Φυσιολογία Β

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

3.1

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

3ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Φυσιολογία Β
-Υπεύθ. Μαθήματος: Γ. Δαλέζιος

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ects)

Διαλέξεις

4

5

 

 

 

ΩΔΕ Προγράμματος Σπουδών

60

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Υποβάθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική (και στην Αγγλική για τις εξετάσεις αν ζητηθεί)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://elearn.uoc.gr/
 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Περιγραφή της Φυσιολογίας του Aναπνευστικού, Oυροποιητικού και Πεπτικού Συστήματος, καθώς και των μηχανισμών διατήρησης της οξεοβασικής ισορροπίας και του ισοζυγίου νερού και ηλεκτρολυτών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 •  Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

 

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαλέξεις

Φυσιολογία Αναπνοής

Κ. Χρηστάκος

1

Γενικά (Σκοπός, Ανατομία, Αναπνευστικές Παράμετροι)

 

2

Γενικά (Αναπνευστικά Αέρια σε Μείγματα και Διαλύματα)

 

3

Μηχανικοί Παράγοντες στον Αερισμό Ι

 

4

Μηχανικοί Παράγοντες στον Αερισμό ΙΙ

 

5

Αερισμός Ι

 

6

Αερισμός ΙΙ, Εφαρμογές (Υπο- και Υπέρ-αερισμός κλπ)

 

7

Πνευμονική Κυκλοφορία - Αερισμός/Αιμάτωση

 

8

Ανταλλαγή Κυψελιδικών Αερίων.
Διακίνηση Αερίων μεταξύ Πνευμόνων και Ιστών.

 

9

Ρύθμιση Αναπνοής Ι (Γεννήτρια Ρυθμού)

 

10

Ρύθμιση Αναπνοής ΙΙ (Χημικός έλεγχος)

 

11

Εφαρμογές – Πνευμονικές Δοκιμασίες

 

 

Φυσιολογία Νεφρών

Ι. Δαλέζιος

12

Λειτουργίες των νεφρών και βασική ανατομία αυτών

 

13

Βασικές νεφρικές λειτουργίες. Νεφρική αιματική ροή και σπειραματική διήθηση

 

14

Νεφρική κάθαρση

 

15

Βασικοί μηχανισμοί μεταφοράς ουσιών

 

16

Νεφρική διαχείριση οργανικών ουσιών

 

17

Βασικές νεφρικές λειτουργίες για το Νάτριο, το Χλώριο και το Νερό

 

18

Έλεγχος της απέκκρισης Νατρίου και Νερού: Ρύθμιση του όγκου και της ωσμομοριακότητας του πλάσματος και της πίεσης του αίματος Ι

 

19

Έλεγχος της απέκκρισης Νατρίου και Νερού: Ρύθμιση του όγκου και της ωσμομοριακότητας του πλάσματος και της πίεσης του αίματος ΙΙ

 

20

Ρύθμιση του ισοζυγίου Καλίου

 

21

Ρύθμιση του ισοζυγίου ιόντων Υδρογόνου

 

22

Ρύθμιση του ισοζυγίου Ασβεστίου και Φωσφόρου

 

 

Φυσιολογία Πέψης

Β. Ράος

23

Κινητικότητα Γαστρεντερικού σωλήνα Ι

 

24

Κινητικότητα Γαστρεντερικού σωλήνα ΙΙ

 

25

Εκκριτική λειτουργία Γαστρεντερικού Ι

 

26

Εκκριτική λειτουργία Γαστρεντερικού ΙΙ

 

27

Απορρόφηση Ι

 

28

Απορρόφηση ΙΙ

 

29

Σύνοψη

 

30

Εφαρμογές – Ασκήσεις

 

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση διαφανειών/ταινιών
Χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας για ανάρτηση του υλικού του μαθήματος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

2

Φροντιστήρια

1

Μελέτη

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτές Εξετάσεις στα Ελληνικά (και προφορικές εξετάσεις σε ειδικές περιπτώσεις, π.χ. φοιτητές με δυσλεξία)

Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης - Επίλυση Προβλημάτων

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :Στους φοιτητές, για το κεφάλαιο της Αναπνοής (α) χορηγείται Διάγραμμα Ύλης κάθε διάλεξης καθώς και τελικό λεπτομερές διάγραμμα διδαχθείσης ύλης, το οποίο αναρτάται, και (β) προτείνονται η ¨Φυσιολογία της Αναπνοής¨ του West-6η έκδοση, ή οι ¨Αρχές Φυσιολογίας¨ των Berne και Levy, ή η ¨Φυσιολογία του Ανθρώπου  των Guyton και Hall. Για τα κεφάλαια της Πέψης και των Νεφρών (α) αναρτώνται οι διαφάνειες των μαθημάτων, και (β) προτείνονται οι ¨Αρχές Φυσιολογίας¨ των Berne και Levy, ή η ¨Φυσιολογία του Ανθρώπου¨  των Guyton και Hall, ή η ¨Ιατρική Φυσιολογία¨ των Boron και Boulpaep.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: