ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - (ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ)

«ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, για τη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.) στα Συλλογικά Όργανα της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017».
Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση...