Νευρολογία

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7o

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

«Νευρολογία»
-Υπεύθ. Μαθήματος: Γ. Αμοιρίδης

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ects)

Διαλέξεις / Κλινικά φροντιστήρια (επίδειξη ασθενών σε video)

4

4

 

 

 

ΩΔΕ Προγράμματος Σπουδών:        60

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eschool.med.uoc.gr/course/view.php?id=62

 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Ο γενικός στόχος του μαθήματος της Νευρολογίας είναι η απόκτηση των απαραίτητων για κάθε τελειόφοιτο Ιατρικής γνώσεων Kλινικής Nευρολογίας και Nευροχειρουργικής. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, στην διάρκεια του μαθήματος γίνεται ανασκόπηση των γνώσεων νευρο-επιστημών (νευρο-ανατομίας, νευρο-φυσιολογίας και νευρο-φαρμακολογίας) που έχουν αποκτηθεί στα πρώτα έτη και συσχέτιση των γνώσεων αυτών με την κλινική εικόνα, παθοφυσιολογία και αντιμετώπιση των νευρολογικών παθήσεων. Επίσης, γίνεται προετοιμασία των φοιτητών για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν καταλλήλως την Κλινική Άσκηση Νευρολογίας που ακολουθεί στα επόμενα έτη.
Στους επιμέρους στόχους του μαθήματος συμπεριλαμβάνονται και οι παρακάτω:

 • Εισαγωγή των φοιτητών στην νευρολογική εξέταση και στο πως αυτή διαφοροποιείται για κάθε ξεχωριστή νοσολογική οντότητα
 • Κατανόηση της αιτιολογίας, παθοφυσιολογίας και επιδημιολογίας των νευρολογικών νοσημάτων
 • Εμπέδωση των κλινικών σημείων των κυριότερων νευρολογικών παθήσεων
 • Ενημέρωση των φοιτητών πάνω στην ορθολογική χρήση των διαγνωστικών εξετάσεων που αφορούν το νευρικό σύστημα
 • Κατανόηση της θεραπευτικής αντιμετώπισης των νευρολογικών/νευροχειρουργικών ασθενών

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο μάθημα της Νευρολογίας οι φοιτητές διδάσκονται τη λεπτομερή νευρολογική εξέταση και τη νοσολογία του κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος και των μυών μέσα από διαδραστικά μαθήματα που περιλαμβάνουν διαλέξεις από εξειδικευμένους σε κάθε θέμα ομιλητές. Στη διάρκεια των μαθημάτων αυτών γίνονται παρουσιάσεις πραγματικών ασθενών με τα αντίστοιχα νοσήματα είτε μέσω βιντεοπροβολών είτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, δια ζώσης μέσω επισκέψεων των φοιτητών στη Νευρολογική κλινική. Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να χρησιμοποιούν τις γνώσεις βασικών νευροεπιστημών για την κατανόηση της παθογένειας και της κλινικής συμπτωματολογίας των νευρολογικών και νευροχειρουργικών νοσημάτων. Παράλληλα οι φοιτητές ενθαρρύνονται να εξοικειωθούν με τη διαφοροδιαγνωστική σκέψη και την ορθολογική θεραπευτική προσέγγιση των νευρολογικών νοσημάτων. Τα ειδικά θέματα που αναπτύσσονται στα πλαίσια του μαθήματος καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της Νευρολογίας και Νευροχειρουργικής και συμπεριλαμβάνουν τα παρακάτω:

 • Νευρολογική εξέταση ασθενούς,
 • Διαταραχές επιπέδου Συνείδησης-Κώμα,
 • Κεντρικοί μηχανισμοί κίνησης-Πυραμιδική δυσλειτουργία,
 • Εξωπυραμιδικά βραδυκινητικά σύνδρομα,
 • Εξωπυραμιδικά υπερκινητικά σύνδρομα,
 • Εξωπυραμιδικά σύνδρομα-Δυστονίες,
 • Παρεγκεφαλικά σύνδρομα,
 • Σύνδρομα εγκεφαλικού στελέχους,
 • Οφθαλμοκινητικό σύστημα-Διαταραχές οράσεως,
 • Σύνδρομα λοβών,
 • Μηχανισμοί μνήμης-Άνοιες πρωτοπαθείς-δευτεροπαθείς,
 • Συγκοπτικά επεισόδια-Επιληψία,
 • Οξέα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια,
 • Απομυελινωτικές νόσοι,
 • Λοιμώξεις ΚΝΣ και μηνίγγων,
 • Σύνδρομα νωτιαίου μυελού,
 • Διαταραχές προσθίων κεράτων,
 • Βλάβες ριζών,
 • Βλάβες περιφερικών νεύρων,
 • Μυοπάθειες,
 • Νόσοι νευρομυϊκής σύναψης,
 • Νευροφαρμακολογία,
 • Νευρολογικές εκδηλώσεις συστηματικών νοσημάτων,
 • Χειρουργικές παθήσεις νωτιαίου μυελού και νωτιαίων ριζών,
 • Τραύματα νωτιαίου μυελού,
 • Αγγειακές δυσπλασίες ΚΝΣ και επιπλοπές των
 • Νευροχειρουργικές Προσεγγίσεις,
 • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις,
 • Υδροκέφαλος και διαταραχές υδροδυναμικής ΕΝΥ,
 • Χωροκατακτητικές εξεργασίες νευρικού συστήματος
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Διαλέξεις σε αμφιθέατρο,  κλινικά φροντιστήρια με επίδειξη ασθενών σε βίντεο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

H Κλινική Νευρολογία χαρακτηρίζεται από πλούσια κλινική σημειολογία, η οποία πολλές φορές είναι δύσκολο να παρουσιασθεί στο αμφιθέατρο ενώ γίνεται εύκολα κατανοητή με παρουσιάσεις ασθενών ή την χρήση VIDEO-καταγραφών. Για παράδειγμα, κινητικές διαταραχές όπως της χορείας ή του παρκινσονισμού μπορούν εύκολα να εμπεδωθούν με την επίδειξη ασθενούς, ενώ ο καλύτερος τρόπος παρουσίασης της κλινικής εικόνας των επιληπτικών κρίσεων είναι επίσης οι Video-προβολές. Για αυτό το λόγο, όλα τα μαθήματα της Νευρολογίας προσφέρονται υπό μορφή φροντιστηρίου με επιδείξεις ασθενών ή VIDEO-προβολές.
Επίσης, γίνεται υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω ανάρτησης των διαλέξεων και χρήσιμου εκπαιδευτικού υλικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-school.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις-κλινικά φροντιστήρια

60 ώρες

Μελέτη κατ’ οίκον (μη καθοδηγούμενη μελέτη)

50 ώρες

 

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

110

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Οι εξετάσεις γίνονται στο τέλος του εξαμήνου και είναι γραπτές (με θέματα πολλαπλής επιλογής).

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1) Masuhr – Neumann, Νευρολογία, επιμέλεια Ν. Βλαϊκίδης, Εκδόσεις Ροτόντα-Thieme
2) Netter’s Σύνοψη Νευρολογίας, επιμέλεια Π. Παπαθανασόπουλος, Εκδόσεις Gotsis-Saunders Elsevier
3) Clinical Neurology (Greenberg, Aminoff, Simon)-Lange
4) Oxford Handbook of Neurology (Manji, Wills, Kitchen, Dorward)-Oxford

-Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:
1) Neurology
2) Lancet Neurology
3) Annals of Neurology