Επείγουσα ανακοίνωση απόρων φοιτητών για κάλυψη εξόδων δωρεάν μετακίνησης

Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α    Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές ανήκουν σε οικογένειες που πληρούν τα κριτήρια τα οποία τίθενται ως προς το εισόδημα και τις προϋποθέσεις ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής προς απόρους (ΤΕΒΑ)» όπως αυτές περιγράφονται στην αρ. Δ23/οικ. 19162/1277/27-5-2015, να προσκομίσουν σχετικό έγγραφο που να αποδεικνύει την ένταξή τους στο αναφερόμενο πρόγραμμα, στο γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, το αργότερο μέχρι 28 Μαρτίου 2016.

1. Το υπ’ αριθμ. 48511/18-3-2016 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης.
2. Την υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.19162/1277/27-05-2015, ΦΕΚ 1066/Β’/5-6-2015

Παρακαλούμε διαβάστε περισσότερα από τη ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ...