Φαρμακολογία Α

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4.4

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Χειμερινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦAPMAKOΛOΓIA Α

-Υπεύθ. Μαθήματος: Κ. Θερμού

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ects)

Διαλέξεις

6

4

 

 

 

ΩΔΕ Προγράμματος Σπουδών:        60

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Νευροανατομία, Νευροφυσιολογία, Βιοχημεία, Βιολογία, Χημεία

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική, Αγγλική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://elearn.uoc.gr/
 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων πάνω στην 

Α. Φαρμακοκινητική -Απορρόφηση, Βιοδιαθεσιμότητα, Κατανομή, Μεταβολισμό και Απέκκριση των φαρμάκων καθώς και σε δεξιότητες όπως  ο υπολογισμός του χρόνου ημι ζωής του φαρμάκου, της δόσης εφόδου, του θεραπευτικού δείκτη, κλπ.

Β. Φαρμακοδυναμική- τους μηχανισμούς δράσεις των φαρμάκων

Γ. Ενδείξεις και αντενδείξεις φαρμάκων του συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού αυτόνομου νευρικού συστήματος, και του κεντρικού νευρικού συστήματος.  Δεξιότητες - αναγνώριση των αγωνιστών και ανταγωνιστών των υποδοχέων που χρησιμοποιούνται στη θεραπευτική

Δ. Αλληλεπιδράσεις Φαρμάκων, Ανεπιθύμητες ενέργειες, τοξικές δράσεις και αντίδοτα

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

 

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 • Εισαγωγή
 • Απορρόφηση, Κατανομή και Απομάκρυνση Φαρμάκων
 • Φαρμακοδυναμική
 • Φαρμακοτοξικότητα /Αλληλεπιδράσεις
 • Φαρμακοκινητική
 • Mεταβολισμός Φαρμάκων/Φαρμακογενωμική
 • Εισαγωγή στο Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα
 • Χολινoμιμητικά (Αγωνιστές)  και Αναστολείς της Ακετυλοχολινεστεράσης
 • Χολινεργικοί Ανταγωνιστές
 • Αδρενεργικοί Αγωνιστές
 • Αδρενεργικοί Ανταγωνιστές
 • Mη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη
 • Φάρμακα για την αντιμετώπιση της ουρικής αρθρίτιδας
 • Αυτακοειδή και ανταγωνιστές τους
 • Νόσος του ALZHEIMER/Ειδικές ηλικιακές ομάδες 
 • Αναισθητικά (Γενικά και Τοπικά)
 • Οπιοειδή Αναλγητικά/Κατάχρηση
 • Διεγερτικά Φάρμακα
 • Αγχολυτικά/ Υπνωτικά
 • Αντικαταθλιπτικά Φάρμακα
 • Νευροληπτικά Φάρμακα
 • Αντιεπιληπτικά Φάρμακα
 • Αντιπαρκινσωνικά Φάρμακα/Γονιδιακή θεραπεία σε νόσους του ΚΝΣ
 • Συνταγογραφία-Ομάδα Α, Β
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Power point παρουσιάσεις

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις, Διαδραστική διδασκαλία

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτοτελής Μελέτη(Autonomous study)

60

Σύνολο Μαθήματος (Total contact hours and training)

120

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γλώσσα Αξιολόγησης,: Ελληνική και Αγγλική για τους φοιτητές Erasmus
Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτές εξετάσεις με  ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής , ερωτήσεις σύντομης απάντησης και ερωτήσεις ανάπτυξης.
Οι γραπτές εξετάσεις λαμβάνουν χώρα 2 φορές το χρόνο στα τέλη του εαρινού και χειμερινού εξαμήνου.
Οι φοιτητές αξιολογούνται με βάση τις σωστές απαντήσεις που έδωσαν στις ερωτήσεις των γραπτών εξετάσεων. Ο βαθμός της γραπτής εξέτασης αποτελεί το 100% του συνολικού βαθμού αξιολόγησης του φοιτητή.

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Φαρμακολογία Harvey and Champe

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
ΦαρμακολογίαKatzung: Basic and Clinical Pharmacology
Φαρμακολογία Goodman and Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics