Γενική Ανατομία Β - Ιστολογία Β

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ Β
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4.11

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

4ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ β 
-Υπεύθ. Μαθήματος: Γ. Τζανακάκης

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ(ects)

                                                                                                      Διαλέξεις

2 (15)

 

                                    Εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις

 2 (15)

 

ΩΔΕ Προγράμματος Σπουδών:       

  45

3

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://elearn.uoc.gr/

  • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Ιστολογία: Ο στόχος των διαλέξεων είναι η κατανόηση της μορφολογίας και της λειτουργίας του κυττάρου, του ιστού, του οργάνου και των οργάνων του κάθε συστήματος. Ειδικότερα, το περιεχόμενο του δεύτερου εξαμήνου του μαθήματος αφορά την μελέτη των συστημάτων: του Ανοσοποιητικού, Πεπτικού, Ήπατος και χοληφόρων, Νευρικού, Μυοσκελετικού-Αρθρώσεων, Ενδοκρινών αδένων, Ουροποιητικού,  Δέρματος και μαζικού αδένος (με αναλυτική περιγραφή της μορφολογίας, δομής, λειτουργίας, νεύρωσης και αγγείωσης τους).
 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
● Αναγνωρίζει τις ιστολογικές εικόνες των κυττάρων και των οργάνων του κάθε συστήματος 
● Περιγράφει την ιστολογική εικόνα των κυττάρων και των οργάνων του κάθε συστήματος 
● Μπορεί να κάνει διάφορο-διάγνωση των εικόνων μεμονωμένων κυττάρων ή/και οργάνων του   κάθε συστήματος μέσω τις περιγραφής των κύριων ιστολογικών χαρακτηριστικών τους 
● Γνωρίζει τις βασικές αρχές λειτουργίας κυττάρων και οργάνων του κάθε συστήματος 

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων
Ομαδική εργασία

  • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ιστολογία-Εμβρυολογία: 
● Ανοσοποιητικό σύστημα (ιστολογία)
● Πεπτική οδός (ιστολογία).  
● Ηπατικό και χοληφόρο σύστημα (ιστολογία).  
● Νευρικό σύστημα (ιστολογία).  
● Μυοσκελετικό σύστημα – αρθρώσεις (ιστολογία).  
● Ενδοκρινείς αδένες, ενδοκρινικό κύτταρο και η ιστική εξειδίκευσή του (ιστολογία).  
● Ουροποιητικό σύστημα (μορφολογία, δομή, λειτουργία, αγγείωση)
● Δέρμα και μαζικός αδένας (ιστολογία).

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-school και histology.med.uoc.gr/
Εργαστηριακή εκπαίδευση σε ιστολογικά πλακίδια όλων των ιστών και οργάνων του ανθρώπινου σώματος με την βοήθεια φοιτητικών μικροσκοπίων

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards τουECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

30

Εργαστηριακές και Φροντιστηριακές Ασκήσεις

30

 Μελέτη βιβλίων και παραδόσεων

 65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Προφορικές ή γραπτές εξετάσεις επί των εργαστηριακών ασκήσεων (έλεγχος επιτυχούς παρακολούθησης των εργαστηρίων) και γραπτή (ή προφορική) τελική εξέταση του μαθήματος που περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

  • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
- Junqueira’s Βασική Ιστολογία του Mescher A
- Ιστολογία με έγχρωμο άτλαντα του Ross Μ, Pawlina W   
- Σημειώσεις του Εργαστηρίου Ιστολογίας