Χειρουργική Γ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

8.2

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

8ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Γ’
-Υπεύθ. Μαθήματος: Ι. Ρωμανός - Χ. Ιωάννου

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ects)

Διαλέξεις

4

5

 

 

 

ΩΔΕ Προγράμματος Σπουδών:        60

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eschool.med.uoc.gr/course/view.php?id=79

 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Το μάθημα αποτελεί την συνέχεια των προηγούμενων δύο χειρουργικών ενοτήτων (Χειρουργική Α’ και Β’) και στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές γνώσεις εξειδικευμένων παθήσεων, όπως των αγγειοχειρουργικών, καρδιοχειρουργικών, Θωρακοχειρουργικών, παιδοχειρουργικών, χειρουργικής ογκολογίας,  κλπ νοσημάτων. 

 

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 • Εμπέδωση συγκεκριμένων γνώσεων των εξειδικευμένων χειρουργικών νοσημάτων
 • Καλλιέργεια συγκεκριμένης ιατρικής συμπεριφοράς και νοοτροπίας με προσανατολισμό την διάγνωση και αντιμετώπιση χειρουργικών νοσημάτων.
 • Την κλινική εξέταση, διάγνωση και διαφορική διάγνωση των βασικών παθήσεων των παθήσεων που εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών (περιεχόμενα μαθήματος).

 

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 • Αρχή Χειρουργικής Ογκολογίας,                   ●  Οξεία και χρόνια ισχαιμία άκρων,
 • Τεχνητή διατροφή,                                        ●  Αρτηριακά ανευρύσματα,
 • Μελάνωμα και Καρκίνος δέρματος,               ●  Καρωτιδική νόσος,
 • Μαστός, Ενδοκρινείς,                                    ●  Νευρογενείς αγγειακές παθήσεις,
 • Όγκος μαλακών μορίων,                               ●  Φλεβική ανεπάρκεια,
 • Χειρουργικά μεταβολικά νοσήματα,              ●  Φλεβική θρόμβωση,
 • Παιδοχειρουργική,                                        ●  Πνευμονική εμβολή,
 • Κακώσεις θώρακος,                                       ●  Αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες,
 • Παθήσεις διαφράγματος,                               ●  Τραύματα αγγείων, .
 • Τραύματα θώρακος και πνευμόνων,             ●  Συγγενείς καρδιοπάθειες,
 • Πλαστική Χειρουργική,                                 ●  Επίκτητες καρδιοπάθειες,
 • Εγκαύματα,                                                  ●  Κρανιο – εγκεφαλικές κακώσεις
 • Καλοήθη και κακοήθη νεοπλάσματα αναπνευστικού

 

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Θεωρητική διδασκαλία από αμφιθεάτρου

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 • Χρήση ηλεκτρονικών μέσων εκπαίδευσης,
 • Διάθεση παρουσιάσεων στην ηλεκτρονική σελίδα της σχολής

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

 

Προτάσεις για ανάγνωση διεθνής βιβλιογραφία - επιστημονικών άρθρων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Με γραπτές ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ή/και ανάπτυξης ή/και προφορικές εξετάσεις

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. Εξέταση του χειρουργικού ασθενή, Δ. Σκαλκέας
2. Current: Σύγχρονη Χειρουργική Διάγνωση και Θεραπεία, επίτομο, Way.
3. Προτάσεις από την διεθνή βιβλιογραφία – σύγχρονα επιστημονικά άρθρα