ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Συμμετοχής στις Καταταρκτήριες Εξετάσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Γ Ι Α Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ Τ Ι Σ Κ Α Τ Α Τ Α Κ Τ Η Ρ Ι Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Σας ενημερώνουμε ότι από 01 έως και 15 Νοεμβρίου 2016 μπορείτε να καταθέτετε τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά σας για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις στην Κεντρική Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής και ώρα 10-12 π.μ. καθημερινά.
Το έντυπο της αίτησης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής.

Ηράκλειο, 31 Οκτωβρίου 2016
Από τη Γραμματεία του Τμήματος