Φαρμακολογία Β

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ Β

 • ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

5.4

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εαρινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦAPMAKOΛOΓIA B
-Υπεύθ. Μαθήματος: Γ. Λιαπάκης

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ects)

Διαλέξεις

4

4

 

 

 

ΩΔΕ Προγράμματος Σπουδών:        45

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Φαρμακολογία Α, Φυσιολογία, Βιοχημεία, Βιολογία, Χημεία, Μικροβιολογία

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική, Αγγλική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://elearn.uoc.gr/
 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων πάνω σε :
Eιδικές δράσεις των φαρμάκων στα διάφορα συστήματα καρδιαγγειακό, αναπνευστικό, νεφρικό και ενδοκρινικό σύστημα καθώς στους μικροοργανισμούς (παράσιτα, μικρόβια, ιούς). Μηχανισμοί δράσης, ανεπιθύμητες ενέργειες και αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων αυτών.

Μηχανισμοί δράσης, ιδιότητες και ανεπιθύμητες ενέργειες των χημειοθεραπευτικών της Νεοπλασίας. Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις, βιολογική/γονιδιακή θεραπεία

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 • Aγγειοδραστικές ουσίες-Kαρδιοτονωτικές γλυκωσίδες -Aντιαρρυθμικά φάρμακα- Aναστολείς καναλιών Ca
 • Hλεκτρολύτες- Διουρητικά
 • Aντιπηκτικά –Αντιθρομβωτικά- Θρομβολυτικά
 • Yποχοληστερολαιμικά
 • Γενικές αρχές χημειοθεραπείας
 • Σουλφοναμίδες /Κινολόνες
 • Πενικιλλίνες /Kεφαλοσπορίνες
 • Aμινογλυκοσίδες/Tετρακυκλίνες/Xλωραμφενικόλη
 • Aντιφυματικά
 • Aντιϊκά
 • Aνθελονοσιακά
 • Aνθελμινθικά
 • Aντιμυκητιασικά
 • Aντινεοπλασματικά
 • Aνοσοκατασταλτικά
 • Yποθαλαμικοί παράγοντες-Oρμόνες αδενοϋπόφυσης
 • Oρμόνες επινεφριδίων
 • Oιστρογόνα προγεστίνες -Aντιοιστρογόνα Αντιορμόνες -Aνδρογόνα- Aναβολικά
 • Θυρεοειδικές ορμόνες –Aντιθυρεοειδικά-Παραθορμόνη
 • Iνσουλίνη-Aντιδιαβητικά.
 • Βιολογική Γονιδιακή θεραπεία, Ανοσοθεραπεία, Εμβόλια
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Power point παρουσιάσεις

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις,Διαδραστική διδασκαλία

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑυτοτελήςΜελέτη(Autonomous study)

75

ΣύνολοΜαθήματος (Total contact hours and training)

120

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γλώσσα Αξιολόγησης,: Ελληνική και Αγγλική για τους φοιτητές Erasmus
Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτές εξετάσεις με  ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής , ερωτήσεις σύντομης απάντησης και ερωτήσεις ανάπτυξης.
Οι γραπτές εξετάσεις λαμβάνουν χώρα 2 φορές το χρόνο στα τέλη του εαρινού και χειμερινού εξαμήνου.
Οι φοιτητές αξιολογούνται με βάση τις σωστέςαπαντήσεις που έδωσαν στις ερωτήσεις των γραπτών εξετάσεων. Ο βαθμός της γραπτήςεξέτασης αποτελεί το 100% του συνολικού βαθμού αξιολόγησης του φοιτητή.

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Φαρμακολογία HarveyandChampe

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
ΦαρμακολογίαKatzung: BasicandClinicalPharmacology
Φαρμακολογία Goodman and Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics