Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

8.18

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

8o

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
-Υπεύθ. Μαθήματος: Γ. Βελεγράκης

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

2

1

 

 

 

ΩΔΕ Προγράμματος Σπουδών:        15

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eschool.med.uoc.gr/course/view.php?id=157

 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Βασικές γνώσεις για νοσήματα και παθολογικές καταστάσεις που αφορούν τη στοματική κοιλότητα, τα οστά και τα μαλακά μόρια του προσώπου, καθώς και τυχόν επεκτάσεις τους στην κεφαλή και στον τράχηλο. Σκοπός των μαθημάτων αυτών είναι να παρέχουν στους φοιτητές και μελλοντικούς ιατρούς την ικανότητα

 • να αναγνωρίζουν τις συχνότερες παθολογικές καταστάσεις της Στοματο-Γναθοπροσωπικής περιοχής στο εξωτερικό ιατρείο ή στο τμήμα επειγόντων περιστατικών
 • να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες
 • να καθοδηγούν την αντιμετώπιση, συντηρητική ή χειρουργική.

 

 

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Κατανόηση της ανατομίας των οστών και μαλακών μορίων του προσώπου και του τραχήλου.
Κλινική εξέταση ΠΡΟΣΏΠΟΥ, ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
Διάγνωση παθολογικών καταστάσεων και νοσημάτων Στοματο-γναθοπροσωπικής περιοχής

 

 

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 • Ανατομία και Απεικονιστικές μέθοδοι σπλαγχνικού κρανίου, προσώπου, τραχήλου.
 • Τραυματολογία του Στοματο-γναθο-προσωπικού συμπλέγματος (κατάγματα/ μέσο τριτημόριο του προσώπου, ζυγωματικό οστό, κάτω γνάθος)
 • Ολοπροσωπικά κατάγματα. Πυροβολισμοί προσώπου.
 • Τραχηλοπροσωπικές λοιμώξεις και επιπλοκές
 • Απόφραξη σιαλογόνων αδένων. Σιαλολιθίαση και Σιαλενδοσκόπηση.
 • Προσωπαλγίες και σύνδρομο κροταφογναθικής διάρθρωσης (ΚΓΔ). Παθολογία και Χειρουργική ΚΓΔ.
 • Κρανιοπροσωπικές δυσπλασίες και σύνδρομα
 • Ορθογναθική χειρουργική
 • Καρκίνος της στοματικής κοιλότητας. Τραχηλική λεμφαδενεκτομή.
 • Κύστεις και νεοπλάσματα των γνάθων.
 • Εφαρμογές Laser στη Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική.
 • Ενδοσκοπικές τεχνικές στη Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική.
 • Αγγειακές δυσπλασίες κεφαλής και τραχήλου
 • Γενικά νοσήματα με εκδηλώσεις στη Στοματο-γναθο-προσωπική περιοχή
 • Γναθοπροσωπικά νοσήματα στα παιδιά

 

 

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

15 ΩΡΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 • ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ

       ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ.

 

 

ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :        
-Σημειώσεις της διδάσκουσας (από διδακτικό υλικό στην Οδοντιατρική και Ιατρική Σχολή  Χάρβαρντ και  
τα United State Medical License Exams)
- Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική (3 τόμοι). Ν. Λαζαρίδη, Δ. Καρακάση.  
Εκδόσεις Αλτιντζή, Θεσσαλονίκη 2009.
- Petrson’s principles in Oral and Maxillofacial Surgery

-Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:
Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
North America Clinics in Oral and Maxillofacial Surgery