Ψυχιατρική

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

K313

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
-Υπεύθ. Μαθήματος: Π. Μπίτσιος

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ects)

Διαλέξεις

4

2

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Γενικών Γνώσεων

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://elearn.uoc.gr/

 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα παρέχει τις βασικές γνώσεις στην κλινική ψυχιατρική θεωρία και πράξη. 
Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές αρχές και έννοιες της ψυχιατρικής θεωρίας και πράξης, τη σύνδεση της με την λοιπή ιατρική, την ιδιαίτερη σύνδεσή της με τις βασικές και κλινικές νευροεπιστήμες, τις ψυχολογικές θεωρίες και τα κοινωνικά περιβάλλοντα, έτσι ωστε η ψυχική νόσος και η διαχείρησή της να γίνονται κατανοητές μέσα απο το σύγχρονο βιο-ψυχο-κοινωνικό μοντέλλο.
Το μάθημα επικεντρώνεται γύρω απο τις βασικές κλινικές-νοσολογικές οντότητες σύμφωνα με την σύγχρονη ταξινόμηση των ψυχιατρικών νόσων σε ενήλικες(μείζονες ψυχώσεις, αγχώδεις και καταθλιπτικές διαταραχές, ουσιοεξαρτήσεις, διαταραχές προσωπικότητας, πρόσληψης τροφής και ύπνου, άνοιες)και παιδιά/εφήβους (αυτισμός, υπερκινητικά σύνδρομα, αναπτυξιακές και μαθησιακές διαταραχές).
Επίσης αναφέρεται σε εισαγωγικές έννοιες των διαγνωστικών και θεραπευτικών εργαλείων, έτσι ώστε ο φοιτητής να έχει μία συνολική αντίληψη της διαχείρησης ψυχιατρικών ασθενών. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα αναπτυχθούν μελλοντικές κλινικές δεξιότητες στην κλινική άσκηση.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Να έχει κατανοήσει τα κοινά χαρακτηριστικά της ψυχιατρικής εξέτασης και διάγνωσης που μοιράζεται με την υπόλοιπη ιατρική, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της με αυξημένη επίγνωση της σημασίας της εξωλεκτικής κατανόησης της υποκειμενικής εμπειρίας του ασθενή,  της επικοινωνίας με βάση την συναισθηματική αντιστοίχηση (γνωστής και ως “empathy”), της αυτογνωσίας (γνωστής και ως «insight») και τέλος, των αντικειμενικών και μετρήσιμων ψυχομετρικών και νευροψυχολογικών εργαλείων
 • Να έχει μια σφαιρική γνώση της Ψυχιατρικής Νοσολογίας ενηλίκων με έμφαση στις σοβαρές ψυχικές παθήσεις όπως σχιζοφρένεια και συναφείς διαταραχές, διπολική διαταραχή και συναφείς διαταραχές, αγχώδεις και καταθλιπτικές διαταραχές, καθώς και ουσιοεξαρτήσεις και τις ψυχιατρικές και σωματικές συνέπειές τους, διαταραχές προσωπικότητας και οι συννοσηρότητές της, διαταρχές πρόσληψης τροφής και διαταρχές ύπνου.
 • Να έχει επίγνωση των ψυχιατρικών καταστάσεων που εμφανίζονται με εικόνα σωματικής νόσου και το αντίστροφο και την διασύνδεση και ρόλο της ψυχιατρικής στην διαφορική διάγνωση και θεραπεία σε συνεργασία με άλλες ιατρικές ειδικότητες και την γενική ιατρική
 • Να έχει επίγνωση της ψυχιατρικής νοσολογίας των ασθενών προχωρημένης ηλικίας με ιδιαίτερη έμφαση στις άνοιες και τις ιδιαίτερες ανάγκες της τρίτης ηλικίας
 • Να έχει επίγνωση των ιδιαιτεροτήτων του παιδοψυχιατρικού ιστορικού και της ανάγκης για διατύπωση των προβλημάτων παιδιών και εφήβων στα πλαίσια του οικογενειακού τους περιβάλλοντος και στα εκάστοτε αναπτυξιακά τους στάδια, και να γνωρίζει τα σημαντικότερα ψυχιατρικά νοσήματα σε παιδιά και εφήβους με έμφαση στις αναπτυξιακές διαταραχές και το φάσμα του αυτισμού, παιδικές ψυχώσεις και άγχος/κατάθλιψη, υπερκινητικά σύνδρομα και μαθησιακές διαταραχές.
 • Να έχει μια σφαιρική επίγνωση των θεραπευτικών εργαλείων όπως πηγάζουν απο το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο της ψυχιατρικής και εφαρμόζονται στις σύγχρονες μορφές παροχής ψυχιατρικής περίθαλψης εντός νοσοκομείου και στην κοινότητα με έμφαση α) στην βιολογική και ψυχοφαρμακολογική αντιμετώπιση των ψυχιατρικών παθήσεων, β) στις βασικές αρχές και πρακτικές των τριών μειζόνων ψυχοθεραπευτικών τάσεων (ψυχοδυναμική, γνωστική/συμπεριφορική, οικογενειακή) και γ) στις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στην ψυχική νόσο για υποστήριξη της λειτουργικότητας, αποστιγματισμό και αποκατάσταση στην κοινότητα
 • Να αντιλαμβάνεται την πολυπλοκότητα των ψυχιατρικών παθήσεων και την συμβατικότητα της ψυχιατρικής διάγνωσης, που αντανακλούν την πολυπλοκότητα και πλαστικότητα του εγκεφάλου και την διττή παθοφυσιολογική προέλευσή τους (γενετική/νευροανάπτυξη σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον) σύμφωνα με πρόσφατες γνώσεις απο τις βασικές νευροεπιστήμες, κυρίως την γενετικήκαι την μοριακή βιολογία.
 • Να έχει αντιληφθεί την συνεχιζόμενη ακόμα ανάγκη για ευρύτερη διασύνδεση της ψυχιατρικής σκέψης και πρακτικής με ψυχολογικές και φιλοσοφικές θεωρίες, αναζητήσειςκαι ρεύματα
 • Να κάνει χρήση της σύγχρονης βιβλιογραφίας

