Εργαστηριακή Ιατρική & Ανοσιολογία

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

5.2

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
-Υπεύθ. Μαθήματος: Η. Καστανάς

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ects)

Συζήτηση και ανάλυση περιστατικών σε μικρές ομάδες

4

5

 

 

 

ΩΔΕ Προγράμματος Σπουδών:        75

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Υπόβαθρου, Ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://elearn.uoc.gr/
 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Στόχοι του μαθήματος είναι η H σωστή χρησιμοποίηση του εργαστηρίου στη διάγνωση, διαφορική
διάγνωση και παρακολούθηση του αρρώστου.
Επιπλέον, στόχος του μαθήματος είναι να ασκηθούν στην επίλυση κλινικών προβλημάτων με τη χρήση του κλινικού εργαστηρίου.
Το μάθημα γίνεται υπό τη μορφή φροντιστηρίων. Οι φοιτητέςδιαιρούνται σε 4 ομάδες, έρχονται προετοιμασμένοι σε κάθε μάθημαόπου αναλύεται η ενότητα με ερωταπαντήσειςυπο την καθοδήγηση τωνδιδασκόντων. Σε επιλεγμένα θέματα γίνονται on-linetest και μικρέςεργασίες. Πριν από κάθε μάθημα γνωστοποιούνται στους φοιτητές οι στόχοι του συγκεκριμένου μαθήματος.

Το μάθημα περιλαμβάνει τις πιο κάτω ενότητες:
Α. Κλινική Χημεία
1. Βασικές αρχές χρήσης εργαστηριακών εξετάσεων στην κλινική
πράξης
2. Εργαστηριακή αξιολόγηση λύσης μυικών ινών-εμφράγματα μυοκαρδίου
3. Μεταβολισμός λιπών, υπερλιπιδαιμίες
4. Ομοιοστασία ύδατος, Ηλεκτρολύτες
5. Θυρεοειδής
6. Προγεννητικός και περιγεννητικόςέλεγχος–Γενετικοί δείκτες
7.Ομοιοστασία ασβεστίου–Οστικός Μεταβολισμός
8. Οξεοβασική ισορροπία-αέρια αίματος
9. Εργαστηριακή αξιολόγηση ηπατικής λειτουργίας
10. Μεταβολισμός γλυκόζης–αντίσταση στην ινσουλίνη-μεταβολικόσύνδρομο
11. Εργαστηριακή αξιολόγηση Νεφρικής Λειτουργίας–Χημική ανάλυση ούρων

Β. Εργαστηριακή Αιματολογία–Εργαστηριακή Ανοσολογία

1. Γενική αίματος–Εργαστηριακή Διερεύνηση Αναιμίας
2. Κυτταρική ανοσία
3. Χυμική ανοσία
4. Εργαστηριακή Αξιολόγηση Φλεγμονής Αυτοανοσίας
5. Καρκινικοίδείκτες–Ανοσολογία όγκων

Στην τελευταία συνάντηση με τους φοιτητές γίνεται ένα μάθημα με συζήτηση, ανάλυση και σύνθεση διαγνωστικού πλάνου  περιστατικών με πολλαπλές συννοσηρότητες για να κατανοήσουν οι φοιτητές την περιπλοκότητα των συνήθων κλινικών περιπτώσεων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ως ιατροί και να εκτιμηθεί η ικανότητά τους να συνδυάσουν τις γνώσεις που έλαβαν κατά την διάρκεια του εξαμήνου.

