Βασική Ανοσολογία

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

3.4

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

3o

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βασική Ανοσολογία
-Υπεύθ. Μαθήματος:  Ε. Παπαδάκη

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ(ects)

Διαλέξεις.
Παρέχεται η δυνατότητα σε φοιτητές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη Βασική Ανοσολογία να εντρυφήσουν σε βασικές εργαστηριακές τεχνικές όπως κυτταρομετρία ροής, μοριακή βιολογία και κυτταροκαλλιέργειες.

2
(30 ώρες/6μηνο)

2

ΩΔΕ Προγράμματος Σπουδών:        30

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Υποβάθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Δεν προβλέπονται

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Όχι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://elearn.uoc.gr/
 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι  φοιτητής θα:

 • Διαθέτουν γενικές γνώσεις στα αντικείμενα που μελετά η βασική ανοσολογία, στη δομή και λειτουργία των οργάνων του ανοσολογικού συστήματος και στην ανοσολογία των μεταμοσχεύσεων. Παράλληλα, θα έχουν αποκτήσει και προχωρημένες γνώσεις στη δομή και λειτουργία των κυττάρων του ανοσολογικού συστήματος και στις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις,  στα είδη αντιγόνων και αντισωμάτων, στον τρόπο αναγνώρισης και επεξεργασίας του βλαπτικού παράγοντα, στους μηχανισμούς ανοσολογικής ανοχής και ανοσολογικής απάντησης.
 • Έχουν τη ικανότητα να συνδυάζουν τις γνώσεις που απέκτησαν για την εφαρμογή σε επίπεδο βασικού και ερευνητικού εργαστηρίου ανοσολογίας σε πεδία όπως η κυτταρομετρία ροής, η κυτταρικής μορφολογίας και η ιστοσυμβατότητα.
 • Θα έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαλέξεις
- Η έννοια της ανοσίας. Φυσική και επίκτητη ανοσία.
- Κύτταρα της φυσικής ανοσίας (1): Ουδερόφιλα, Ηωσινόφιλα, βασεόφιλα
- Κύτταρα της φυσικής ανοσίας (2). Μακροφάγα.
- Δομή και λειτουργία του λεμφικού συστήματος.
- Κύτταρα της επίκτητης ανοσίας (1): Β-λεμφοκύτταρα.
- Κύτταρα της επίκτητης ανοσίας (2): Τ-λεμφοκύτταρα.
- Η έννοια του αντιγόνου
- Ανοσοσφαιρίνες και αντισώματα.
- Το σύστημα του συμπληρώματος.
- Η έννοια της φλεγμονώδους αντίδρασης – Κυτταροκίνες.
- Μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας.
- Ανοσολογική απάντηση.
- Αυτοανοσία και αυτοάνοσα νοσήματα.
- Ανοσολογία των μεταμοσχεύσεων.

Εργαστηριακές ασκήσεις (προαιρετικές, για φοιτητές που ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν)

 • Κυτταρομετρία Ροής.
 • Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας.
 • Κυτταροκαλλιέργειες.

 

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 • Χρήση PowerPoint στη διδασκαλία.
 • Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eschool και moodle.
 • Επικοινωνία με ηλεκτρ. μηνύματα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

25

Ομαδική Εργασία (συγγραφή και παρουσίαση)

10

Αυτοτελής μελέτη

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος (25-30 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα).

55

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (90%) που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης

ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (10%) με την προϋπόθεση ότι έχει προβιβάσιμο βαθμό στη γραπτή εξέταση.

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 • ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ. Α. Γερμενής. Εκδόσεις Παπαζήση, 2000.
 • CELLULAR AND MOLECULAR IMMUNOLOGY. AK Abbas, AH Lichtman, S Pillai. Elsevier Saunders 2012.
 • ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ. Μετάφραση από το βιβλίο των D Male, J Brostoff, DB Roth, I Roitt. Εκδόσεις Παρισιάνου 2006.