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

•       Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
•       Αυτόνομη Εργασία
•       Ομαδική Εργασία
•       Λήψη αποφάσεων
•       Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
•       Σεβασμός στην διαφορετικότητα κια στην πολυπολιτισμικότητα

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή στην ψυχιατρική
Ψυχιατρική Εξέταση και Σημειολογία / Ψυχιατρικό Ιστορικό
Σχιζοφρένεια και φάσμα ψυχωσικών διαταραχών(3 διαλέξεις)
Διπολική Διαταραχή και το φάσμα των συναισθηματικών ψυχώσεων
Αγχώδεις Διαταραχές
Σωματόμορφες Διαταραχές
Προσωπικότητα και οι Διαταραχές της
Κατάθλιψη
Χρήση Αλκοόλ και Ουσιών
Βία, Αυτοκτονία, Επείγουσα Ψυχιατρική
Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής
Διαταραχές Ύπνου
Ανοιες
Διασυνδετική Ψυχιατρική
Η συμβολή της Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης στην διάγνωση, θεραπεία και έρευνα των ψυχιατρικών νοσημάτων
Αποκατάσταση και επανένταξη ψυχικά πασχόντων / Κοινοτική Ψυχιατρική
Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία
Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία
Συστημική –Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία
Ψυχιατρικές Υπηρεσίες στην Κοινότητα και η Σχέση τους με την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη
Εισαγωγή στην Παιδοψυχιατρική- Παιδοψυχιατρικό Ιστορικό
Κατάθλιψη και Άγχος της Παιδικής Ηλικίας
Διαταραχή Ελλειμματικής  Προσοχής/Υπερκινητικότητας
Φαρμακοθεραπεία παιδικής ηλικίας
Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος – Νοητική Στέρηση
Δυσλεξία / Μαθησιακές Διαταραχές
Παιδικές-Εφηβικές ψυχώσεις και Αυτοκτονία σε παιδιά και εφήβους - Υπηρεσίες Πρώιμης Παρέμβασης

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο
Προβολή εκπαιδευτικής ταινίας και εκπαιδευτικών videoclipsμε σχολιασμό και κουίζ

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Λογισμικό PowerPointPresentations
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

60ώρες διδασκαλίας

Αυτοτελής Μελέτη

60 ώρες

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

120

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Η γλώσσα της αξιολόγησης είναι τα Ελληνικά και γίνεται είτε με
Ι. Δύο γραπτές προόδους (100%) που περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
είτε επι αποτυχίας ή μή συμμετοχής στις ως άνω προόδους
ΙΙ. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Οι παρουσίες στις διαλέξεις του μαθήματος «Ψυχιατρική» θα ανταμείβονται με τον ακόλουθο τρόπο:

 • Παρουσίες σε >=70% των μαθημάτων, θα έχουν προσαύξηση του τελικού μέσου όρου των προόδων κατά 30%.π.χ. τελικός βαθμός 5 γίνεται 6.5.
 • Παρουσίες σε >=50% < 70% των μαθημάτων, θα έχουν προσαύξηση του τελικού μέσου όρου των προόδων κατά 20%.
 • Η προσαύξηση ισχύει εφόσον ο μέσος όρος των δυο προόδων είναι ≥5

Φοιτητές με παρακολούθηση μαθημάτων >=70% και υψηλό τελικό βαθμό προ της προσαύξησης (9 ή 10) θα

 • Απαλλάσσονται από το γραπτό τεστ, κατά την κλινική άσκηση της «Ψυχιατρικής»
 • Μπορούν αν χρειαστούν να πάρουν εξαιρετική συστατική επιστολή
 • Έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε εργασίες/ ερευνητικά πρωτόκολλα της Ψυχιατρικής και Παιδοψυχιατρικής Κλινικής
 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
«Ψυχιατρική» τωνKaplanHaroldI.,SadockBenjaminJ,GrebbJackA, ΕκδόσειςΛίτσα, Εκδοση 1η, 2000, Κωδικός στον «Εύδοξο» Τόμος Α: 25373, Τόμος Β: 25442, Τόμος Γ: 25443, ISBN Τόμος Α: 9607081765, Τόμος Β: 978-960-372-147-5, Τόμος Γ: 978-960-372-148-2
«Κλινική Ψυχιατρική» του Μ.Γ. Μαδιανού, Εκδόσεις Καστανιώτη, Εκδοση 3η, 2006, Κωδικός στον «Εύδοξο» 16954, ISBN: 960-03-4243-7
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: