Ενημέρωση για τη ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ στη ΣΥΓΚΛΗΤΟ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Eπιστολή του Πρύτανη Καθ. κ. Ζώρα, με αρ. πρωτ. 16776/28-11-2017 με θέμα: «Ενημέρωση για τη φοιτητική εκπροσώπηση στη ΣΥΓΚΛΗΤΟ του Πανεπιστημίου Κρήτης για το τρέχον ακαδημαϊκόέτος 2017‐2018 κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017)» «Ενημέρωση για τη φοιτητική εκπροσώπηση στη ΣΥΓΚΛΗΤΟ του Πανεπιστημίου Κρήτης για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2017‐2018 κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017)»
Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση...