Παθολογία Β

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7.1

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Παθολογία B
-Υπεύθ. Μαθήματος: Η. Κουρούμαλης

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ects)

Διαλέξεις

6

10

 

 

 

ΩΔΕ Προγράμματος Σπουδών:        90

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΝΑΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eschool.med.uoc.gr/course/view.php?id=66

  • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Στόχοι: Θεωρητική προσέγγιση Γαστρεντερολογίας, Πνευμονολογίας, Ογκολογίας, Λοιμωδών Νοσημάτων και Δερματολογίας.
Εκμάθηση τεχνικών και μεθόδων συνέντευξης και φυσικής εξέτασης αρρώστων.

 

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Γαστρεντερολογία: 18 ΩΔE (Η. Kουρούμαλης, Ι. Κουτρουμπάκης, Ι.Μουζάς). Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, αχαλασία και όγκοι οισοφάγου. Πεπτικό έλκος, γαστρίτιδες και όγκοι στομάχου. Διαρροϊκά σύνδρομα, σύνδρομα δυσαπορροφήσεως. Φλεγμονώδεις εντεροπάθειες, εκκολπώματα, όγκοι παχέος εντέρου. Χολαγγειίτις, όγκοι χοληφόρων. Οξεία και χρονία παγκρεατίτις, καρκίνος παγκρέατος. Οξείες και χρόνιες ηπατίτιδες, κιρρώσεις και επιπλοκές, χολοστατικά σύνδρομα, αλκοολική ηπατοπάθεια.

Πνευμονολογία: 18 ΩΔE (Σ. Σχίζα. Κ. Αντωνίου, Ν. Τζανάκης) Αποφρακτικού τύπου νοσήματα: ΧΑΠ, βρογχικό άσθμα, βρογχεκτασίες, κυστική ίνωση, αποφρακτική βρογχιολίτιδα. Διάμεσες πνευμονοπάθειες, αγγειίτιδες. Λοιμώξεις του αναπνευστικού, φυματίωση, πνευμονική εμβολή, υπεζωκοτικές συλλογές, πνευμοθώρακας, καρκίνος πνεύμονος, διαταραχές αναπνοής κατά τον ύπνο. Επαγγελματικά νοσήματα.

Ογκολογία: 18 ΩΔE (Δ. Μαυρουδής, Γ. Σαμώνης, Σ.Αγγελάκη, Ι. Σουγκλάκος, Α. Κωτσάκης) Περιγραφή συχνότητος συμπτωματολογίας, διαγνώσεως και θεραπείας συμπαγών όγκων. Κατηγορίες και φαρμακολογία αντινεοπλασματικών παραγόντων. Λοιμώξεις σε καρκινοπαθείς και η αντιμετώπισή τους.

Δερματολογία:
18 ΩΔΕ (Κ. Κρασαγάκης. Σ. Κρύγκερ) Λεπτή κατασκευή δέρματος-στοιχειώδεις βλάβες. Κνίδωση, δερματίτιδες, οζώδες και πολύμορφο ερύθημα. Λοιμώξεις δέρματος-μυκητιάσεις, λεϊσμανίαση-λέπρα-φυματίωση δέρματος. Ψωρίαση-ομαλός λειχήνας-ακμή. Πομφολυγώδη, κολλαγονώσεις δέρματος-λεύκη-γυροειδής
αλωπεκία-ιχθυώσεις. Όγκοι δέρματος-λεμφώματα-ροδόχους πιτυρίαση. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Λοιμώδη Νοσήματα: 18 ΩΔΕ (Γ. Σαμώνης, Δ. Κοφτερίδης, Α. Γκίκας)
Εμπύρετο άγνωστης αιτιολογίας, σηψαιμία, ενδοκαρδίτις. Λοιμώξεις  αναπνευστικού, κεντρικού νευρικού, γαστρεντερικού, οστών και αρθρώσεων, ουρολοιμώξεις, νοσοκομειακές λοιμώξεις και λοιμώξεις στον ανοσοκατεσταλμένο ασθενή.

 

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις- Σεμινάρια. Εξάσκηση στη λήψη ιστορικού, φυσική εξέταση και σημειολογία.

43 δίωρα,  από αμφιθεάτρου

 

6 ώρες εβδομαδιαίως

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γραπτές εξετάσεις και προφορικές στο τέλος του εξαμήνου.

  • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Davidson’s Γενικές Αρχές Και Κλινική Πράξη Της Ιατρικής Παθολογίας N. Boon, N. Golledge, B. Walker, J. Hunter Εκδόσεις Παρισιάνου A.Ε. 21η έκδοση 2014
2. Παθολογία Kumar Parveen, Clark Michael Ιατρικές Εκδόσεις Κ. & Ν. ΛΙΤΣΑΣ O.E.

-Συναφή επιστημονικά βιβλία: