Κυτταρική Επικοινωνία και Ανθρώπινες Ασθένειες

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

6

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
-Υπεύθ. Μαθήματος: Ι. Χαραλαμπόπουλος

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ects)

Διαλέξεις και παρουσιάσεις

2

2

 

 

 

ΩΔΕ Προγράμματος Σπουδών:        15

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Επιλογής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά κι Αγγλικά

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://elearn.uoc.gr/
 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Η διδασκαλία του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση της αλληλεπίδρασης των μοριακών μηχανισμών της διακυτταρικής επικοινωνίας αλλά και της δια-/ενδο-κυτταρικής σηματοδότησης με την παθοφυσιολογία του ανθρώπινου οργανισμού σύμφωνα με τα νεώτερα ερευνητικά/βιβλιογραφικά δεδομένα.  
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να ανατρέχουν και να κατανοούν τις βιβλιογραφικές παραπομπές που αναλύουν λεπτομερώς τους βασικούς μηχανισμούςκυτταρικής επικοινωνίας και σηματοδότησης, καθώς και να τους συσχετίζουν με την παθοφυσιολογία νόσων του ανθρωπίνου οργανισμού.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
……
Άλλες…
…….

 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

A. Κυτταρική επικοινωνία και η σχέση της με την παθοφυσιολογία του Νευρικού Συστήματος:

 • Διακυτταρική επικοινωνία νευρικών κυττάρων στον αναπτυσσόμενο κι ενήλικο εγκέφαλο. Σηματοδότηση Notch, μορίων κυτταρικής συνάφειας, αλληλεπιδράσεις διαφορετικών τύπων κυττάρων και η εμπλοκή τους στην εκδήλωση νευρολογικών νοσημάτων .
 • Ενδοκυτταρική σηματοδότηση των νευρικών κυττάρων και σύνδεση με συμπεριφορικές, κινητικές ή νοητικές διαταραχές. Υποδοχείς νευρικών κυττάρων, ιοντικά κανάλια και σηματοδοτικοί οδοί που ρυθμίζουν την νευρική λειτουργία.
 • Ο ρόλος κι η φυσιολογία των γλοιακών κυττάρων στον Νευρικό Ιστό. Αστροκύτταρα, ολιγοδενδροκύτταρα, κύτταρα Schwann και μικρογλοία.
 • Η κυτταρική επικοινωνία ως παράγοντας ελέγχου και ρύθμισης της νευροαναγέννησης: φαρμακολογικές προσεγγίσεις (νευρικά βλαστικά κύτταρα) στην αντιμετώπιση νευροεκφυλιστικών νόσων.

Β. Κυτταρική επικοινωνία και παθοφυσιολογία του Ανοσοποιητικού Συστήματος:
1. Διακυτταρική επικοινωνία ανοσοκυττάρων και ρύθμιση της ανοσολογικής απόκρισης.
2.    Αλληλεπιδράσεις μεταξύ νευρικού κι ανοσοποιητικού συστήματος σε φυσιολογικές συνθήκες αλλά και κατά την εκδήλωση νευροανοσολογικών ασθενειών.

Γ. Ενδο-, παρα- κι αυτό-κρινείς δράσεις ορμονικών μορίων ως διαμεσολαβητές της κυτταρικής επικοινωνίας: συμμετοχή και επίπεδά τους στην εμφάνιση ασθενειών.
1.    Ορμόνες Υποθαλάμου-Υπόφυσης.
2.    Ορμόνες Επινεφριδίων-Γονάδων.
3.    Ορμόνες του μεταβολισμού.

Δ. Η κυτταρική επικοινωνία κι ο ρόλος της στις διαδικασίες καρκινογένεσης και μετασχηματισμού των κυττάρων.

 

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Βάσεις ιατρικών δεδομένων (PubMed, Scopus, Web of Knowledge, Medical journals websites, etc)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

10

Σεμινάρια-Παρουσιάσεις

20

Εκπόνηση μελέτης (project)

10

Συγγραφή εργασίας

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣύνολοΜαθήματος

50

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

                          Γραπτές στο τέλος του μαθήματος (60% επί του τελικού βαθμού) και βαθμολόγηση της εργασίας/παρουσίασης κατά την διάρκεια διδασκαλίας του μαθήματος (40% επί του τελικού βαθμού).Η συμμετοχή στην διδασκαλία και στις παρουσιάσεις των υπολοίπων φοιτητών προσμετράται στην τελική βαθμολογία.

 

 

 

 

 

 

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Συναφή επιστημονικά περιοδικά και βιβλία σε έντυπη κι ηλεκτρονική μορφή.