Εμβρυολογία Α

ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Α

 • ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

3.11

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

3ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ  Α
-Υπεύθ. Μαθήματος: Ν. Νικίτοβιτς

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ(ects)

                                                                                                      Διαλέξεις

2 (8)

2

                                  Εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις

2 (1)

 

ΩΔΕ Προγράμματος Σπουδών

15

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://elearn.uoc.gr/

 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα:

 • Γνωρίζει τα στάδια της  γαμετογέννεσης, της γονιμοποίησης και των αναπαραγωγικών κύκλων του θήλεος.
 • Γνωρίζει τα βασικά στάδια ανάπτυξης του ανθρώπινου εμβρύου.
 • Έχει κατανοήσει την προέλευση και τους μηχανισμούς ανάπτυξης των συστημάτων. 

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Διαλέξεις

 • Εισαγωγή στην ανθρώπινη διάπλαση. Γαμετογέννεση (Μείωση, Σπερματογένεση, Ωογένεση). Αναπαραγωγικοί κύκλοι του θήλεος.
 • Γονιμοποίηση. Πρώτη εβδομάδα της ανθρώπινης ανάπτυξης. Σχηματισμός του δίστιβου εμβρυικού δίσκου.
 • (2η εβδομάδα). Σχηματισμός βλαστικών δερμάτων και πρώιμη διαφοροποίηση ιστών και οργάνων (3η εβδομάδα). Οργανογενετική περίοδος (4η- 8η εβδομάδα).
 • Η όψιμη εμβρυική περίοδος (9η εβδομάδα- γέννηση). Πλακούντας και μεμβράνες του εμβρύου.
 • Ανάπτυξη του κυκλοφορικού συστήματος αναπνευστικού και των γεννητικών συστημάτων θήλεος και άρρενος- μηχανισμοί της ανάπτυξης. 
 • Ανάπτυξη του αναπνευστικού συστήματος αναπνευστικού - μηχανισμοί της ανάπτυξης. 
 • Ανάπτυξη του γεννητικού συστήματος του άρρενος- μηχανισμοί της ανάπτυξης. 
 • Ανάπτυξη του γεννητικού συστήματος του θήλεος - μηχανισμοί της ανάπτυξης. 

Φροντιστηριακές ασκήσεις

 • Σεμινάριο Ι
 • Σεμινάριο ΙΙ
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

α) Χρήση PowerPoint στη διδασκαλία
β) Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-school
γ) Επικοινωνία με ηλεκτρ. μηνύματα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις- Εργαστηριακές Ασκήσεις

15

Γραπτή  εργασία

5

Μελέτη βιβλίων και παραδόσεων

 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

50

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης απάντησης.
Γραπτή εργασία

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Η Ανθρώπινη Διάπλαση, Εμβρυολογία Κλινικού Προσανατολισμού του Moore K.L., Persaud T.V.N.
- Εμβρυολογία της Αγγελοπούλου Ρ.