Μοριακή Προσπέλαση Συστηματικών Λοιμώξεων

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

8.15

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

8

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μοριακή προσπέλαση των συστηματικών λοιμώξεων
-Υπεύθ. Μαθήματος: Ε. Σκούλικα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ects)

Διαλέξεις

2

2

 

 

 

ΩΔΕ Προγράμματος Σπουδών:        30

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Μικροβιολογία Α, Μικροβιολογία Β

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eschool.med.uoc.gr/course/view.php?id=68

 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση εξειδικευμένων θεμάτων Μικροβιολογίας μέσα από κλινικά περιστατικά και σύγχρονων τρόπων εργαστηριακής διάγνωσης επιλεγμένων λοιμογόνων αιτίων.  
Παρουσιάζονται οι νεότερες ερευνητικές εργασίες που αφορούν στην παθογένεια και την μολυσματικότητα των παθογόνων. Δίδεται έμφαση στην σχέση παθογόνου/ξενιστή και στους κυτταρικούς μηχανισμούς που κινητοποιούνται τόσο από την μεριά του παθογόνου όσο και από την πλευρά του ξενιστή. Συζητούνται οι εξελίξεις στην έρευνα για τους νέους κυτταρικούς στόχους  για την ανάπτυξη νέων αντιβιοτικών. Συστηματοποιούνται οι νέες εργαστηριακές πρακτικές για την διάγνωση και την επιδημιολογική διερεύνηση των παθογόνων.
Οι φοιτητές καλούνται να συμμετέχουν στην επεξεργασία και παρουσίαση των επιστημονικών θεμάτων με την συγγραφή εργασιών οι οποίες έχουν την μορφή επιστημονικής δημοσίευσης. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις αυτές οι εργασίες θα επεξεργάζονται εργαστηριακά αποτελέσματα και θα προορίζονται προς δημοσίευση. Επίσης οι φοιτητές θα παρουσιάζουν επιστημονικά θέματα σε μορφή σύντομης ομιλίας ή poster.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν επιτύχει τα εξής:

 • Θα έχουν έρθει σε επαφή με την  προηγμένη γνώση για την άμυνα του ξενιστή, την επιβίωση του παθογόνου και τους παράγοντες παθογένειας.
 • Θα έχουν διευρύνει τις γνώσεις τους για τους παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση της αντοχής και η κλινική τους σημασία.
 • Θα έχουν συνδέσει την εργαστηριακή διαγνωστική διαδικασία με την λοίμωξη και τον αιτιολογικό παράγοντα.
 • Θα έχουν έρθει σε επαφή με τις νέες στρατηγικές  για την ανάπτυξη εμβολίων και αντιβιοτικών.
 • Θα έχουν αποκτήσει δεξιότητες στην παρουσίαση (προφορικής ή σε poster ) επιστημονικής μελέτης.
 • Και σε ορισμένες περιπτώσεις θα έχουν έρθει σε επαφή με την επεξεργασία εργαστηριακών αποτελεσμάτων και την συγγραφή επιστημονικού άρθρου στην Αγγλική γλώσσα με σκοπό την δημοσίευσή του σε έγκριτο περιοδικό.

 

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 1. Φυσιολογική χλωρίδα: Προηγμένη γνώση για την άμυνα του ξενιστή, την επιβίωση του παθογόνου και τους παράγοντες παθογένειας.
 2. Παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση της αντοχής και η κλινική τους

              σημασία.

 1. Ρύθμιση της απαρτίας (quorum sensing) και η κλινική της σημασία.
 2. Βακτηριακές λοιμώξεις και καρκινογένεση.
 3. Βακτηριακή αντιγονική παραλλαγή και η σημασία της στην σχεδίαση εμβολίων.
 4. Νέοι κυτταρικοί στόχοι για την ανάπτυξη φαρμάκων.
 5. Επιδημιολογική τυποποίηση βακτηρίων από τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις.

 

 

 

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Από αμφιθεάτρου και  στο εργαστήριο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Εξειδικευμένων μηχανών αναζήτησης επιστημονικής πληροφορίας
Εξειδικευμένων προγραμμάτων επεξεργασίας εργαστηριακών δεδομένων
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω πλατφόρμας eschool

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

16ώρες

Παρουσίαση εργασιών

12 ώρες

Εργαστηριακή Άσκηση εκτός προγραμματισμένου μαθήματος

20

Μελέτη και ανάλυση Βιβλιογραφίας (αυτόνομη δραστηριότητα)

8

Συγγραφή εργασίας (αυτόνομη δραστηριότητα)

5

Προετοιμασία poster (αυτόνομη δραστηριότητα)

5

Μη καθοδηγούμενη μελέτη

20

Επίσκεψη στο κλινικό εργαστήριο

2

Συλλογή κλινικών δεδομένων

10

Σύνολο

98
(49 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γραπτή εργασία
Προφορική παρουσίαση

 

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Κατά περίπτωση επιστημονικά άρθρα ανάλογα με το υπό εξέταση θέμα που ανασύρονται από έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με την χρήση των κατάλληλων λέξεων-κλειδιά