγγίσεις. Προγεννητική και περιγεννητική καρδιολογία. Επείγουσα αντιμετώπιση νεογνών με καρδιοπάθεια. Επίκτητες και κληρονομικές καρδιοπάθειες στην παιδική ηλικία.
Πρακτική Άσκηση-Δεξιότητες: Πλήρης κλινική εξέταση, πιστοποιητικά καρδιαγγειακής υγείας. Παιδιατρική καρδιακή ακρόαση, λειτουργικά και παθολογικά φυσήματα, ανωμαλίες καρδιακών τόνων, πρόσθετοι ήχοι. Νεογνικό και παιδικό ηλεκτροκαρδιογράφημα, αρρυθμίες παιδικής ηλικίας.

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Διαδραστική, με ενεργό συμμετοχή των φοιτητών φροντιστηριακή διδασκαλία με εκτενή χρήση πολυμέσων

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Φροντιστηριακή άσκηση, διαδραστική διδασκαλία με χρήση πολυμέσων (video, ψηφιακή φωνοκαρδιογραφία) για την δημιουργία “εικονικού” περιβάλλοντος παιδοκαρδιολογικής κλινικής εξέτασης με αναπαραγωγή πραγματικών ηχογραφήσεων από ποικιλία συγγενών καρδιοπαθειών. Χρήση υπολογιστών για ανασύσταση υπερηχοκαρδιογραφικών εικόνων, παρουσίαση συνοδών απεικονιστικών και ηλεκτροκαρδιογραφικών ευρημάτων. Χορήγηση αντίστοιχου πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού (multimedia based e –book)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαδραστικές διαλέξεις -
Θεματικές ενότητες:

 • Eπιδημιολογία και γενετική βάση συγγενών καρδιοπαθειών.
 • Ανατομία και φυσιολογία εμβρυϊκής και περιγεννητικής κυκλοφορίας.
 •  Προγεννητική και περιγεννητική καρδιολογία.
 • Επείγουσα αντιμετώπιση νεογνών με καρδιοπάθεια
 • Παθοφυσιολογική ταξινόμηση συγγενών καρδιοπαθειών.
 • Διαγνωστικά μέσα και Θεραπευτικές προσεγγίσεις.
 • Επίκτητες και κληρονομικές καρδιοπάθειες στην παιδική ηλικία.
 • Κλινική εξέταση & πιστοποιητικά καρδιαγγειακής υγείας.
 • Παιδιατρική καρδιακή ακρόαση,
 • Παιδικό ηλεκτροκαρδιογράφημα, αρρυθμίες παιδικής ηλικίας.

6 ώρες διαδραστικής διδασκαλίας +
εως 12 ώρες μελέτης σημειώσεων (διαθέσιμες στο eschool.med.uoc.gr)

Πρακτική διαδραστική άσκηση Ψηφιακής Φωνοκαρδιογραφίας
& «εικονικών» περιστατικών
Θεματικές ενότητες:

 • εισαγωγή στην παιδιατρική καρδιακή ακρόαση
 • παθολογικά φυσήματα, πρόσθετοι καρδιακοί ήχοι
 • συσχέτιση ακροαστικών-υπερηχοκαρδιογραφικών ευρημάτων.

6 ώρες διαδραστικής πρακτικής άσκησης
+
εως 12 ώρες μελέτης σχετικού εκπαιδευτικού υλικού (e-book πολυμέσων )

Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης θεωρητικής διδασκαλίας
(ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής- αυτοαξιολόγησης – συμπληρώνονται ατομικά κατ’ οίκον και αποστέλλονται ηλεκτρονικά)

εως 10 ώρες μελέτης

Επανάληψη κύριων σημείων διδασκαλίας& πιστοποίηση κτηθέντων κλινικών δεξιοτήτων (με παρουσίαση εικονικών περιστατικών- ψηφιακών ηχογραφήσεων)
Αξιολόγηση ικανότητας διάκρισης φυσιολογικών καρδιακών ήχων από παθολογικούς και σωστής παραπομπής των τελευταίων.

3 ώρες πρακτικής άσκησης- τελικής αξιολόγησης

Πιστοποίηση 1 πιστωτικής μονάδας ανά 25 ώρες συνολικής ενασχόλησης (παρακολούθηση-άσκηση-κατ’οίκον εργασία)

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
Ω.Δ.Ε 15
ECTS 2

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γλώσσα Αξιολόγησης Ελληνικά (+Αγγλικά-φοιτητές Erasmus)

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής θεωρητικών γνώσεων (με μορφή αυτοαξιολόγησης) (1/3 βαθμολογίας)
 • Αξιολόγηση επάρκειας βασικών πρακτικών δεξιοτήτων στην καρδιακή ακρόαση και λήψη αποφάσεων με χρήση «εικονικών» ασθενών (έμφαση στην ένδειξη παραπομπής ή όχι παρουσιαζόμενων ψηφιακών ηχογραφήσεων).  (1/3 βαθμολογίας)
 • Αξιολόγηση ενεργού συμμετοχής –απαντήσεων στην διαδραστική διδασκαλία-άσκηση (1/3 βαθμολογίας)

 

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Οι παρουσιάσεις διαθέσιμες για τους συμμετέχοντες φοιτητές μέσω του e-schoolμε την έναρξη μαθήματος
2. Ε-book: “Kαρδιακή Ακρόαση στην Παιδική Ηλικία” I. Γερμανάκης. Ψηφιακό βιβλίο με διαδικτυακό link σε αρχεία πολυμέσων, φωνοκαρδιογραφήματα.
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Σχετικά επιστημονικά άρθρα θα διατεθούν μέσω e-school με την έναρξη μαθήματος.