 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομηεργασία
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Ομαδική εργασία
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α. Κλινική Χημεία

1. Βασικές αρχές χρήσης εργαστηριακών εξετάσεων στην κλινική
πράξης
2. Εργαστηριακή αξιολόγηση λύσης μυικών ινών-εμφράγματα μυοκαρδίου
3. Μεταβολισμός λιπών, υπερλιπιδαιμίες
4. Ομοιοστασία ύδατος, Ηλεκτρολύτες
5. Θυρεοειδής
6. Προγεννητικός και περιγεννητικόςέλεγχος–Γενετικοί δείκτες
7.Ομοιοστασία ασβεστίου–Οστικός Μεταβολισμός
8. Οξεοβασική ισορροπία-αέρια αίματος
9. Εργαστηριακή αξιολόγηση ηπατικής λειτουργίας
10. Μεταβολισμός γλυκόζης–αντίσταση στην ινσουλίνη-μεταβολικόσύνδρομο
11. Εργαστηριακή αξιολόγηση Νεφρικής Λειτουργίας–Χημική ανάλυση ούρων

Β. Εργαστηριακή Αιματολογία–Εργαστηριακή Ανοσολογία

1. Γενική αίματος–Εργαστηριακή Διερεύνηση Αναιμίας
2. Κυτταρική ανοσία
3. Χυμική ανοσία
4. Εργαστηριακή Αξιολόγηση Φλεγμονής Αυτοανοσίας
5. Καρκινικοί δείκτες–Ανοσολογία όγκων

Στην τελευταία συνάντηση με τους φοιτητές γίνεται ένα μάθημα με συζήτηση, ανάλυση και σύνθεση διαγνωστικού πλάνου  περιστατικών με πολλαπλές συννοσηρότητες για να κατανοήσουν οι φοιτητές την περιπλοκότητα των συνήθων κλινικών περιπτώσεων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ως ιατροί και να εκτιμηθεί η ικανότητά τους να συνδυάσουν τις γνώσεις που έλαβαν κατά την διάρκεια του εξαμήνου.

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Το μάθημα θα γίνεται υπό τη μορφή φροντιστηρίων. Οι φοιτητέςδιαιρούνται σε 4 ομάδες, έρχονται προετοιμασμένοι σε κάθε μάθημαόπου αναλύεται η ενότητα με ερωτήσεις και απαντήσεις υπό την καθοδήγηση τωνδιδασκόντων. Σε επιλεγμένα θέματα γίνονται on-linetest και μικρέςεργασίες

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία (εύρεση υλικού μέσω διαδικτύου) .Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω διαδικτύου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Συζήτηση ανάλυση περιστατικών σε μικρές ομάδες

34ωρες

Προετοιμασία για κάθε διάλεξη πάνω στο θέμα που θα συζητηθεί

34 ώρες

Οline εργασία/test

4 ώρες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Oι φοιτητές βαθμολογούνται σε κάθε μάθημα ανάλογα με την προετοιμασία και τη συμμετοχή τους και επιπλέον σε κάποια μαθήματα με on–linetest και μικρές εργασίες. Η απουσία από ένα φροντιστήριο βαθμολογείται με μηδέν. Ο τελικός βαθμός είναι ο Μ.Ο. των 20 διαφορετικών ενοτήτων. Οι φοιτητές που επιτυγχάνουν βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση με 5 με αυτό το σύστημα απαλλάσσονται από τις τελικές εξετάσεις. Εναλλακτικά οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν προφορικά από επιτροπή που αποτελείται από τους διδάσκοντες (από την περίοδο Σεπτεμβρίου μετά το 6ο εξάμηνο).

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Παθολογία (Stein), Ανοσολογία (Roitt), ΚλινικήΧημεία (Marshall &Bangert), ΚλινικήΧημεία (Tietz), Κλινικήχημεία-Δοκιμές και τεχνικές(Kaplan A. 2003), Aνοσολογία(Goldsby-Kindt-Osborne-Kuby, 2007)
Διαδίκτυο: www.labtestsonline.org, www.medscape.org,
Σε επιλεγμένα θέματα χορηγούνται σημειώσεις που έχουν προετοιμαστεί από τους διδάσκοντες του μαθήματος και ανανεώνονται κάθε χρόνο με νεότερα επιστημονικά δεδομένα.