Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού

Ηλεκτρονικό μήνυμα από τον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κρήτης με συνημμένη πρόσκληση για το πρόγραμμα «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού».
Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας το αργότερο έως τις 29/8/2017 στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
email: thomakis@uoc.gr , κο Ζαφείρη Θωμάκη (ΕΛΚΕ), τηλ. 2810 393166.

Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής μας στις αρχές του ακαδημαικού έτους 2017-2018 κατόπιν εισήγησης της Εισηγητικής Επιτροπής Αξιολόγησης, ανά μάθημα, όπως αυτή έχει οριστεί από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα (στην περίπτωση που δεν έχει οριστεί εισηγητική επιτροπή από τον Τομέα θα γίνει τον Σεπτέμβριο).

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση παραμένουμε στη διάθεσή σας,
Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής