Επείγουσα Ιατρική

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

5.7

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ
-Υπεύθ. Μαθήματος: Π. Αγγουριδάκης

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ects)

 

2

2

 

 

 

ΩΔΕ Προγράμματος Σπουδών:        30

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΚΑΝΕΝΑ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://elearn.uoc.gr/


 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησηςκαι το Παράρτημα Β
 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών σε έννοιες όπως οι οξείες διαταραχές της υγείας οι οποίες απειλούν την ζωή ή την βιωσιμότητα μέλους ή οργάνου του σώματος και η σύγχρονη αντιμετώπιση τους τόσο σε προ-νοσοκομειακό όσο και σε νοσοκομειακό επίπεδο. 

Γίνεται χωριστή – συνοπτική  - αναφορά στην αίτιο-παθογένεια των οξέων και σοβαρών διαταραχών των ζωτικών οργάνων και των συστημάτων του ανθρωπίνου σώματος και η αλληλεπίδραση οργάνων και συστημάτων τόσο σε φυσιολογικές συνθήκες όσο και σε καταστάσεις ασθένειας ή τραύματος

Διδάσκεται η προσέγγιση του ασθενούς σαν σύνολο με βάση τις προτεραιότητες εκείνες που του εξασφαλίζουν την ζωή, του μειώνουν την πιθανότητα επιπλοκών και τον ανακουφίζουν από τον πόνο και την δυσπραγία

Η διδασκαλία του μαθήματος (μετά τα πρώτα εισαγωγικά μαθήματα) γίνεται με από κοινού παρουσίαση περιστατικών από τους φοιτητές (μικρές ομάδες σε συνεργασία με τους διδάσκοντες

Στο μάθημα συμπεριλαμβάνεται και (υποχρεωτικό) Σεμινάριο Βασικής Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης, πιστοποιημένο από το European Resuscitation Council (https://www.erc.edu/)

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
……
Άλλες…
…….

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων  /  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Αυτόνομη εργασία  / Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

 

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Βασικές αρχές της Επείγουσας Ιατρικής

Συστήματα Επείγουσας Ιατρικής Φροντίδας

Αρχές βασικής και εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής

Ανά συστήματα προσέγγιση του ασθενούς με απειλητικές για την ζωή καταστάσεις

Οξείες ανεπάρκειες οργάνων και συστημάτων

Βασικές αρχές στην αντιμετώπιση του πολυτραυματία

Δια- δραστική Παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων

 

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο Διαλέξεις
Διαδραστικές παρουσιάσεις περιστατικών
Ανάρτηση διαφανειών – σημειώσεων στο VML
Πρακτικό Σεμινάριο (Hands – on practice)

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Power point presentation

Ανάρτηση διαφανειών – σημειώσεων στο VML

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

8 δίωρες διαδραστικές διαλέξεις

16 ώρες μάθημα
48 ώρες προετοιμασία
= 64

7 δίωρες παρουσιάσεις περιστατικών από ομάδες φοιτητών σε συνεργασία με τους διδάσκοντες

14 ώρες μάθημα + 8 ώρες  προετοιμασία

= 22

Ένα 6ωρο Σεμινάριο (θεωρία και πρακτική άσκηση) στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση

6 ώρες σεμινάριο + 8 ώρες προετοιμασίας
= 14

Σύνολο Μαθήματος

 

100 ώρες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Αξιολόγηση της παρουσίασης περιστατικού

Αξιολόγηση της επίδοσης στο Σεμινάριο της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης

Γραπτές εξετάσεις σύντομης απάντησης 

 

 

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : Αναρτημένες διαλέξεις του μαθήματος
Αναρτημένες Σημειώσεις και Εγχειρίδιο για το Μάθημα
Uptodate.com (https://www.google.com/#q=uptodate)            

 • -Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά: Tintinalli’s EMERGENCY MEDICINE  A Comprehensive Study Guide 7th edition 2011,Mc Graw Hill Medical
 • Current σύγχρονη επειγοντολογία:  Γεώργιος Μπαλτόπουλος, C. K. Stone, R. L. Humphries,  Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, 2012 Εύδοξος: Κωδικός Επείγουσας   13256205
 • Εγχειρίδιο Βασικών Γνώσεων Επείγουσας Ιατρικής: Ε. Ασκητοπούλου, Εκδόσεις Κύβος (2007)
 • Σημειώσεις Επείγουσας Ιατρικής  Π. Αγγουριδάκης και συνεργάτες,
  https://eschool.med.uoc.gr/course/view.php?id=39