Ορθοπαιδική

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7.17

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7o

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ
-Υπεύθ. Μαθήματος: Γ. Κοντάκης

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ects)

Διαλέξεις

4

2

 

 

 

ΩΔΕ Προγράμματος Σπουδών:        45

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eschool.med.uoc.gr/course/view.php?id=65

 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος Ορθοπαιδικής-Τραυματολογίας είναι να βοηθήσει το μελλοντικό γιατρό στην κατανόησητης ορθήςδιαγνωστικής προσέγγισης και αντιμετώπισης των συνηθέστερων παθήσεων και κακώσεων του μυοσκελετικού συστήματος.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α. Διαλέξεις στο Αμφιθέατρο (32 ώρες)

 • Εισαγωγή στην Ορθοπαιδική- Γενικά για τα κατάγματα - Πώρωση των καταγμάτων
 • Οστικός μεταβολισμός και διαταραχές του
 • ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 • Αρθρικοί ιστοί – αρθρίτιδες / Λοιμώξεις του μυοσκελετικού συστήματος
 • ΠΑΙΔΟΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ: Οστικές δυσπλασίες – χρωμοσωμικές και τερατολογικές παθήσεις – παθήσεις του αιμοποιητικού συστήματος – μεταβολικές παθήσεις/αρθρίτιδες – μαιευτικές κακώσεις – εγκεφαλική παράλυση – νευρομυϊκές παθήσεις – συγγενείς παθήσεις
 • ΠΑΙΔΟΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ: Σπονδυλική στήλη – άνω άκρο – κάτω άκρο/ισχίο και μηριαίο/γόνατο και κνήμη/ πόδι
 • ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ: Γόνατο/ κακώσεις των μηνίσκων/συνδεσμικές κακώσεις – ώμος/αστάθεια/σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης/ασβεστοποιός τενοντίτιδα/δυσκαμψία ώμου- αγκώνας-χέρι/κακώσεις των τενόντων
 • ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ και της ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ: Βλαισός μέγας δάκτυλος - ραιβός μέγας δάκτυλος - παραμορφώσεις των υπόλοιπων δακτύλων – πόνος στο οπίσθιο πόδι – διαβητικό πόδι
 • ΧΕΡΙ: Κακώσεις των τενόντων και σύνδρομα υπέρχρησης – κακώσεις των ονύχων και των ονυχοφόρων φαλάγγων – ιδιοπαθής οστεονέκρωση του καρπού – ρίκνωση της παλαμιαίας απονεύρωσης – όγκοι/λοιμώξεις του χεριού
 • ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ: Παθήσεις
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ: Γενικά – όγκοι των μαλακών ιστών
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ: Όγκοι των οστών
 • ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Αντιμετώπιση του πολυτραυματία –άνω άκρο –κάτω άκρο
 • ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ : Κακώσεις της πυέλου/κοτύλης και της σπονδυλικής στήλης
 • ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Κακώσεις στα παιδιά

Β. Κλινικο-Φροντιστηρικά Μαθήματα (13 ώρες)
1. Φροντιστήρια (8 ώρες)
2. Γενική εφημερία (5ώρες)
Κάθε φοιτητής θα συμπληρώνει 5 ώρες παρακολούθησης σε γενική εφημερία, στο ΤΕΠ.

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Διαλέξεις από  αμφιθεάτρου και φροντιστηριακά μαθήματα

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-school

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

32 ώρες

φροντιστήριο

8 ώρες

Διδασκαλία στο ΤΕΠ

5 ώρες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα

75

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Ηλεκτρονική αξιολόγηση από τους φοιτητές  μετά το τέλος της διδασκαλίας του μαθήματος

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :Review Ορθοπαιδικής, Miller, Μετάφραση Καθηγητής Μπάμπης, Ιατρικές εκδόσεις Κωνσταντάρα
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: