Γνωστοποίηση προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων ΦΟΙΤΗΤΩΝ της Μονοτμηματικής Ιατρικής Σχολής στη ΣΥΝEΛΕΥΣΗ της Σχολής

Eνημέρωσή σας και για τις περαιτέρω ενέργειες, εκ μέρους του Πρύτανη του Ιδρύματος Καθηγητή κ. Γεωργίου Μ. Κοντάκη, την υπ΄αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 28308/16.11.2022 προκήρυξη διενέργειας εκλογών και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής της Μονοτμηματικής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, και του αναπληρωτή τους, στη Συνέλευση της Μονοτμηματικής Ιατρικής Σχολής, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του ν. 4957/2022 (Α΄141), σε συνδυασμό με την υπό στοιχεία 123024/Ζ1/06.10.2022 (Φ.Ε.Κ. 5220/τ.Β΄/07.10.2022) κοινή υπουργική απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ΄εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 1.γ του άρθρου 412 και της παρ. 2 του άρθρου 413 του ν. 4957/2022 (Α΄141), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί, με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), στις 20 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης της ψηφοφορίας την ενάτη [09η] πρωινή και ώρα λήξης αυτής την δεκάτη πέμπτη [15η] απογευματινή [09:00΄π.μ. - 15:00΄μ.μ.], και εφόσον η διαδικασία αποβεί άγονη, αυτή επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2022 [20η.12.2022], κατά τις ίδιες ώρες, και με την ίδια εκλογική διαδικασία.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι φοιτητές/φοιτήτριες θα μπορούν να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους από τις 16 Νοεμβρίου 2022 [16.11.2022] έως τις 30 Νοεμβρίου 2022 [30.11.2022], ημέρα Τετάρτη και ώρα έως τις 14:30 μ.μ. .

Οι ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής, υποβάλλονται στην Γραμματεία της οικείας Σχολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον ιδρυματικό λογαριασμό τους σε αυτόν της Γραμματείας, ήτοι medsec@med.uoc.gr
Σημειώνεται ότι οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ενώπιον του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση της προκήρυξης, εν προκειμένω του Πρύτανη του Ιδρύματος, και διαβιβάζονται στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.)]

Η προκήρυξη έχει καταχωρηθει στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην κεντρική Ιστοσελίδα του Ιδρύματος (https://www.uoc.gr) στο σύνδεσμο ανακοινώσεις.

Στη διάθεσή Σας, για οποιαδήποτε επί του θέματος διευκρίνιση ή πληροφορία.

Με εκτίμηση,
Φωτεινή Ευστ. Μαμαλάκη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
74 100 ΡΕΘΥΜΝΟ - ΚΡΗΤΗ
Τηλ.: 2831-0- 77916
Ε-Mail deptauthorities@admin.uoc.gr - fotoula.mamalaki@uoc.gr