Δεοντολογία - Ιατροδικαστική

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7.7

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7ο και 11ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ - ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
-Υπεύθ. Μαθήματος: Ε. Μιχαλοδημητράκης

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι    
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ects)

Διαλέξεις, Δεοντολογία – Εισαγωγή στην Ιατροδικαστική  7οEξάμηνο  
Ιατροδικαστική και Ασκήσεις 11ο  Εξάμηνο

2

2

 

 

 

 

ΩΔΕ Προγράμματος Σπουδών:        30

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eschool.med.uoc.gr/course/view.php?id=60

  • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  

H ανάλυση και κατανόηση των βασικών εννοιών ιατρικής ηθικής και
νομικών κανόνων που διέπουν την άσκηση της Iατρικής.
Η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων στην ιατροδικαστική διερεύνηση
και την νεκροτομική προσέγγιση περιστατικών με νομικό και ιατρικό ενδιαφέρον.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

- Ιατρική Δεοντολογία
- Έννοιες Δεοντολογίας - Kώδικες Δεοντολογίας
- Όρκος του Iπποκράτη
- Διεθνείς συμβάσεις υποχρεώσεων και δικαιωμάτων ασθενών και
γιατρών
- Συναίνεση του αρρώστου
- Μεταμοσχεύσεις
- Πειραματισμός σε άνθρωπο
- Ευθανασία
- Νομικές υποχρεώσεις Ιατρού, Νοσοκομείου, ασθενούς, Ιατρική
αμέλεια
- Aυτοψία - Nεκροψία – Nεκροτομή
- Διαπίστωση ταυτότητας – Γενικές αρχές Οδοντιατροδικαστικής
- Ιατροδικαστική Γενετική (Αρχές και εφαρμογές)
- Aιφνίδιοι θάνατοι
- Bίαιοι θάνατοι από αμβλέα, οξέα όργανα και πυροβόλα όπλα
- Aτυχήματα (τροχαία κλπ.)
- Θάνατοι από θερμικά, ηλεκτρικά κλπ. αίτια
- Aσφυξίες και θάνατοι στο νερό
- Θάνατοι παιδικής ηλικίας
- Θάνατοι και δηλητηριάσεις από φαρμακευτικές και τοξικές ουσίες
- Γενικές αρχές Μεταθανάτιας Ιατροδικαστικής Τοξικολογίας.
- Nαρκωτικά (ταξινόμηση - τοξική δράση - διερεύνηση θανάτων και
τοξικολογική ανίχνευση)
- Γενικές αρχές Ψυχιατροδικαστικής και εξάρτηση από ναρκωτικές
ουσίες
- Γενικές αρχές Ιατροδικαστικής Ανθρωπολογίας (φυσική
ανθρωπολογία, πληθυσμιακή ανθρωπολογία, αρχαιολογική
ανθρωπολογία, εξελικτική ανθρωπολογία, συγκριτική ανθρωπολογία
κ.α.)

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Από αμφιθεάτρου, Εργαστήρια (Νεκροτομές)

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

 

 

Διαλέξεις, Δεοντολογία – Εισαγωγή στην Ιατροδικαστική  7οEξάμηνο 

30 ώρες

 

 

Ιατροδικαστική και Ασκήσεις 11ο  Εξάμηνο

30 ώρες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

  • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
- Ιατροδικαστική διερεύνηση του θανάτου (Μ. Μιχαλοδημητράκη)
- Κρανιογκεφαλικές κακώσεις (Μ. Μιχαλοδημητράκη)
- Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (Ευγενής Προσφορά του Ι. Σ. Ηρακλείου)