ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΠΜΣ «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΠΜΣ «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»
Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοπληροφορική» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης προτίθεται να προκηρύξει θέσεις για νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023.
Η προκήρυξη αναμένεται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής του ΠΚ την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου του τρέχοντος έτους.
• Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα:
(α) Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών Τμημάτων Επιστημών Υγείας.
(β) Βιολογίας, Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων.
(γ) Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών ή και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων,
καθώς και Τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφών με το πρόγραμμα αντικειμένων.
• Ως ελάχιστη χρονική διάρκεια των σπουδών, για την απονομή του τίτλου ορίζονται τα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
• Το Πρόγραμμα δεν έχει δίδακτρα

Ο Διευθυντής Σπουδών του ΔΠΜΣ
Ι. Ηλιόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας - Βιοπληροφορικής