ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας ότι, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση Κλινικής Άσκησης, σύμφωνα με τον κανονισμό της Σχολής (προαπαιτούμενα μαθήματα), μπορούν να υποβάλλουν υπογεγραμμένη την αίτησή τους στη Γραμματεία του εκάστοτε Τομέα του Τμήματος Ιατρικής, τουλάχιστον 1 μήνα προ της έναρξής της.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:
α) Έγγραφο με τη σύμφωνη γνώμη του υπευθύνου της Κλινικής Άσκησης και
β) Έγγραφο αποδοχής από την Κλινική Υποδοχής.

Η Γραμματεία του Τομέα θα διαβιβάζει την αίτηση του φοιτητή μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής στην Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής για την έγκρισή της.
Στην περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμου αιτήματος, η Επιτροπή δεν θα εξετάζει το υποβληθέν αίτημα.

Η αίτηση "Κλινική Άσκηση εκτός Κρήτης" βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής ("Προπτυχιακές Σπουδές" / "Αιτήσεις-Δικαιολογητικά"), http://www.med.uoc.gr/anartitaia-aitiseis.php

Ηράκλειο, 06 Απριλίου 2016
Από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής