Προκήρυξη πλήρωσης είκοσι μία (16) θέσεων Καθηγητών ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 • To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση (16) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) για το Τμήμα Ιατρικής.
  01. Αριθμός προκήρυξης: Αριθμός προκήρυξης: 16341/12-12-2016 Φ.Ε.Κ. 155/20-02-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6ΨΔΩ469Β7Γ-ΨΜ2 ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2412 ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.
  - Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Δερματολογία».
  02. Αριθμός προκήρυξης: Αριθμός προκήρυξης: 13940/10-11-2016 Φ.Ε.Κ. 155/20-02-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: 7ΙΤΡ469Β7Γ-Υ9Λ ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2417 ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.
  - - Μία (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοστατιστική»
  03. Αριθμός προκήρυξης: Αριθμός προκήρυξης: 3553/14-03-2017 Φ.Ε.Κ. 331/06-04-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: 96ΜΝ469Β7Γ-ΕΞ4 ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2419 ΤOΜΕΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ – ΠΑΙΔΙΟΥ.
  - - Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική».
  04. Αριθμός προκήρυξης: Αριθμός προκήρυξης: 14450 π.ε΄/18-05-2017 Φ.Ε.Κ. 540/13-06-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: 70ΥΤ469Β7Γ-ΡΥΙ ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2420 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ - ΠΑΙΔΙΟΥ.
  - - Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εντατική Θεραπεία Παίδων».
  05. Αριθμός προκήρυξης: Αριθμός προκήρυξης: 14449 π.ε΄/18-05-2017 Φ.Ε.Κ. 540/13-06-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΩΘΤ7469Β7Γ-62Υ ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2423 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ - ΠΑΙΔΙΟΥ.
  - - Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Νεογνολογία».
  06. Αριθμός προκήρυξης: Αριθμός προκήρυξης: 14455 π.ε΄/18-05-2017 Φ.Ε.Κ. 540/13-06-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: 7Μ3Ο469Β7Γ-ΦΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2424 ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.
  - - Μια (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γαστρεντερολογία».
  07. Αριθμός προκήρυξης: Αριθμός προκήρυξης: 14448 π.ε΄/18-05-2017 Φ.Ε.Κ. 540/13-06-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6ΩΒΞ469Β7Γ-ΔΘ7 ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2425 ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ.
  - - Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ιατροδικαστική».
  08. Αριθμός προκήρυξης: Αριθμός προκήρυξης: 14451 π.ε΄/18-05-2017 Φ.Ε.Κ. 547/13-06-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΨΚΒΓ469Β7Γ-ΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2426 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ - ΠΑΙΔΙΟΥ.
  - - Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - Γυναικολογία».
  09. Αριθμός προκήρυξης: Αριθμός προκήρυξης: 14453 π.ε΄/18-05-2017 Φ.Ε.Κ. 547/13-06-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΩΛΕΠ469Β7Γ-ΥΟΔ ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2428 ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.
  - - Μια (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ενδοκρινολογία».
  10. Αριθμός προκήρυξης: Αριθμός προκήρυξης: 14454 π.ε΄/18-05-2017 Φ.Ε.Κ. 547/13-06-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6ΕΔΠ469Β7Γ-ΓΟΦ ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2429 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.
  - - Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία».
  11. Αριθμός προκήρυξης: Αριθμός προκήρυξης: 4925/10-04-2017 Φ.Ε.Κ. 617/29-06-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6ΗΚΦ469Β7Γ-ΦΜΠ ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2430 ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.
  - - Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πνευμονολογία».
  12. Αριθμός προκήρυξης: Αριθμός προκήρυξης: 2671/27-03-2017 Φ.Ε.Κ. 617/29-06-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: Ω3ΔΡ469Β7Γ-ΑΑ8 ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2432 ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.
  - - Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ωτορινολαρυγγολογία».
  13. Αριθμός προκήρυξης: Αριθμός προκήρυξης: 2669/27-03-2017 Φ.Ε.Κ. 617/29-06-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6Ξ5Χ469Β7Γ-6ΟΡ ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2433 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ - ΠΑΙΔΙΟΥ.
  - - Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική με έμφαση στην Παιδοκαρδιολογία».
  14. Αριθμός προκήρυξης: Αριθμός προκήρυξης: 2522/27-03-2017 Φ.Ε.Κ. 617/29-06-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6Σ4Π469Β7Γ-3ΚΕ ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2435 ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.
  - - Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οφθαλμολογία».
  15. Αριθμός προκήρυξης: Αριθμός προκήρυξης: 2530/27-03-2017 Φ.Ε.Κ. 617/29-06-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: Ω523469Β7Γ-ΟΟ0 ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2437 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.
  - - Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία».
  16. Αριθμός προκήρυξης: Αριθμός προκήρυξης: 4926/10-04-2017 Φ.Ε.Κ. 617/29-06-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΩΙ0Ω469Β7Γ-4ΚΘ ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2438 ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.
  - - Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό
  αντικείμενο «Καρδιολογία».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 20-09-2017. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής. Πληροφορίες, Τηλέφωνο: 2810-394762 - email: medsec@med.uoc.gr.
  Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη ...