Κατατακτήριες Εξετάσεις

Κατατακτήριες Εξετάσεις (2021-2022)

Σύμφωνα με την αρ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 28503/07-05-2021 (ΦΕΚ 1872/τ.Β΄/08-05-2021) ΚΥΑ επιτρέπεται η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων, όπως αυτές ρυθμίζονται στην υπό στοιχεία Φ.1/192329/Β3/13-12-2013 (Β΄3185) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με αναλογική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπό στοιχεία Δ.1α/ΓΠ. οικ.69543/31-10-2020 (ΦΕΚ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει. Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 8 που ακολουθεί. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο.
Σχετικά:
 • Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2020-2021: (1 έως 15 Νοεμβρίου 2020)
 • Ημερομηνίες Διεξαγωγής Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2020-2021: (26, 27 και 28 Μαΐου 2021)
 • Καθορισμός μαθημάτων και ύλης για κατατακτήριες εξετάσεις 2021-2022
  Η Γ.Σ. της Σχολής καθόρισε τα παρακάτω μαθήματα, στα οποία θα διαγωνισθούν οι υποψήφιοι για κατάταξη:

   

  Ιατρική Φυσική
  Χημεία
  Βιολογία (Α και Β)

 • Διαδικτυακή πρόσβαση στα μαθήματα της Χημείας, της Βιολογίας Α και της Βιολογίας Β, καθώς και της Ιατρικής Φυσικής

  Η Γενική Συνέλευση της Σχολής αποφάσισε να δοθεί διαδικτυακή πρόσβαση στα μαθήματα της Χημείας, της Βιολογίας Α και της Βιολογίας Β, καθώς και της Ιατρικής Φυσικής, σε όλους τους υποψήφιους για τις κατατακτήριες εξετάσεις που το επιθυμούν, με προϋπόθεση τη σύμφωνη γνώμη των υπεύθυνων Καθηγητών.

   

  Οι υποψήφιοι φοιτητές για κατατακτήριες που το επιθυμούν, μπορούν να ζητήσουν πρόσβαση από τις γραμματείες των αντίστοιχων Τομέων:
  - Για τα μαθήματα της Χημείας, της Βιολογίας Α και της Βιολογίας Β, γραμματέας Ε. Βαλούρδου (tbesecr@med.uoc.gr).
  - Για το μάθημα της Ιατρικής Φυσικής, γραμματέας Ε. Μαρκάκη (markaki@med.uoc.gr).