Παθολογία Γ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

8.1

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

8o

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Παθολογία Γ
-Υπεύθ. Μαθήματος: Ε. Παπαδάκη

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ects)

Διαλέξεις.

4

 

Κλινική Άσκηση

2

ΩΔΕ Προγράμματος Σπουδών:        90

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

6

10

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Υποβάθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Δεν προβλέπονται

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Όχι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eschool.med.uoc.gr/course/view.php?id=80
 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι  φοιτητής θα:

 • Διαθέτουν προχωρημένες θεωρητικές γνώσεις για την παθογένεια των αντιπροσωπευτικών νοσημάτων του Αιμοποιητικού, Ουροποιητικού, Καρδιαγγειακού, Ανοσολογικού και Ενδοκρινικού Συστήματος. Θα γνωρίζουν την κλινική εικόνα των νοσημάτων αυτών, τους σύγχρονους τρόπους διάγνωσης και θεραπείας των αντίστοιχων ασθενών.
 • Έχουν αποκτήσει δεξιότητες για την κλινική εξέταση ασθενών που πάσχουν από νοσήματα των ανωτέρω συστημάτων και την αναγνώριση των αντίστοιχων συμπτωμάτων και σημείων.
 • Έχουν την ικανότητα να λαμβάνουν αποφάσεις για τη βασική διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενών με αντιπροσωπευτικά νοσήματα των ανωτέρω συστημάτων.
 • Το μάθημα βοηθάει στην εμπέδωση των δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές στο μάθημα της Παθολογίας Α και τους προετοιμάζει για την Κλινική Άσκηση της Παθολογίας με ενίσχυση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους για τη διαχείριση ασθενών που πάσχουν από νοσήματα των ανωτέρω Συστημάτων.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου.
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαλέξεις

 • Αναιμίες κεντρικού τύπου
 • Αναιμίες περιφερικού τύπου
 • Λεμφώματα
 • Μυελοϋπερπλαστικά Σύνδρομα
 • Νοσήματα του μηχανισμού της πήξης
 • Οξείες Λευχαιμίες – Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα
 • Εργαστηριακός έλεγχος νεφρικών νοσημάτων
 • Πρωτοπαθείς σπειραματoπάθειεs
 • Συστηματικά νοσήματα και νεφρός
 • Οξεία νεφρική βλάβη και χρόνια νεφρική νόσος
 • Ηλεκτρολυτικές διαταραχές (δυσνατριαιμίες-δυσκαλιαιμίες)
 • Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας
 • Ισχαιμική καρδιακή νόσος      
 • Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
 • Επιπλοκές εμφράγματος - Αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια-Οξύ πνευμονικό οίδημα
 • Δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια-Πνευμονική εμβολή. Αρτηριακή υπέρταση
 • Υπερκοιλιακές αρρυθμίες       
 • Κοιλιακές αρρυθμίες
 • Μυοκαρδιοπάθειες   
 • Ενδοκαρδίτις-Μυοκαρδίτις-Περικαρδίτις
 • Παθήσεις μιτροειδούς
 • Παθήσεις αορτής
 • Εισαγωγή στα ρευματικά νοσήματα, ιστορικό, κλινική εξέταση  Εργαστηριακός έλεγχος
 • Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο- Αγγειίτιδες       
 • Φαινόμενο Raynaud, σκληρόδερμα, Σύνδρομο Sjögren, ερματομυοσίτιδα/πολυμυοσίτιδα
 • Ρευματοειδής αρθρίτιδα, σπονδυλαρθρίτιδες
 • Κρυσταλλογενείς και λοιμώδεις αρθρίτιδες, οστεοαρθρίτιδα, οστεοπόρωση
 • Αλλεργίες, αναφυλακτική αντίδραση, ανοσο-ανεπάρκειες
 • Αγγειΐτιδες - Φάρμακα στη Ρευματολογία
 • Κύρια ενδοκρινικά κλινικά σύνδρομα
 • Νοσήματα θυρεοειδούς
 • Μεταβολικά και ενδοκρινικά οστικά νοσήματα Ν. Paget. Υπερασβεστιαιμία νεοπλασιών.
 • Νοσήματα φλοιού επινεφριδίων.  Σύνδρομα πολλαπλών ενδοκρινικών αδενωματώσεων
 • Κληρονομικά νοσήματα μεταβολισμού
 • Σακχαρώδης διαβήτης
 • Δυσλιπιδαιμίες, εμμηνόπαυση
 • Νοσήματα φλοιού επινεφριδίων Σύνδρομα πολλαπλών ενδοκρινικών αδενωματώσεων

Υποχρεωτική Κλινική Άσκηση

 • Εκπαίδευση των φοιτητών σε ομάδες, παρά την κλίνη του ασθενούς, σε αντίστοιχες με το αντικείμενο των μαθημάτων Κλινικές
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 • Χρήση PowerPoint στη διδασκαλία,
 • Χρήση βιντεοσκοπημένων μαθημάτων
 • Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eschool και moodle.
 • Επικοινωνία με ηλεκτρ. μηνύματα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

100

Ομαδική Εργασία (συγγραφή και παρουσίαση)

100

Αυτοτελής μελέτη

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα).

250

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης

Υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης του μαθήματος με απαλλακτικές προόδους.

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 

 • Davidson’s Gενικές αρχές και κλινική πράξη της Ιατρικής Παθολογίας. 20η έκδοση, 2009. Εκδόσεις Παρισιάνου.
 • Παθολογία, Kumar, Clark, 2007. Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας.