Μεταπτυχιακά

Μετά την ψήφιση του ν. 4485/17 επέρχονται αλλαγές στις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές που επηρεάζουν και τους υφιστάμενους ΥΔ για τους οποίους δεν έχει οριστεί 7μελής (οι υφιστάμενοι φοιτητές σε ΠΜΣ δεν επηρεάζονται).

Σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 45 και την παρ. 6 του άρθρου 85 τα Τμήματα οφείλουν μέσα σε προθεσμία έξι μηνών να καταρτίσουν και να δημοσιεύσουν σε ΦΕΚ τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών των ΠΜΣ τους και των διδακτορικών σπουδών.

Μέχρι να εκπνεύσει η προθεσμία των έξι (6) μηνών (στις 04/02/2018) και εφόσον δεν έχει εκδοθεί ο νέος κανονισμός διδακτορικών σπουδών, θα γίνεται χρήση των παλαιών διατάξεων και κανονισμών προκειμένου να αντιμετωπιστούν αιτήματα που τυχόν έχετε.

 

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαπανεπιστημιακά