Μικροβιολογία Β

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

5.2

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5ο εξάμηνο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MIKPOBIOΛOΓIA Β
-Υπεύθ. Μαθήματος: Ε. Σκούλικα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ects)

Διαλέξεις

60 σύνολο

5

 

 

 

ΩΔΕ Προγράμματος Σπουδών:        60

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Ιατρική Μικροβιολογία

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

κανένα

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (στην Αγγλική) αν χρειαστεί

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://elearn.uoc.gr/
  • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Απόκτηση γνώσης και κατανόηση των θεμάτων της Ιατρικής Μικροβιολογίας που θα τους βοηθήσουν στην άσκηση της Ιατρικής. Οι σύγχρονες εξελίξεις στη Μικροβιολογία αναλύονται και οι καινούργιες εργαστηριακές μέθοδοι παρουσιάζονται ώστε να είναι ενήμεροι για τα τελευταία επιτεύγματα στην επιστήμη και τη χρήση τους στην Ιατρική πράξη.  Σκοπός να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν, να διαγιγνώσκουν και να επιλύουν ιατρικά προβλήματα προς όφελος του ασθενή και της δημόσιας υγείας, να συλλέγουν, να συνθέτουν, να αναλύουν και να κοινοποιούν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε ειδικευμένο και μη-εξειδικευμένο κοινό και να ενημερώνουν το υπουργείο υγείας για τα ευρήματά τους προς όφελος της δημόσιας υγείας.
Ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους, να είναι σε θέση να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας, για απόκτηση ειδικότητας και μεταπτυχιακών τίτλων. Η Μικροβιολογία είναι γνώση που απαιτείται σε όλους τους κλάδους της ιατρικής επιστήμης.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών για τη λήψη σωστών αποφάσεων.
Αυτόνομη και ομαδική εργασία.

 

  • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διδασκαλία της Κλινικής Βακτηριολογίας, της Παρασιτολογίας, της Μυκητολογίας, των Ζωονόσων και της Γεωγραφικής Ιατρικής. Προετοιμασία των φοιτητών στη διάγνωση, θεραπεία, προφύλαξη, επιτήρηση και έλεγχο των νόσων που προκαλούνται από βακτήρια, παράσιτα και μύκητες.
Η διδασκαλία γίνεται με την περιγραφή των παθογόνων και των λοιμώξεων που μπορούν να προκαλέσουν, την παρουσίαση κλινικών περιστατικών, με τη συνεισφορά και κλινικών ιατρών, με έμφαση στα θέματα εργαστηριακής διάγνωσης.
Ιατρική Βακτηριολογία
Λεγεωνέλλες, Λιστέρια, Bacteroides, Ναϊσσέριες, Μοραξέλλες, Κινγκέλλες,  Αιμόφιλοι, Μπορντετέλλες-κοκκύτης, Παστερέλλες, Fransicella, Βρουκέλλες,
Μυκοβακτηρίδια, Νοκάρδιες, Κoρυνόμορφα βακτήρια,
Αναερόβια σπορογόνα βακτήρια/Κλωστηρίδια, Αναερόβιοι Ακτινομύκητες και Στρεπτομύκητες,
Gram θετικά αερόβια σπορογόνα βακτήρια,
Σπειροχαιτιακά: Τρεπονήματα, Λεπτόσπειρες, Μπορέλλιες
Coxiella burnetii και πυρετός Q
Βακτήρια μεταδιδόμενα μέσω αρθροπόδων: Αναπλάσματα/ Ερλίχιες, Ρικέτσιες και ρικετσιώσεις, Μπαρτονέλλες
Χλαμύδια και χλαμυδιακές λοιμώξεις, Μυκοπλάσματα. 
Ιατρική Μυκητολογία
Συστηματικές Μυκητιάσεις και Μυκητιάσεις Δέρματος, Ονύχων και Βλεννογόνων. Συζήτηση κλινικών περιστατικών με έμφαση στην εργαστηριακή διάγνωση των νόσων που προκαλούνται.
Ιατρική Παρασιτολογία
Πρωτόζωα και Έλμινθες που προκαλούν λοιμώξεις: του πεπτικού, τού κυκλοφορικού, τού αναπνευστικού, τού γεννητικού-ουροποιητικού, τού νευρικού, τού δέρματος και των ιστών. Ανάλυση των επιπτώσεων των κλιματολογικών και άλλων αλλαγών (περιβαλλοντικών, κοινωνικο-οικονομικών, παγκοσμιοποίησης) στην εξάπλωση των παρασίτων, κυρίως αυτών που μεταδίδονται μέσω διαβιβαστών ξενιστών.
Ανακεφαλαίωση/ανασκόπηση των παθογόνων ιατρικής σημασίας (ιοί, βακτήρια, παράσιτα, μύκητες) που διδάχθηκαν στη Μικροβιολογία Α και Μικροβιολογία Β με: παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών ασθενών, με τη συμμετοχή κλινικών ιατρών, με έμφαση σε θέματα της εργαστηριακής διάγνωσης  και της επιδημιολογίας των νόσων που προκαλούνται.

 

 

 

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις,
Φροντιστηριακές
Ασκήσεις και παρουσιάσεις
κλινικο-εργαστηριακών
περιστατικών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γραπτές και πρόοδοι στην Ελληνική.
Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης.
Επίλυση Προβλημάτων μικροβιολογικού περιεχομένου σε σχέση με την κλινική εικόνα του ασθενή.

Οι φοιτητές πρέπει να περάσουν όλες τις προόδους ξεχωριστά ή την γραπτή εξέταση κατά την εξεταστική.

  • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : κυρίως από το WHO, ECDC, CDCκαι διεθνή και Ελληνική βιβλιογραφία. 2 συγγράμματα.
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Μικροβιολογίας