ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ 4485/17

Μετά την ψήφιση του ν. 4485/17 επέρχονται αλλαγές στις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές που επηρεάζουν και τους υφιστάμενους ΥΔ για τους οποίους δεν έχει οριστεί 7μελής (οι υφιστάμενοι φοιτητές σε ΠΜΣ δεν επηρεάζονται).

Σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 45 και την παρ. 6 του άρθρου 85 τα Τμήματα οφείλουν μέσα σε προθεσμία έξι μηνών να καταρτίσουν και να δημοσιεύσουν σε ΦΕΚ τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών των ΠΜΣ τους και των διδακτορικών σπουδών.

Μέχρι την ψήφιση των ανωτέρω Κανονισμών παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία για τυχόν αιτήματα που θέλετε να καταθέσετε.